Friday, November 30, 2012

Ilmu, Amalan dan Akhirat: Bid'ah (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, kita teruskan penelitian kita mengenai tajuk di atas dengan melihat beberapa perintah dan peringatan Rasulallah (s.a.w) dalam hadith-hadith sahih berikut:
 
Pembaharuan dalam Urusan Agama - Bid’ah
 
Saudara, setiap orang Islam di Malaysia, ernah diberitahu bahawa wujud apa yg para ulama' dan ilmuwan arus perdana tentang apa yg dikatakan 'bid'ah hasanah'. Bagi mereka yg mengaji/menuntut ilmi yg haq - al-Quran dan as-Sunnah - mereka berpandukan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah. Sekiranya kita teliti al-Quran dan as-Sunnah tidak ada dalil dan nas - sama ada al-Quran ataupun al-Hadith - yg menyebut wujudnya perkara tersebut. Kerana, Rasulallah (s.a.w) secara terang-terangan memperingatkan umat beliau bahawa semua atau setiap bid'ah itu adalah kesesatan (dolalah).
Saudara, bid'ah hanyalah merujuk kepada sesuatu yg melibatkan amalan dan ibadah - sama ada yg fardu ataupun yg sunat. Kerana Allah (a.w) memberitahu kita, manusia, bahawa syariat agama Islam itu sudahpun disempurnakan oleh Allah (a.w) sebelum Rasulallah (s.a.w) diwafatkan. Jika Islam belum sempurna pastilah Allah (a.w) belum mewafatkan UtusanNya. Ada para ulama' dan ilmuwan yg berhujjah bahawa bid'ah yg baik (= bid'ah hasanah) itu adalah seumpama menggunakan kapal laut, kemudian kapalterbang, untuk membawa, contohnya, jema'ah haji menunaikan fardu haji. Menggunakan kapal-laut atau kapalterbang adalah 'bid'ah hasanah', yg boleh memanfaat dan memudahkan urusan agama manusia. Tetapi, menaiki kapal laut atau kapalterbang untuk menunaikan haji bukanlah suatu bentuk ibadah. Mengerjakan haji atau umrah adalah ibadah. Maka sebarang pembaharuan - dalam rukun-rukunnya - adalah bid'ah, bukan kenderaan yg digunakan atau khemah yg didirikan dan seumpamanya. Rasulallah (s.a.w) dalam perkara ibadah haji dan umrah memberitahu 'Khuzu 'anni manasikakum' (Yg bermaksud: Ambillah dari aku (Nabi) cara kamu mengerjakan ibadah haji) [Hadith Muslim, Abu Daud], itu adalah ibadah atau cara mengerjakan ibadahnya. Contoh: Melontar Jamrah Aqabah di waktu selain waktu duha pada 10 Zulhijjah adalah suatu perlakuan yg bertentangan dengan apa yg dicontohkan oleh Rasulallah (s.a.w). Mengerjakan Solat Zohor dan Solat Asar dijamakkan secara tamam (i.e. sempurna = empat-empat rakaat) di Arafah adalah bid'ah kerana Rasulallah (s.a.w) contohkan atau dikerjakan secara jama' dan qasar. Begitu jugalah mengerjakan Solat Maghrib dan Solat Isya' di Arafah dan tidak di Muzdalifah adalah perlakuan yg tidak dicontohkan oleh Rasulallah (s.a.w). Dan, mengerjakan Solat Subuh di Mina dan tidak di Muzdalifah, adalah  pembaharuan berbeza dari yg dicontohkan oleh Rasulallah (s.a.w). Maka melakukannya kita telah mengubah syariat ibadah haji. Demikianlah banyak kelainan-kelainan yg lain dalam ibadah.
Saudara, cuba kita teliti ketetapan as-Sunnah dalam perkara ini. Harus diingat bahawa ketetapan Rasulallah (s.a.w) adalah ketetapan Allah (a.w) - Ayat 7, Surah al-Haysr dan Ayat  80, Surah an-Nisa', nas dan dalilnya.
 
(a)  Buat Pembaharuan/Bid’ah Amalan diTolak 
 
Saudara, hadith ini memberitahu kita bahawa setiap amalan dan ibadah yg dicemari oleh bid'ah tidak diterima Allah (a.w).
Diriwayatkan hadith dari Aisyah (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah ((s.a.w): ‘Man ahdatha fi amrina haza ma laisa fihi fahua raddun.’ (Yang bermaksud: Barangsiapa membuat pembaharuan dalam perkaraku (Nabi), (i.e. syariat Islam) apa-apa yang tiada di dalamnya (yakni, sesuatu yang tidak dibawakan oleh Rasulallah (s.a.w)), maka dia (i.e. amalannya) ditolak.) [Hadith Abu Daud]
[Nota: Hadith ini, sebagaimana hadith Bukhari dan Muslim yang lain memberitahu bahawa sesiapa yang memperbaharui perkara agama Islam yang tiada dibawakan atau dicontohkan atau ditunjukkan oleh Rasulallah ((s.a.w), maka dia (yakni, amalannya) ditolak (atau tidak diterima) Allah (a.w). Pembaharuan ini merangkumi bentuk-bentuk amalan/ibadah, cara dan kaedah beramal atau beribadah atau mengamalkannya. Contoh: Bacaan dalam rukun qauli dan perlakuan dalam rukun fe’li solat. Mengubahsuai atau menokok tambah kepada atau mengurangkan (seperti memendekkan atau meringkaskan) bentuk-bentuk, kaedah dan cara mengerjakan/mengamalkan sesuatu amalan dan ibadah, termasuk solat, dikira termasuk perbuatan bid’ah.] 
 
(b)  Pelaburan Pahala/Dosa mengajar Kebaikan/Kebatilan 
 
Saudara, hadith berikut memberi kita tahu akibat mengerjakan amalan/ibadah yg bercoark bid'ah - dapat kiriman dosa daripada mereka yg mengamalkannya.
Menceritakan hadith oleh al-‘Alak, yakni ibn Abdul Rahman hadith dari bapanya hadith dari Abi Hurairah (r.a) bahawa Rasulallah ((s.a.w) bersabda: ‘Man da’a ila hudan kana lahu minalajri mithlu ujuri man tabi’ahu la yanqusu zalika min ujurihim syaian; wa-man da’a ila dolalatin kana ‘alaihi minal-ithmi mithlu athami man tabi’ahu la yanqusu zalika min athamihim syaian.’ (Yang bermaksud: Barangsiapa mengajak (yakni, mengajarkan atau menyuruh pengikutnya/siapa saja) dalam perkara hidayah (yakni, ketetapan al-Quran dan as-Sunnah), ada baginya pahala  semisal pahala orang yang mengikutinya, tidak mengurangi demikian pahala pada orang yang mengikutinya; dan barangsiapa mengajak (atau mengajar) kepada kesesatan (yakni, melakukan sesuatu yang tiada dalam al-Quran dan as-Sunnah), ada baginya dari dosa semisal barangsiapa yang diajaknya (atau diajarkannya), tanpa mengurangi demikian dosa dari dosa-dosa mereka yang diajarnya (atau diajaknya) sedikitpun.) [Hadith Abu Daud, Kitab Sunnah]
[Nota: Hadith ini menyebutkan tentang ajaran yang benar (haq) dan salah (batil). Segala sesuatu yang kita ajarkan yang tiada ketetapan mengenainya dalam al-Quran dan as-Sunnah, maka ajaran itu adalah ajaran yang batil. Kalau diamalkan oleh orang yang kita ajarkan sesuatu yang batil, dan orang tersebut amalkan atau lakukan, maka orang yang lakukannya mendapat dosa, dan dia pula mengirimkan dosa pula kepada kita kerana kitalah yang mengajarkannya kepadanya. Dia mengirimkan dosa kepada kita, kerana kitalah penyebab dia mengamalkan atau melakukan perlakuan tersebut. Dan, dosa-dosa tersebut tak terhenti selagi dia amalkan. Maka kiriman dosa kepada kita juga tak terhenti, sehingga dia hentikan amalan batilnya. Dalam, masa yang sama pula dosa orang yang melakukannya tak dikurangkanpun. Maka kedua-duanya berdosa – yang mengajar dan yang diajarkan/belajar dengannya.]
 
(c)   Terkeluar Dari Islam 
 
Saudara, hadith berikut memberi kita tahu apakah akibatnya mengamakan bid'ah atau mengerjakan amalan yg dicemari oleh bid'ah. Semua amalan dan ibadah batal dan kita yg mengamalkannya terkeluar dari Islam.
Diriwayatkan hadith dari Ibrahim b Abi ‘Ablata hadith dari Abdillah b Dailamiyi hadith dari Khuzaifah berkata: ‘La yaqbalullahu lisohibi bid’atin sauman wa-la solatan wa-la sodaqatan wa-la hajjan wa-la ‘umratan wa-la jihadan wa-la sorfan wa-la ‘adlan yakhruju minal-Islami kama takhrujus-sya’aratu minal-‘ajin.’ (Yang bermaksud: Tidak diterima Allah (a.w) pada ahli bid’ah (i.e. yang mengajar atau mempromosikan atau mengamalkan bid’ah) puasanya dan tidak (diterima) solatnya dan tidak (diterima) sodakahnya dan tidak (diterima) umrahnya dan tidak (diterima) jihadnya dan tidak (diterima) amalan fardunya yang lain dan tidak (juga diterima) amalan sunatnya yang lain, (malah) terkeluar dia dari agama Islam sebagaimana (atau seperti mana) keluarnya (sehelai) rambut (yang ditarik keluar) dari tepung (yang telah diuli).[Hadith ibnu Majah]
[Nota: Di akhir hadith ini disebutkan suatu permisalan, iaitu sehelai rambut yang terjatuh ke dalam tepung uli, kalau ditarik keluar dari tepung, benang itu keluar tanpa tepung itu melekat pada benang tersebut. Demikianlah. Segala amalan yang kita kerjakan tidak memberi kesan atau bekas amalan dan ibadah kita, sebagaimana tepung uli itu sedikitpun tidak menjejaskan rambut.] 
 
(d)   Taubat Tidak Diterima 
 
Saudara, hadith berikut menghukumi bahawa jika kita amalkan sesuatu yg bid'ah, maka taubat kita tidak diterima Allah (a.w). Alangkah ruginya kita!
Diriwayatkan hadith dari Abi Mughirah hadith dari Abdullah b Abbas (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah ((s.a.w): ‘Aballahu an yaqbala ‘amala sohibi bid’atin hatta yada’a bid’atahu.’ (Yang bermaksud: Ditolak oleh Allah (a.w) bahawasanya dikabulkannya amalan ahli bid’ah (yang mengajarkan atau yang memperomosikan atau menganjurkan atau mengamalkan bid’ah) sehinggalah meninggalkan dia bid’ahnya.) [Hadith Ibnu Majah]
[Nota: Dalam hadith ini dijelaskan bahawa Allah (a.w) tidak akan menerima segala amalan dan ibadah pengamal bid’ah ituselagi dia meneruskan amalan bid’ahnya. Justeru itu, hanya setelah amalan bida’ah ditinggalkannya, dan dia bertubat, maka barulah amalan dan ibadahnya diambil kira. Yang menjadi masalah adalah dua kategori orang yang mengamalkan bid’ah; iaitu, pertama, dia jahil dalam konteks ilmu mengenai Islam berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, maka dia tak tahu yang mana haq dan yag mana batil atau yang mana amalan dan ibadah yang sah dan yang mana pula amalan dan ibadah yang dicemari oleh bid’ah; dan kedua, orang yang diberitahu mengenainya tetapi dia berkeras mengatakan apa yang dibuatnya adalah benar seperti mereka yang yakin tentang ‘bid’ah hasanah’, maka dia menolak nasihat mengenainya berdasrkan sabda Rasulallah (s.a.w) bahawa semua bid’ah adalah batil, sesat, menyesatkan dan ditolak oleh Islam.]
Saudara, Allah (a.w) perintahkan dalam Ayat 7, Surah al-Haysr, yg kita seringkali rujuk dalam blog ini. Rasulallah (s.a.w) mengulangi perintah atau ketetapan tersebut dalam hadith berikut:
Diriwayatkan hadith dari ‘Amasy hadith dari abi ‘Amasy, hadith dari abi Salleh hadith dari Abi Hurairah (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Zaruni ma taraktukum. fainnama halaka man kana qablakum bisualihim wakhtilafihim ‘ala ‘ambaihim. Faiza amartukum bisyai-in fakhuzu minhu mas-tota’tum. Wa-iza nahaitukum ‘an syai-in fantahu.' [Maksud: Biarkan (yakni, janganlah kamu kerjakan) apa-apa aku tinggalkan (yakni, tidak contohkan atau suruh). Maka sesungguhnya apa-apa yang telah merosakkan barangsiapa (yakni, kaum-kaum) yang ada sebelum kamu sekelian (adalah) kerana banyak soal mereka dan banyak perselisihan mereka dengan nabi-nabi mereka. Maka ketika memerintahkan aku akan kamu sekelian dengan sesuatu maka ambillah dari perintah tersebut (dan kerjakan) sekuat mampu kamu. Dan ketika melarang (atau menegah) aku akan kamu sekelian dengan sesuatu maka hentikanlah (atau tinggalkanlah)] [Hadith ibnu Majah]

(e) Ikuti ketetapan as-Sunnah dapat hidayah

Saudara, kita diperingatkan oleh Allah (a.w) supaya akur dengan ketetapan dan perintah Rasulallah (s.a.w) dalam firmanNya berikut: 
Firman Allah (a.w): '(Katakan olehmu (wahai Muhammad (s.a.w)) ‘Wahai sekelian manusia! Sesungguhnya aku adalah Pesuruh (=Utusan) Allah (a.w) kepada kamu sekelian, (diutus oleh Allah (a.w)) zat yang menguasai (tujuh lapis) langit dan bumi, tiada Tuhan (yang berhaq disembah) melainkan Dia, (Dia) Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan. Oleh itu berimanlah kamu pada Allah (a.w) (yakni, al-Quran) dan (berimanlah) pada RasulNya (yakni, as-Sunnah atau al-Hadith), Nabi yang ummi (tidak pandai membaca dan menulis) beriman kepada Allah (a.w) dan kalimah-kalimahnya (yakni, al-Quran) dan ikutilah dia (yakni, as-Sunnah atau sunnah Rasulallah (s.a.w)), mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk (atau hidayah).’ [Ayat 158, Surah al-A’raf]
[Nota: Islam yang benar dan hak itu adalah semata-mata menepati ketetapan Allah (a.w) dalam al-Quran dan ketetapan Rasulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah. Amalan dan ibadah yang tidak sejajar dengan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah adalah amalan dan ibadah yang batil. Tidak akan diterima Allah (a.w), walapun pada kacamata manusia nampak begitu cantik dan baik!]

(f) Tolak/Remehkan as-Sunnah masuk neraka

Rasulallah (s.a.w) memberitahu kita dalam hadith berikut bahawa umat beliau yg 'enggan' yakni tidak akur dengan ketetapan beliau (i.e. ketetapan as-Sunnah) tidak akan masuk syurga! Alangkah bahayanya amalan mengamalkan sesuatu bid'ah itu.
Diriwayatkan hadith daripada Abi Hurairah (r.a) berkata bahawa Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Setiap umatku masuk syurga, selain orang yang ‘enggan’. Mereka (para sahabat) bertanya: ‘Wahai Rasulallah (s.a.w)! Siapakah yang ‘enggan’ itu?’  Rasulallah (s.a.w) menjawab: ‘Sesiapa yang mematuhi perintahku masuk syurga, dan sesiapa yang melanggar perintahku, maka sesungguhnya orang itu enggan (yakni, mereka yang ‘enggan’ itu adalah mereka yang tidak mematuhi perintah Rasulallah (s.a.w) (i.e tidak ikuti ketetapan al Quran dan as-Sunnah) tidak masuk syurga, yakni masuk neraka).’ [Hadith Bukhari]
[Nota: Mereka yang telah diberitahu oleh Rasulallah (s.a.w) supaya mengerjakan solat mereka sebagaimana beliau mengerjakan solat, tetapi mengerjakan solat mereka dengan cara dan kaedah yang lain - berbeza dari atau ditambah atau dikurangi dengan sesuatu - adalah tergolong dari kalangan mereka yang ingkarkan suruhan Rasulallah (s.a.w). ] 

Jazakallahu khairah
 

Refelections: Orang Islam yng Rugi

Assalamualaikum,
Saudara, dalam blog ini kita akan sering peringatkan diri kita bahawa begitu banyak dan berbagainya kurniaan Allah (a.w) kepada kita bagi membolehkan kita menyediakan diri untuk kejayaan dan kesejahteraan akhirat. Selain menggandakan pahala yg kita perolehi, amalan-amalan sedemikian juga boleh menghakis dosa-dosa yang lalu. Allah (a.w) memperingatkan hambaNya supaya jangan kerajakan atau lakukan sesuatu yang menjadikan kita sentiasa mengutip dosa, yg akan membinasakan kejabikan akhirat kita. Dan, dengan sebab itu kita binasa di akhirat, tergelincir dari 'siratul mustaqim' dan menjerumuskan kita ke dalam neraka di akhirat elak.
Saudara, kesemua ini adalah ditentukan oleh ilmu yang kita pelajari, kerana tanpa ilmu kita tidak tahu, maah tidak sedar, apakah akibat segala tndak tanduk kita.
Saudara, dalam perkara ilmu kita telahpun diberitahu bahawa ilmu yg haq = benar = itu adalah sumbernya al-Quran dan as-Sunnah. Allah (a.w) amat murkan kepada mansuai yang mengutamakan sumber ilmu selain al-Quran dan as-Sunnah, seperti menjadikan al-Quran perhiasan tanpa mempelajarinya dan memahaminya dan, setelah tahu dan faham, mengamalkan tuntutannya, tetapi membeli kitab-kitab dan buku-buku karangan manusia, seolah-olah mengutamakan panduan kitab-kitab tersebut atau lebih mempercayai pendapat dan pandangan manusia, dan mengketepikan atau merendahkan mertabat al-Quran dan as-Sunnah. Walhal, kita diberitahu bahawa sebaik-baik kitab panduan itu adalah al-Quran dan sebaik-baik petunjuk ke arah kejayaan akhirat itu adalah petunjuk Rasulallah (s.a.w). Ramai umat Islam yang menjadikan idola dalam agama manusia - para ulama' dan ilmuwan - walhal orang yg sewajibnya dijadikan idola dalam agama Islam adalah Rasulalah (s.a.w). Kerana Rasulallah (s.a.w) itu adalah 'uswatun hasanah' = model terbaik dijadikan ikutan dalam perkara agama dan dalam mencari 'siratul mustaqim'. Mereka yg menjadikan idola dalam agama adalah Rasulallah (s.a.w) adalah orang yg menepati perintah Allah (a.w), kerana dalam Surah Yaasin Allah (a.w) berfirman:
Firman Allah (a.w) berfirman: 'Innaka laminal mursalin @ 'Ala siratim mustaqimin.' [Yg bermaksud: Sesungguhnya engkau (Muhammad) adalah dari kalangan orang-orang yg diutus (= para rasulallah) @ Atas 'siratul mustaqim' (= jalan mendapatkan syurga dan kejayaan akhirat)] [Ayat 3 dan 4, Surah Yaasin]
Saudara, Allah (a.w) telah memberikan perintah yg amat jelas, tapi malangnya hari ini majoriti umat Islam tidakpun mengaji/mempelajari, memahai al-Quran (dan as-Sunnah) dan mengamalkan ketetapannya. Alangkah anihnya. Walhal, umat Islam itu diwajibkan mencari ilmu dan ilmu yg diwajibkan setiap orang Islam itu mengaji/pelajari adalah al-Quran dan as-Sunnah. Pendeknya, kalau seseorang Islam itu melupakan mengaji/belajar al-Quran (dan as-Sunnah) maka dia berdosa setiap saat dan ketika. Tambahan pula, apabila seseorang Islam itu mengerjakan sesuatu amalan ata ibadah, tanpa ilmu mengenai amalan dan ibadah tersebut yg dipelajarinya dari sumber al-Quran (dan as-Sunnah), maka setiap amalan dan ibadahnya batal dan batil, tidak diterima Allah (a.w). Inilah mesej firman Allah (a.w) :'Wa-la taqfu ma laisa bihi ilmun' (Yg bermaksud: Janganlah kamu kerjakan (atau katakan atau beritahu orang lain) sesuatu (amalan dan ibadah atau apa-apa sahaja mengenai Islam) tanpa kamu sendiri terlebih dahulu ilmu mengenainya (i.e. mengenai apa yg diamal atau diiabdahkan atau diperkatakan) [Ayat 36, Surah al-Isra'] yg kita sering rujuk dalam blog ini). Rasulallah (s.a.w) brsabda dalam al-Hadith memberitahu kita: 'Al-imu qabla 'amal.' (Yg bermaksud: Hendaklah berilmu dahulu sebelum mengerjakan amalan atau ibadah (atau berkata sesuatu mengenai Islam). Sah ilmu itu apabila kita mengaji/belajar al-Quran dan al-Hadith apabila kita buka al-Quran atau buka kitab himpunan al-Hadith (spt Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunnan an-Nasa'i, Sunnah at-Termidzi, Sunnan Abu Daud dan Sunnah Ibnu Majah  = Kuttubul Sittah) di depan seorang guru yg dia juga mengaji/belajar mengikut kaedah sedemikian juga dari guru=guru mereka. Itulah kaedah pengilmuan yg haq dalam Islam sebagaimana Rasulallah (s.a.w) belajar Islam (i.e. al-Quran dan al-Hikmah) secara berdepan dengan malaikat Jibril (a.s) selama hampir 23 tahun. [Nota: Allah (a.w) berkuasa menjadikan Nabi Muhammad (s.a.w) itu pandai dan faham al-Quran 30 juz dalam sekelip mata, tetapi sejajar dengan kaedah pengiluan, al-Quran itu disampaikan sedikit demi sedikit selama hapir 23 tahun supaya benar-benar Rasulallah (s.a.w) faham al-Quran dan faham al-Hikmah yg diajarkan bersekali, bagi membolehkan dia membimbing manusia zaman hayatnya dan, kemudian, zaman-zaman selepasnya!
Saudara, janganlah kita lupa hakikat ini, demi kesejahteraan akhirat kita. Tambahan pula alangkan banyaknya manfaat dan keuntungannya kalaulah kita ketepikan atau luangkan masa untuk belajar ilmu (ilmu al-Quran dan as-Sunnah). Ini diberitahu oleh Rasulallah (s.a.w) spt berikut:
Rasulallah (s.a.w) bersabda (yg rengkasnya): bahawa sesiapa yg menyempatkan dirinya belajar ilmu (ilmu al-Quran dan as-Sunnah) diberi oleh Allah (a.w) 5 keberkatan: Pertama, dibukakan bagi orang yg mengaji ilmu itu 70 pintu rahmat - hanya kerahmatan yg membolehkan seseorang itu mendapat keridhaan Allah (a.w) dan syurga Allah (a.w); kedua, dia adalah seumpama seorang anak yg dbaru dilahirkan dari perut ibunya - segala dosanya dihakis dan dia seolah-olah dalam keadaan fitrah, bersih dari dosa; ketiga, pada setiap huruf yg dipelajarinya (dari al-Quran dan as-Sunnah) diberi pahala seumpama pahala 60 orang yg mati syahid - begitu besarnya kurniaan pahala Allah (a.w) bagi mereka yg menyempatkan dirinya mengajai/belajar ilmu (al-Quran dan as-Sunnah); keempat, bagi setiap hadith yg dipelajarinya diberikan kepadanya pahala seumpama seorang yg beribadah selama 70 tahun; dan kelima, bagi setiap ringgit wang yg dibelajakan olehnya dari kediamannya ke tempat mengaji/belajar itu dan kembali semula ke rumah/kediamannya, digandakan seumpama mendapat ilai wang satu dunia dan digandakan pula 10 kali ganda. [Hadith ad-Dailaim]
Saudara, apakah saudara tak perlukan kurniaan yg begitu besar memelajari imu yg haq dengan cara dan kaedah yg haq? Adakah mungkin kita mendapat sedemikian banyak pahala alaulah kita beramal dan beribadah secara istiqmah. Walhal melalui sandaran atau asas ata panduan ilmus edmikian pula kita pasti mengerjakan amalan dan ibadah yg pasti betul dan menepati ketetapan Allah (a.w) dan RasulNya, maka amalan tersebut sah dan diterima sepenuhnya. Kita mendapat bonus atau dividen akhirat yg begitu lumayan semata-mata mempersiapkan diri untuk menjadi orang Isam dan iman yg terpandu dan terpimpin kerana belaja ilmu.
Mudah-mudahan saudara tidaklah mengabaikan pemberian besar Allah (a.w) ini. Kalau saudara tidak ambil peluang ini maka termasuklah orang yg dicemuh Allah (a.w) dalam al-Quran dengan firmanya 'Apakah kamu tidak berifikir', 'Apakah engkau orang yg tidak berakal' atau 'Apakah engkau seorang yg lalai' atau 'Apakah engkau orang yg sombong'? Dan sebagainya.
 
Jazakallahu khairah
 

Tuesday, November 27, 2012

Menarik Hari Ini

Assalamualaikum,
Saudara, hari ini - 27 Nov. 2012- keluar berita yg menarik dalam akhbar Utusan Malaysia rencana dalam selitan Mega, Utusan Malaysia, mengenai perasmian besar-besaran oleh YAB Perdana Menteri, Najib Tun Razak, dan disertai oleh Menteri Keseniaan, Dr Rais Yatim di PWTC tentang tertubuhnya sebuah yayasan untuk para artis - penyanyi dan pelakon - yg dinamakan Yayasan Artis 1 Malaysia (YAIM) yg dilancarkan pada 11 Nov. 12 yg lalu. Katanya YAIM ini dijelmakan ideanya oleh DJ Dave (= Irwan Shah Abdullah) dan didokongi oleh artis-artis terkenal (yg juga kaya) iaitu M. Nasir, Yusof Haslam, A Rahman Hassan, Nash dan Hattan - artis-artis yg kini hidup mewah dgn sokongan pengikut muda mudi yg banyak. Dulu P Ramlee begitu hebat namun mati miskin. Kini kesemua artis-artis moden taklah sehebat beliau tapi kaya lana, memiliki wang dan harta yg banyak dan pelbagai aset, sehinggakan pelawak yg tak kemanapun dan sepopular manapun memiliki wang yg banyak. Begitulah dunia. Apatah lagi dunia artis - penyanyi dan pelakun.
Saudara, mungkin suatu masa dulu saudara terbaca tentang sumbangan Siti Nurhaliza sejumlah RM 500.0k (= setengah juta) untuk suatu tabung kebajikan, dah lupa apa. Begitulah berjayanya warga artis dalam dunia mereka dan dunia kita. Semakin ramai para artis dan semakin laku dan laris serta kontroversial filem dan lagu-lagu mereka, semakin ramai peminat mereka. Semakin popular pula penampilan mereka dari segi pakaian dan gaya hidup, maka semakin dicontohi oleh generasi muda. Kita ditunjukkan kediaman mewah, kereta mewah, cara dan gaya hidup mewah, bergaulan tanpa sempadan, pendedahan aurat tak jauh bezanya dengan artis Holywood dan Bolywood, skandal mereka, dan sebagainya. Kini sebahagian besar muda mudi meniru penampilan dan gayahidup mereka - siang dan malam takda bezanya, Islam atau tak Islam sama saja! Dan ... semakin berjayalah syaitan melalaikan umat Islam dalam kehidupan mereka. Yg menerajui masyarakat dan ummah lalai dan mendokonginya, dan rakyat biasa semakin juga dilalaikan, sebagaimana kini umat Islam dilalaikan oleh pelbagai media - TV, radio, internet dllnya - dan akhirnya ketika sampai ajal mati masing-masing, tak tahu dan tak sedar mereka dimana kesudahannya ...
Saudara, dilapurkan dalam akhbar tersebut sokongan kerajaan secara formal kepada YAIM ini apabila Najib dilapurkan sebagai bersetuju memperuntukkan sejumlah RM 5.0 juta untuk YAIM, RM 3.0juta katanya akan diperuntukan tahun ini dan selebihnya tahun depan. Memang ramai para artis dan para dermawan yg beragama Islam akan menyumbang kelak untuk memajukan kegiatan YAIM - membantu para artis yg mengalami pelbagai musibah spt Azean Irdawati, Yahaya Sulong dalam program pembelaan YAIM. Tahniah, kita ucapkan.
Saudara, mudah-mudahan salah satu daripada program YAIM itu adalah program keagamaan - mengilmukan para artis tentang Islam dan agama mereka, menyedarkan mereka dimana mereka berada, dan kemana mereka akan tjui apabila sampai ajal mereka. Kerana nyata-nyata mereka disanjung oleh genarasi muda - diidolakan oleh mereka - dan mereka tidaklah mencerminkan keperibadian yg disanjung oleh agama, dan mereka tidak melambangkan ciri-ciri orang Islam yg berada dijalan yg lurus untuk kejayaan akhirat. Mungkin, suatu hari, peneraju dan penaung YAIM akan menyedari bahawa dunia itu hanyalah sementara dan akhirat itu tiada sempadan waktu.
Saudara, kita harus berbangga dengan semangat ingin membantu mereka yg lemah dan mengalami musibah dari mana-mana pihak. Kita juga hargai keperihatinan pihak kerajaan sebagaimana yg dicontohkan oleh sokongan PM dan Menteri kepada YAIM itu. Namun, kita menunggu bilakah masa dan ketikanya PM dan Menteri dan mereka yg berada di kalangan orang Melayu - para ulama' dan ilmuwan serta yg dianugerahkan Allah (a.w) kelebihan di dunia - menyedari bahawa kejayaan dan kesejahteraan akhirat itu bergantung kepada usaha menghapuskan kejahilan, meningkatkan ilmu dan kefahaman, serta melaksanakan ketetapan dan perintah Allah (a.w) dan RasulNya berdasarkan tuntuan al-Quran dan as-Sunnah, yg semakin hari semakin dicemari oleh pemimpin dan umat Islam sendiri, dan kejahilan terhadap Islam yg haq itu semakin menular di kalangan orang Islam sendiri. Jika begitu, mungkin akan terbit keinginan dikalangan mereka menubuhkan sebuah yayasan yg memberikan mereka landasan dan panduan untuk berjaya di akhirat - dapat syurga dan selamat dari neraka - seperti penubuhan 'Yayasan Ilmu' - membimbing umat Islam untuk belajar ilmu al-Quran dan as-Sunnah, memahami kehendak dan tuntutan Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w), menjauhi penyimpangan dan terpesongnya aqidah, dan batalnya amalan. Dengan bekalan kefahaman sedemikian itu, dan mengamalkan ketetapan kedua-duanya, dan melabur pula untuk mendapatkan dividen akhirat, pasti mereka berjaya dan selamat di akhirat ?
Mudah-mudahan Allah (a.w) membukakan hati para 'ulil amri' di Malaysia dan umat Islam amnya, untuk menubuhkan pula YIIM = Yayasan Ilmu 1 Malaysia, yg pasti pula mendapat sokongan padu Allah (a.w) dan para malaikat - malah semua pihak - kerana YIIM itu adalah untuk kebajikan dunia dan akhirat umat Islam, insya Allah
 
Jazakallahu khairah

Monday, November 26, 2012

Ilmu, Amalan dan Akhirah: Bid'ah (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, dalam post sebelum ini kita telah lihat sabda Rasulallah (s.a.w) mengatakan bahawa syariat Islam itu sudah jelas lagi terang, yakni sudah sempurna. Kemudian beliau berpesan bahawa umat Islam yg iman itu wajib berpandukan sunnah beliau dan sunnah khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin, dan pegang sekuat-kuatnya sunnah tersebut jangan terlepas sebagai panduan hidup serta beragama dalam Islam. Umat Islam wajib taati perintah dan ketetapan imamnya walau apapun sifat imam tersebut, kecuali beliau membuat ketetapan yg menyalahi ketetapan al-Quran dan as-Sunnah, yakni ketetapan yg bersifat maksiat. Umat Islam wajib taatkan imamnya. Beliau ibratkan umat Islam yg beriman itu seumpam unta yg sentiasa akur dengan perintah tuannya.
Jadi, seorang iman itu wajib akur dan ikuti ketetapan as-Sunnah dan wajib mendengar nasihat imamnya dan taatkan perintah Imam mereka. Dalam hadith berikut kita lihat sambungan hadith tersebut yg menyebut tentang satu dimensi lain - bid'ah - yg Rasulallah (s.a.w) perntahkan kita orang iman supaya takuti kerana mengamalkannya akan membuatkan kita menyimpang dari jalam lurus ke syurga dan terjerumus ke dalam neraka. Dan, wajib diperhatikan bahawa semua atau setiap bid'ah itu adalah kesesatan, yg membuatkan mereka yg beramal dan menyebarluaskannya terjerumus secara pasti ke dalam neraka.
Diriwayatkan hadith daripada Abi Najih, iaitu Irbad bin Sariah (r.a) berkata: ‘Rasulallah (s.a.w) menyampaikan suatu peringatan yang membuat gerun beberapa hati dan mengalirkan air mata beberapa mata (orang yang mendengar nasihat itu). Kami berkata: ‘Wahai Rasulallah (s.a.w)! Nasihat ini seolah-olah daripada seorang yang hendak meninggalkan kami. Apakah nasihat engkau kepada kami?’ Maka bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Diwajibkan atas kamu sekelian bertaqwa kepada Allah (a.w) dan (diwajibkan atas kamu) dengan mendengar dan taat (akan pemimpin i.e. imam jemaah kamu), jikapun yang memimpin (imam) kamu adalah seorang hamba Habsyi. Barangsiapa di kalangan kamu yang panjang umurnya, akan melihat banyaknya perselisihan (di kalangan umat Islam mengenai agama Islam). Maka diwajibkan atas kamu sekelian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin, maka gigitlah dia (yakni, sunnahku dan sunnah mereka) dengan gigi geraham (yakni, pegang kuat jangan lepaskan). Dan, takutilah pembaharuan dalam perkara (atau urusan agama), dan sesungguhnya tiap-tiap pembaharuan adalah bid’ah, dan tiap-tiap bid’ah adalah kesesatan. (dan, dalam hadith lain disebutkan ‘tiap-tiap kesesatan tempatnya di neraka’). [Hadith Abu Daud dan juga at-Termidzi, hadith sahih] 
[Nota: Dalam sepotong hadith yang lain Rasulallah (s.a.w) menyebutkan bahawa setiap kesesatan itu tempat mereka yang mengajar, menganjurkan dan mengamalkannya adalah neraka di akhirat kelak. Hadith ini menidakkan apa yang dihujjahkan oleh para ulama’ dan ilmuwan arus perdana tentang ‘bid’ah hasanah’ itu.]
Saudara, walaupun amat jelas peringatan Rasulallah (s.a.w) bahawa bid'ah itu semuanya adalah kesesatan, namun majoriti umat Islam begitu yakin menidakkannya, seperti yg kita jelaskan dalam nota di atas itu. Rasulallah (s.a.w) sekali lagi memperingatkan umat Islam dalam hadith berikut. Pesanan beliau? Janganlah kita buat sesuatu yg beliau tidak wariskan atau tinggalkan sebagai panduan kita. Kedua, apa-apa yg disuruh atau diperintahkan oleh beliau kita amal dan ibadahkan dan kerajakan, hendaklah kita kerjakan sekuat mampu kita. 'Sekuat mampu' kerana mustahil bagi seseorang yg Islam boleh menandingi ketaqwaan dan ketaatan Rasulallah (s.a.w) atau budi pekerti beliau. Maka dgn itu kita hanya disuruh kerjakan sekuat mampu. Namun yg disuruh tinggalkan atau yg ditegah olehnya hendaklah kita akur dengan meninggalkannya atau menjauhinya sejauh-jauhnya, seumpama bid'ah yg ditegah beliau, wajib kita jauhi!
Diriwayatkan hadith dari ‘Amasy hadith dari abi ‘Amasy, hadith dari abi Salleh hadith dari Abi Hurairah (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Zaruni ma taraktukum. fainnama halaka man kana qablakum bisualihim wakhtilafihim ‘ala ‘ambaihim. Faiza amartukum bisyai-in fakhuzu minhu mas-tota’tum. Wa-iza nahaitukum ‘an syai-in fantahu.' [Maksud: Biarkan (yakni, janganlah kamu kerjakan) apa-apa aku tinggalkan (yakni, tidak contohkan atau suruh). Maka sesungguhnya apa-apa yang telah merosakkan barangsiapa (yakni, kaum-kaum) yang ada sebelum kamu sekelian (adalah) kerana banyak soal mereka dan banyak perselisihan mereka dengan nabi-nabi mereka. Maka ketika memerintahkan aku akan kamu sekelian dengan sesuatu maka ambillah dari perintah tersebut (dan kerjakan) sekuat mampu kamu. Dan ketika melarang (atau menegah) aku akan kamu sekelian dengan sesuatu maka hentikanlah (atau tinggalkanlah)] [Hadith ibnu Majah]
Saudara, kalimah yg digunakan oleh Rasulallah (s.a.w) dalam hadith sama dengan kalimah firman Allah (a.w) pada Ayat 7, Surah al-Haysr - Ambil apa-apa yg dibawa atau disuruh Rasulallah (s.a.w) dan tinggalka yg beliau tegah atau larang. Malangnya hari ini, majoriti umat Islam telah 'menentangnya', tidak akur dgn perintah dan peringatan Rasulallah (s.a.w). Malah berdegil pula dgn berhujjah atas landasan akal fikiran mengenai bid'ah ini, wal iya zubillah. Mudah-mudahan saudara, yg tela diberitahu ketetapan Rasulallah (s.a.w) supaya tidaklah megikuti jejak langkah mereka, kerana yg rugi kita bukan mereka.
 
Jazakallahu khairah
 

Ilmu, Amalan dan Akhirat: Bid'ah

Assalamualaikum,
Saudara, dalam post yg terdahulu ita telah senaraikan begitu banyaknya faktor yg menjadi menyebab mengapa manusia, umumnya tak dapat syurga, maka mereka masuk neraka di akhirat kelak. Yg paling utama adalah syurga itu hanyalah diperolehi orang yg agamanya Islam sahaja. Kedua, kalaupun dia Islam tapi jika tidak mengerjakan sebarang amalan dan ibadah yg ditutntut oleh Islam berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, tak juga dapat syurga. Jikapun seseorang itu Islam, namun niatnya mengerjakan amalan dan ibadah bukan atas dasar Ayat 57, Surah al-Isra' - kerana mencari kerahmatan Allah (a.w) (i.e. syurga) dan takutkan siksaan Allah (a.w), i.e. neraka, tak juga dapat syurga.Kalaupun Islam tetapi tidak berpandukan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah, tak juga dapat syurga.
Saudara, itulah yg diperingatkan oleh Rasulallah (s.a.w) dalam sabdanya:
Sabda Rasulallah (s.a.w): 'Taraktu fikum amraini ma in tamasaktum bihima lan tadillu, kitaballahi wasunnati nabiyi) [Maksud: Aku tinggalkan kepada kamu sekelian dua perkara yang jika kamu berpegang kepada kedua-duanya, tidak akan sesat kamu selama-lamanya (dalam mencari dan mendapat serta mengikuti siratul mustaqim, yakni mendapatkan syurga) (iaitu): Kitab Allah (a.w) (yakni, al-Quran) dan sunnah nabi (yakni, sunnah Rasulallah (s.a.w)).] [Hadith sahih at-Termidzi, Ahmad ibnu Hanbal, al-Malik, Ibni al-Asim, al-Hakim, at-Tobrani, ad-Dalamii dan al-Thahawi]
[Nota: Pesanan ini disampaikan oleh Rasulallah (s.a.w) dalam khutbah beliau ketika mengerjakan haji wida’ tahun 9Hijrah. Di dalam al-Quran disebutkan ‘kitab’ dan ‘hikmah’: Surah-surah al-Baqarah (ayat-ayat 129, 151 & 231), ali-Imran (ayat 164), an-Nisa’ (ayat 113), ad-Dhuhan (Ayat 34) dan aj-Jumu’at (Ayat 2).  Mengikut Imam as-Shafie perkataan ‘hikmah’ mengikut persetujuan para ulama yang faqih tentang Ilmu al-Quran bermaksud Sunnah Rasulallah (s.a.w) atau as-Sunnah.]
Untuk mendapatkan syurga amat mudah. Rasulallah (s.a.w) memberi jaminan bahawa jika seseorang Islam dan beriman itu berpandukan semata-mata al-Quran dan as-Sunnah sebagai panduan hidup serta panduan amalan dan ibadah tidak akan sesat mencari dan mendapatkan ‘siratul mustaqim’, jalan lurus mendapat kerahmatan Allah (a.w), iaitu syurga. Sebenarnya itulah sahaja jalan pintas ke syurga bukan belajar dan mengamalkan pelbagai amalan dan ibadah atau ajakan-ajakan manusia yang sama sekali tidak ada sandaran al-Quran dan as-Sunnah. Segala sesuatu amalan dan ibadah yang berlainan daripada as-Sunnah adalah kebatilan, yakni kesesatan dan tidak diterima Allah (a.w).
Saudara, jelas jika seseorang yg Islam dan beriman itu berpandukan al-Quran dan as-Sunnah semata-mata, pasti dia menepati ketetapan Allah (a.w) pada Ayat 13, Surah an-Nisa', maka pasti berada di atas 'siratul mustaqim' dan mendapat syurga. kalau berpandukan sesuatu yg selainnya atau menokok tambah kepada ketetapan al-Quran dan as-Sunnah pasti, lambat laun, akan sesat.
Saudara, Allah (a.w) memberitahu manusia, khususnya kita yg Islam, bahawa Islam dan syariatnya telahun sempurna - tidak lagi perlu diubah atau ditokok tambah - Ayat 3, Surah al-Maidah. Justeru itu, segala sesuatu yg diubahsuai pastilah batil.
Perintah ini diulangi pula dalam al-Hadith berikut, apabila Rasulallah (s.a.w) memberitahu para sahabat bahawa syariat agama Islam itu telah sempurna dengan menyebut bahawa Islam itu seumpama sesuatu yang ‘putih’ –malamnya putih sebagaimana siangnya ‘putih’, yakni sudah jelas lagi terang. Tidak meragukan. Hanya manusia yang mencipta dan melakukan sesuatu yang mereka ragu atau dalam kejahilan walaupun Islam dan syariatnya sudah jelas.
Diriwayatkan hadith daripada Abdul Rahman bin ‘Amru as-Salami (r.a) berkata sesungguhnya dia mendengar ‘Irbad bin Sariah (r.a) berkata: ‘Dan memberi nasihat kepada kami oleh Rasulallah (s.a.w) suatu nasihat yang mengalirkan air mata (mereka yang mendengar) daripada nasihat tersebut dan menakutkan dari nasihat tersebut beberapa hati (yang mendengarnya)’. Maka berkata aku (Irbad): ‘Wahai Rasulallah (s.a.w)! Sesungguhnya ini nasihat seperti nasihat orang yang (hendak) meninggalkan kami, maka apakah janji atas kami?’ Sabdanya: ‘Sesungguhnya bagi kamu (aku) tinggalkan atas yang putih – malamnya putih dan adapun siangnya putih, jangan sesat (kamu sekelian) sesudahku (i.e. selepas ketiadaanku) kecuali rosak (i.e. masuk neraka); Barangsiapa diantara kamu, (yang panjang umur) maka melihat (kamu akan) perselisihan yang banyak (di kalangan umat Islam mengenai agama Islam), maka (aku mewajibkan) atas kamu dengan barangapa yang tahu atau arif kamu dari sesudahku (yakni, sesudah tiada aku kelak) dari sunnahku dansunnah khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin’, gigitlah atasnya dengan gigi geraham (yakni, peganglah sekuat-kuatnya, jangan lepaskan), dan diwajibkan atas kamu dengan taat (yakni, taatkan perintah dan suruhan imam atau amir atau ketua) dan sekiranya hamba Habsyi sekalipun (yakni, orang yang sangat dibenci dan tidak disukai sekalipun menjadi imam atau pemimpin kamu); maka sesungguhnya orang yang beriman itu seperti unta di mana (dan ke mana) ditarik diikuti unta (akan tuannya).’ [Hadith Ibnu Majah]
Di dalam hadith di atas itu sekali lagi Rasulallah (s.a.w) mengistiharkan sebagai panduan dan peringatan kita bahawa syariat Islam sudahpun sempurna. Kalau adapun sedikit perubahan, perubahan yang dibawakan oleh khalifah ar-rasyidian al-mahdiyin itu boleh diambil-pakai sebagai sah dan benar kerana telahpun disebutkan oleh Rasulallah (s.a.w) dalam hayatnya bahawa sunnah khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin adalah sebahagian daripada as-Sunnah. Perubahan selainnya tidak ada landasan nas dan dalil al-Quran dan al-Hadith maka tidak boleh seseorang yang Islam itu jadikan panduan atau diterima pakai sebagai Islam dan sebahagian dari syariatnya.
Saudara, kita sebutkan bahawa 'pembaharuan dalam perkara agama' itu adalah batil, kerana menyimpang dari hakikat bahawa syariat agama Islam itu sudahpun sempurna. Sesiapa yg berpandukan hanya a-Quran dan as-Sunnah pastilah berjaya akhirnya mendapat syurga dengan syarat dia mengerjakan amalan dan ibadah yg diperintahkan oleh Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) sekuat mampu mereka dan meninggalkan tegahan dan larangan. Itulah sis perintah Allah (a.w) pada Ayat 13 dan Ayat 14, Surah an-Nisa'. Dalam hadith di atas syariat Islam itu sesuatu yg 'putih' - putih siang dan malamnya, maksudnya sudahpun sempurna dan jelas. Maka sesiapa yg mengikuti ketetapan atau ajaran atau perlakuan orang lain, pastilah rosak binasa, i.e. takkan dapat syurga. Seseorang Islam itu wajb belajar, fahami dan akur dengan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah dan mengikuti perintah kepiminan mereka dengan taat, walaupun pemimin tersebut orang yg tidak disukai, jika perintah atau suruhan atau ijtihad mereka tidak maksiat atau tidak bertentangan danagn al-Quran dan as-Sunnah.
Rasulallah (s.a.w) memerintahkan umatnya supaya ikuti as-Sunnah - sunnah beliau dan sunnah khailafah ar-rasydin al-mahdiyin selepas beliau. Jika mereka ikuti 'sunnah' orang yg tidak menepati al-Quran dan as-Sunnah, maka batil segala amalan dan ibadah mereka, maka tergelincir dari 'siratul mustaqim', dan pasti sesat dan pasti tak dapat syurga sebaliknya dapat neraka, wal iya zubillah.
Mudah-mudahan, saudara yg mengikuti blog ini faham. Kefahaman hanya didapati dengan ilmu. Ilmu yg wajib dipelajari hanyalah al-Quran dan as-Sunnah. Hanya panduan al-Quran dan as-Sunnah menjamin kejayaan akhirat.
Saudara, insya Allah kita akan teruskan lagi penelitian kita ketetapan as-Sunnah mengenai kebatilan dalam amalan dan ibadah ini - bid'ah - supaya kita berwaspada, tidak menjerut diri sendiri, menolak kejayaan akhirat yg dijamin Allah (a.w) dan RasulNya, dan sebaliknya memperdagangkan akidah kita kerana desakan dan dorongan manusia.
 
Jazakallahu khairah 
 
 

Sunday, November 25, 2012

Dimana Kita Sekarang?

Assalamualaikum,
Saudara, Jum'at dan Sabtu yg lalu - 23 dan 24 Nov. 12, bersamaan dengan 9 dan 10 Muharram 1434, adalah hari umat Islam yg inginkan bonus pahala mengerjakan Puasa Asyura. Manfaatnya? Terhapus atau terhakis dosa setahun yg lalu - dari 9 Muharram 1433 hingalah 9 Muharram 1434 tahun ini. Alangkah menguntungkan, bagi kita yg pastinya banyak dosa?
Saudara, bagi mereka yg inginkan kejayaan akhirat, mereka belajar dan dengan ilmu mereka tahu betapa banyak dan berbagainya pelaburan akhirat yg mendatangkan begitu banyak pahala yg merupakan dividen akhirat. Tanpa ilmu umat Islam beramal dan beribadah dalam kejahilan. Bukan sahaja amalan dan ibadahnya terbatal kerana melakukan pelbagai kesalahan dan kesilapan aqidah, tetapi juga membatalkan agama mereka sendiri, beramal dan beribadah tapi dapat dosa dan tersisih dari Islam menjadi kafir tanpa disedari.
Saudara, setakat ini saudara sudah diberitahu ilmu yg haq yg apabila saudara terima dan jadikan panduan hidup serta amalan dan ibadah, pasti amalan dan ibadah saudara benar dan diterima Allah (aw) dan diberi ganjaran pahala yg ditetapkan oleh Allah (a.w). Cuba kita renungi kembali sebagai kajian semula (referesher) atau Reflections, apakah yg kita telah diberitahu, dan yg kita patut tahu dan faham dan amalkan?
(a) Manusia itu dijadikan Allah (a.w) semata-mata untuk mengabdikan diri mereka kepada Allah (a.w) - i.e. mengerjakan amalan dan ibadah atau membuat apa-apa yg disuruh dan diperintah buat sekuat mampu dan meninggalkan atau menjauhi larangan tanpa pengecualian - Ayat 56, Surah az-Zariat;
(b) Hamba Allah (a.w) yang menepati ketetapan Ayat 56, Surah az-Zariat itu adalah hamba Allah (a.w) yg menerima agama Islam sebagai agama dan pegangan hidupnya semasa di dunina - Ayat 3, Surah al-Maidah dan Ayat 19, Surah ali-Imran
(c) Maka dengan itu jugalah Allah (a.w) peringatkan manusia supaya janganlah mati tanpa beragama Islam - Ayat 132, Surah al-Baqarah;
(d) Segala amalan dan ibadah itu sah, mendapat pahala dan diterima Allah (a.w), kalau manusia itu Islam i.e. beragama Islam. Dan segala kebaikan yg dikerjakan oleh manusia yg tidak Islam tidak mendapat pahala dan tidak diterima Allah (a.w) - Ayat 116, Surah al-Maidah dan Ayat 75, Surah ali-Imran dan Ayat 85, Surah ali-Imran
(e) Mengerjakan ibadah dan amalan atau mengabdikan diri itu hendaklah berpandukan al-Quran dan as-Sunnah, kerana itulah jalan lurus ke syurga (= Siratul Mustaqim) - Ayat 51, Surah ali-Imran dan Ayat 61, Surah Yaasin;
(f) Apa-apa amalan dan ibadah yg dikerjakan itu hendaklah diniatkan atau ditujukan untuk mendapatkan kerahmatan Allah (a.w) dan takutkan murkaAllah (a.w) dan siksaan dalam neraka  Allah (a.w) - Ayat 57, Surah al-Isra';
(g) Apa-apa amalan dan ibadah yg dikerjakan hendaklah didasari oleh ilmu yg benar (haq) bukan atas pertimbangan kepercayaan atau persangkaan atau pendapat manusia. Ilmu panduan yg benar itu adalah al-Quran dan as-Sunnah. Apa-apa amalan dan ibadah itu hendaklah menepati apa yg dicontohkan atau ditunjukkan oleh Rasulallah (s.a.w) - atau mengikuti spesifikasi as-Sunnah - Ayat 7, Surah al-Haysr;
(h) Orang Islam yg mendapat syurga itu adalah mereka yg menepati ketetapan taatkan Allah (a.w) dan taatkan Rasulallah (s.a.w) - Ayat 13, Surah an-Nisa', sebaliknya orang yg tidak Islam pasti masuk nereka, dan orang Islam yg menentang perintah Allah (a.w) dan perintah Rasulallah (s.a.w) dan melanggar ketetapan-ketetapan Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) mengenai segala sesuatu yg ditegah, pasti masuk neraka - Ayat 14, Surah an-Nisa';
(i) Orang yg Islam tetapi melanggar ketetapan Ayat 103, Surah ali-Imran - i.e. perintah berjema'ah - tidak diterima amalan dan ibadahnya kerana kehidupannya tidak halal di sisi Allah (a.w);
(j) Orang Islam yg tidak kerjakan amalan dan ibadah yg diwajibkan dan ditambah dengan amalan dan badah sunnat lainnya, sekuat mampunya, tak dapat syurga - Ayat 72, Surah az-Zuhruf;
(k) Orang Islam yg memperbaharui syariat agama Islam - sama ada menambah atau mengubah bentuk-bentuk amalan dan ibadah, mengubah cara dan kaedah mengamalkannya - melakukan bid'ah - dan segala amalan yg dicemari oleh bid'ah terbatal, tidak diterima; dan membatalkan aqidah Islam, terkeluar dari Islam tanpa disedari.
Orang-orang yg dapat neraka disebutkan dalam Ayat 19, Surah ali-Imran, Ayat 17 dan 18, Surah al-Ma'arij - Ayat 17: menolak al-Quran dan as-Sunnah, tidak menerima ketetapan Allah (a.w) dan RasulNya; dan Ayat 18: mengumpulkan harta kemudian lupa haq Allah (a.w) pada harta-hartanya. Dan, Ayat 36, Surah al-Ahzab.
Saudara, dimensi terakhir ini akan kita teliti dalam post-post yg akan datang atas tajuk 'Pembaharuan dalam agama atau Bid'ah'. Majoriti umat Islam menolak hakikat ini, namun nas dan dalilnya jelas. Sesungguhnya setelah diberitahu, kekal menyangsikan ketetapan Allah (a.w) dan RasulNya, akibatnya saudara sendiri yg tanggung. Syurga dan neraka itu pilihan bagi manusia. Kalau pilih agama Islam kemungkinan mendapat syurga wujud dengan syarat mereka patuhi ketetapan Ayat 13, Surah an-Nisa', Ayat 103, Surah ali-Imran dan Ayat 59, Surah an-Nisa, dan Ayat 7, Surah al-Haysr dan lain-lain lagi ketetapan al-Quran dan as-Sunah.
Saudara, kita Islam tapi tak amalkan apa-apa yg diperintahkan, pasti masuk neraka. Kita Islam amalkan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah tetapi ditokok tambah dengan amalan dan ibadah yg dipengaruhi oleh pendapat dan preskripsi manusia, tak dapat syurga. Ramai umat Islam memperolokkan ketetapan Islam mengenai bid'ah ini sehinggakan ramai yg yakin wujudnya apa yg mereka sebut 'bid'ah hasanah'- suatu pendirian yg menolak ketetapan Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w), wal iya zubillah. Mudah-mudahan saudara yg ikuti blog ini faham dan tidaklah terpengaruh oleh pendapat atau amalan orang majoriti setelah diberitahu ilmu mengenai sesuatu itu, insya Alllah.
 
Jazakallahu khairah
 
 
 

Friday, November 23, 2012

Ilmu, Amalan dan Akhirat: Berjema'ah (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, dalam beberapa post yg lalu, kita telahpun huraikan ketetapan syariat Islam yg, kalau umat Islam tu, patuhi dan ikuti, pastilah Allah (a.w) masukkan dia ke dalam syurga - inilah ketetapan Ayat 13, Surah an-Nisa': 'Sesiapa yg taatkan Allah (a.w) (yakni, ikuti ketetapan al-Quran) dan dia mentaati Rasulallah (s.a.w) (yakni, ikuti dan akur dengan ketetapa as-Sunnah), pasti dimasukkan ke dalam syurga.' Jika sebaliknya, Ayat 14, Surah an-Nisa' menyebutkan: 'Sesiapa yg menentang Allah (a.w) (yakni, tidak ikuti ketetapan al-Quran) dan menentang Rasulallah (s.a.w) (yakni, tidak ikuti ketetapan as-Sunnah), dan melanggar batasan-batasan syariat Islam, maka dia dimasukkan ke dalam neraka.' Sehubungan itu pula diperincikan maksud ketaatan tersebut dengan menetapkan pada Ayat 59, Surah an-Nisa', bahawa mentaati 'ulil-amri' itu termasuk dalam ketaatan kepada Allah (a.w) dan ketaatan kepada Rasulallah (s.a.w), bahawa mereka yg digolongkan sebagai 'ulil-amri' -para  pemimpin dan para ulama' - juga wajib ditaati selagi mereka memerintahkan sesuatu supaya umat atau anggota jema'ah umat Islam akur dan taati yg tidak bersifat maksiat. 'Maksiat' adalah sesuatu yg berlainan dari atau bertentangan dengan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah, maka umat Islam atau anggota jema'ah umat Islam tidak dibenarkan akur dan ikut, malah tidak perlu didengar perintah tersebut. Umat Islam diperintahkan oleh Allah (a.w) supaya anuti agama Islam dengan cara berjema'ah - Ayat 103, Surah ali-Imran: 'Berpegang teguhlah kepada agama Islam itu dengan berjema'ah.' Kita telahpun huraikan maksud 'jema'ah' dan maksud 'berjema'ah' itu
Saudara, Islam itu dibentuk atas dasar ketauhidan mengesakan Allah (a.w) dan mengakui serta akur dengan perintah Allah (a.w) bahawa Nabi Muhammad (s.a.w) itu adalah Utusan Allah (a.w) - orang yg dilantik Allah (a.w) untuk memimpin umat manusia menegakkan syiar agama Allah (a.w) - Islam - di dunia, agama yg dicipta oleh Allah (a.w) untuk manusia semua zaman dan semua bangsa, sampaikan dunia ini kiamat. Maka dengan itulah Allah (a.w) memberitahu bahawa sesiapa yg mentaati perintah Rasulallah (s.a.w) diakui telah mentaati perintah Allah (a.w) - Ayat 80, Surah an-Nisa'. Kemudian, Allah (a.w) perintahkan manusia supaya ambil pakai panduan as-Sunnah - Ayat 7, Surah al-Haysr. Justeru itu sesiapa yg mengengkari suruhan Rasulallah (s.a.w), maka dia mengengkari perintah Allah (a.w), maka batal Islamnya. Kemudian,  Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) memberitahu manusia yg Islam dan iman itu wajib berjema'ah. Sesiapa yg tidak berjema'ah, maka batal juga Islamnya, kerana tidak halal hidupnya di dunia. Apabila tidak halal kehidupan di sisi Allah (a.w) maka batal amalan dan ibadahnya. Dia lahiriah kelihatan Islam tetapi sebenarnya pada hakikinya tidak Islam. Inilah yg dirumuskan oleh Omar ibni Khattab (r.a) dalam hadith, iaitu hadith berikut:
Omar b Khayyab (r.a) berkata: ‘La islama illa bi-jama’atin, wala jama’atin illa bi-imaratin, wala imaratin illa bitoatin wala toatin illa bi-bai’atin’ [Maksud: Tidak dikatakan Islam jika tidak berjemaah, dan tidak dikatakan berjemaah jika tidak ada keimaman (imam) (atau kepimpinan) dan tidak ada keimaman jika tidak ada ketaatan dan tidak ada ketaatan jika tidak ada ikrar janji taat setia (bai’at)’] [Hadith ad-Dailami].
Omar tidaklah bercakap mengikut hawa nafsunya atau mengikut akal fikirannya. Kerana Allah (a.w) perintahkan manusia itu berjema'ah - Ayat 103, Surah ali-Imran tersebut.  Kemudian, dalam hadith berikut, Rasulallah (s.a.w) ulangi perintah Allah (a.w) tersebut:
Diriwayatkan hadith daripada Abu Hurairah (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Sesungguhnya Allah (a.w) redha (yakni, sukakan) bagi kamu tiga perkara: (pertama) tidak menyekutukan akan Dia (Allah (a.w))(yakni, syirik) dengan sesuatu apapun, (kedua) dan bahawa berpegang teguh dengan tali Allah (a.w) (yakni, agama Allah (a.w), iaitu agama Islam) secara berjemaah, dan (ketiga) jangan berpecah belah (atau berfirqah-firqah atau bermazhab-mazhab); dan benci Allah (a.w) bagi kamu tiga perkara (iaitu) (pertama) banyak berkata-kata dan bercakap-cakap, dan (kedua) banyak soal (tentang agamanya) dan (ketiga) pemboros atau membazirkan harta.] [Hadith Muslim]
Saudara, Rasulallah (s.a.w) memberitahu dalam hadith di atas itu perkara kedua yg Allah (a.w) ridha terhadap manusia yg Islam dan beriman itu adalah ' bahawa berpegang teguh dengan tali Allah (a.w) (yakni, agama Allah (a.w), iaitu agama Islam) secara berjemaah. Kemudian dalam hadith berikut pula Rasulallah (s.a.w) memberitahu pula:
Diriwayatkan hadith daripada Harith as-Syaari (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘ Dan aku memerintahkan sekelian kamu dengan lima perkara, (kerana) Allah (a.w) memerintahkan aku dengan lima perkara ini. (Pertama) Berjemaah, dan (kedua) mendengar, dan (ketiga) taat, dan (keempat) berhijrah (yakni, zaman Nabi (s.a.w) orang Islam diperintahkan berhijrah ke Madinah apabila orang kafir musyrik menghalang mereka Islam, mengamalkan dan menyebarkan Islam. Kalau sekarang jika kita tidak dapat mengamalkan syariat Islam yang haq dan benar itu, umat Islam diperintahkan berhijrah juga), dan (Kelima) berjihad di dalam jalan Allah (a.w) [Nota: Belajar dan mengajar dan menyebarkan syariat Islam (termasuk menyebarkan ilmu as-Sunnah) yang haq itu adalah termasuk dalam istilah berjihad di jalan Allah (a.w)]. Maka bahawasanya barangsiapa yang keluar dari jemaah walaupun sejengkal (atau kerana sesuatu perkara atau peraturan dll) maka sungguh-sungguh tercabut tali (agama) Islam dari lehernya (yakni, keluar Islam) kecuali dia kembali (yakni, bertaubat dia), dan barangsiapa mengajak dengan ajakan jahiliah (yakni, ajakan atau mengajar atau menyuruh orang beramal dan beribadat dengan sesuatu yang tidak termasuk dalam syariat Islam mengikut al-Quran dan al-Hadith) maka dia dari isi Neraka Jahanam.] Maka berkata (para sahabat): ‘Wahai Rasulallah (s.a.w)! Dan dia itu berpuasa dan bersolat?’ Maka sabda Rasulallah (s.a.w): ‘Dan jika dia berpuasa dan bersolat sekalipun! Maka bersabda lagi Rasulallah (s.a.w): ‘Jika berpuasa dan bersolat dan menyangka orang itu sesungguhnya dia Islam. Maka memanggillah akan orang Islam dan orang beriman itu dengan nama-nama mereka atas apa-apa nama mereka yang dikurniakan oleh Allah (a.w) (yakni, nama sebenar mereka, yakni jangan menggunakan nama-nama jolokan atau gelaran yang tidak baik), dan memanggillah orang-orang Islam dan orang beriman itu (dengan nama sebenarnya, kerana mereka) adalah hamba Allah (a.w).] [Hadith sahih Imam Ahmad Ibnu Hanbal]
Saudara, hadith ini menyebutkan bahawa Allah (a.w) perintahkan Rasulallah (s.a.w) supaya berjema'ah atau institutionalisasikan hakikat berjema'ah dalam Islam. Institusi berjema'ah itu amat penting dalam Islam, sehinggakan sesiapa yg keluar dari jema'ahnya - walaupun kerana sebab yg kecil sekalipun, maka terlucutlah agama Islamnya, dan kembali dia menjadi orang jahiliah atau kafir! Wal iya zubillah.
Saudara, jema'ah itu ada pemimpin dan hraki kepimpinannya, mengiut tugas dan tanggungjawab dan mengikut wilayah.
Dalam zaman Rasulalah (s.a.w) beliaulah yg memimpin jema'ah umat Islam - bukan setakat memimpin dalam solat fardu sebagai imam. Kesemua umat Islam berbai'at - yakni berikrar - 'mendengar nasihat dan ijtihad atau perintah dan suruhan beliau dan mentaatinya - wajib mendegar nasihat dan ketetapan dan akur dengan ketetapan (atau printah)  - Rasulallah (s.a.w). Hakikat berbai'at itu disebutkan oleh Allah (a.w) dalam al-Quran dalam 3 ayat al-Quran
Dalam Ayat 10, Surah al-Fath:
Firman Allah (a.w): 'Bahawasanya mereka yang berbai’at dengan kamu (Muhammad) sesungguhnya mereka berbai’at dengan Allah (a.w), tangan Allah (a.w) di atas tangan-tangan mereka, maka barang siapa melanggar (bai’at mereka) maka sesungguhnya melanggar mereka atas diri mereka sendiri (yakni, merekalah yang menanggung balasan Allah (a.w) nanti dan bukanlah Nabi (s.a.w) menanggungnya atas dosa mereka memungkiri janji) dan barangsiapa yang menetapi (yakni, mentaati) ikat janji mereka atas mereka, maka mengurniakan Allah (a.w) bagi mereka pahala yang besar (yakni, balasan Syurga)] [Ayat 10, Surah al-Fath]
Dalam Ayat 18, Surah al-Fath:
Firman  Allah (a.w):  'Nescaya sungguh-sungguh ridha Allah (a.w) dari orang-orang yang beriman ketika berbai’at engkau di bawah pokok (kata sebahagian ulama’ nama pokok itu pokok pelampas) maka tahu Allah (a.w) apa-apa di dalam hati mereka. Maka diturunkan oleh Allah (a.w) sakinah (ketenangan) atas diri mereka dan mengikuti mereka akan kemenangan yang dekat.] [Ayat 18, Surah al-Fath]
dan dalam Ayat 12, Surah al-Mumtahannah- Ikrar menyentuh wanita mukmin:
Firman Allah (a.w):Wahai Nabi ketika datang kepadamu perempuan-perempuan beriman hendak berbai’at dengan kamu (Muhammad) (maka berbai’atlah dengan mereka) atas (syarat-syarat) tidak syirik (yakni, menyekutukan) mereka akan Allah (a.w) akan sesuatupun, dan tidak mencuri mereka, dan tidak berzina mereka, dan tidak membunuh mereka (orang Islam) atau tidak (membunuh mereka) anak-anak mereka dan tidak datang mereka dengan berbohong, berbuat dusta antara kedua-kedua tangan mereka dan antara kedua-dua kaki mereka (yakni, tidak dia melakukan kejahatan dengan tangan dan kakai mereka), dan tidak membuat maksiat engkau di dalam berbuat kebaikan (amal ma’ruf), maka berbai’atlah dengan perempuan-perempuan tersebut dan mintalah keampunan bagi mereka kepada Allah (a.w), sesungguhnya Allah (a.w) maha Pengampun lagi maha Penyayang.] [Ayat 12, Surah al-Mumtahannah]
Saudara, walaupun ikrar ini merujuk kepada bai'at kaum wanita, namun ketetapannya sama dengan ketetapan bagi lelaki mukmin.
Dalam hadith disebutkan pula betapa pentingnya bai'at tersebut, kerana sesiapa yg menarik ikrarnya, maka besar padahnya:
Diriwayatkan daripada Nafi’ (r.a) berkata: ‘Datang Abdullah bin Omar (r.a) kepada Abdullah bin Muti’ (r.a) ketika ada dari kepanasan (politik umat Islam, yakni kacaubilau yang berlaku) apa-apa yang ada pada zaman Yazid bin Muawiyah (yang menjadi khalifah Islam zaman itu), maka berkata Muti’: ‘Memberi kamu pada Abi Abdul Rahman akan satu bantal’. Maka berkata Abi Abdul Rahman: ‘Tidaklah aku datang untuk duduk. Datang aku kerana menceritakan kepada kamu suatu hadith yang aku dengar dari Rasulallah (s.a.w) yang bersabda’. Maka berkata Abi Abdul Rahman (r.a): ‘Aku mendengar Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Barangsiapa mencabut tangannya (yakni, mungkirkan janjinya (atas bai’atnya) dengan amir atau imamnya dari taat setianya (yakni, bai’atnya) nescaya bertemu dia dengan Allah (a.w) pada hari Qiamat kelak tidak ada hujjah (yakni, pembelaan) baginya, dan barangsiapa mati dan tiada di dalam lehernya bai’at, mati dia dalam kematian seorang jahiliah (yakni, tidak Islam).’ [Hadith Muslim]
Saudara, apabila wafat Rasulallah (s.a.w), kita telahpun tahu 'sequence of events' proses perlantikan Abu Bakar as-Siddiq (r.a) oleh jema'ah umat Islam, dengan didahuui oleh bai'at Omar ibni Khattab (r.a), sebagai khalifah (= pemimpn pengganti Rasulallah (s.a.w) ) sebagai 'Imam' atau 'Amir' digelar khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin. Itulah tuntutan Islam yg sebenarnya. Hari ini hanya negara Arab Saudi yg mengamalkan sistem bai'at sedemikian ini sehingga sekarang. Justeru itu, sistem jema'ah atau kepimpinan Islam itu bukanlah budaya Arab atau ketetapan fahaman Wahhabi - sebagaimana sesetengah umat Islam keliru ketika ini - tetapi adalah sistem agama Islam yg ditetapkan oleh Allah (a.w) dalam al-Quran dan didemokan atau diperjelaskan praktikalnya oleh Rasulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah.
Saudara, utamanya sekumpulan umat Islm itu melantik pemimpin dikalangan mereka itu disebutkan dalam 4 hadith berikut:
(a) Diriwayatkan hadith daripada Abdullah bin ‘Amrin (r.a) bahawasanya Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Tidak halal bahawasanya (pertama) menikah (seorang lelaki) akan perempuan keika mentalaq (mencerai) yang lain, dan (kedua) tidak halal bagi seorang lelaki bahawasanya menjual dia jualan kawan (sahabatnya) sehingga (bakal pembeli) meninggalkannya (barangan), dan (ketiga) tidak halal tiga golongan yang ada di tanah lapang (di bumi) kecuali membuat (mengangkat) imam atas mereka salah seorang daripada mereka dan (keempat) tidak halal bagi tiga orang berada dipermukaan bumi maka berbisik-bisik berdua meninggalkan sahabatnya yang ketiga.’ [Hadith Sahih Ahmad ibni Hanbal]
(b) Di dalam satu riwayat yang lain, bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Tidak halal bagi tiga orang di permukaan bumi ini kecuali mengangkat menjadi imam (amir) atas mereka salah seorang daripada mereka.’ [Hadith Imam Ahmad]
Diriwayatkan hadith dari Abi Said al-Khudri (r.a) bahawasanya Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Ketika keluar kamu bertiga di dalam bermusafir (yakni, perjalanan) maka menjadikanlah imam/amir salah seorang daripada kamu.’ [Hadith Abu Daud]
(c) Diriwayatkan hadith dari Nafi’ dari Abi Salamah dari Abi Hurairah (r.a) bahawasanya Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Ketika ada kamu bertiga di dalam musafir (perjalanan) maka menjadikanlah imam/amir salah seorang kamu.’ Berkata Nafi’ (r.a): ‘Berkata aku kepada Abi Salamah: ‘Maka anda/engkau menjadi amir (pengurus) kami.’ [Hadith Abu Daud]
Jelaslah bahawa jikalah di atas muka bumi ini wujud hanya 3 orang yg Islam, maka mereka bertiga peru bermusyawarah untuk melantik salah seorang merka menjadi Imam atau ketua mereka. Demikian jugalah ketika sekumpulan 3 orang Islam bermusafir, hendaklah mereka melantih salah seorang diantara mereka bertiga sebagai Imam atau ketua dalam sepanjang perjlanan tersebut.
Saudara, begitulah utamanya sistem berjema'ah dalam Islam dan begitu pentingnya dikalangan umat Islam itu ada kepimpinan yg formal.
 
Jazakallahu khairah
 

Amalan Bulan Muharram: Puasa Asyura

Assalamualaikum,
Saudara dalam post yg lalu kita telahpun peringatkan saudara yg mengikuti blog ini bahawa satu amalan yg amat menguntungkan orang yg beriman, yg inginkan kejayaan akhirat adalah mengerjakan Puasa Asyura pada 9 Muharram atau 10 Muharram atau, terbaik, dua hari pada 9 dan 10 Muharram.
Saudara, hari ni - hari Jum'at, 23 Noveber 2012, adalah 9 Muharram dan esok, Sabtu, 24 November 2012, adalah 10 Muharram. Mudah-mudahan saudara tidak lepaskan peluang untuk menguntungkan diri saudara, dengan mengerjakan Puasa Asyura ini - sehari atau dua hari. Kalau sehari buatlah esok - 10 Muharram. Apakah keuntungannya? Tak dapat dinilai kerana mengerjakan Puasa Asyura Allah (aw) ampunkan dosa kita selama setahun - iaitu mulai 9 Muharram tahun 1433 hinggalah 9 Muharram 1434 - setahun. Saudara, sekurang-kurangnya setahun dosa telah terhakis. Demikianlah keuntungan yg didapati oleh orang yg mengerjakan Puasa Asyura itu dengan niat mengikuti firman Allah (a.w) pada Ayat 57, Surah al-Isra': 'wa-yarjuna rahmatahu, wa-yahkhafu azabahu' (yg bermaksud: mencari kerahmatan Allah (a.w) (i.e. syurga) dan takutkan siksaan Allah (a.w) (i.e. neraka).
Saudara, apabila Islam menyebut niat yg ikhlas, maksudnya niat yg menepati firman Allah (a.w) tersebut - itulah niat yg haq yg diajarkan sendiri oleh Allah (a.w) kepada hamba-hambaNya yg beriman.
 
Jazakallahu khairah

Tuesday, November 20, 2012

Ilmu, Amalan dan Akhirat: Berjema'ah (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, dalam post yg terdahulu kita telahpun lihat penjelasan beberapa ulama' terkemukan dalam Islam mengenai kewajipan berjema'ah itu. Mudah-mudahan saudara yg membaca post tersebut faham. Kai ini, dalam ost ini, kita lihat pula beberapa penjelasan ulama' terkemuka tentang konsep dan hakikat berjema'ah dalam Islam itu. Mudah-mudahan dengan penjelasan tersebut kita faham bahawa berjema'ah atau 'jema'ah' itu ada suatu institusi yg khusus, malah suatu sistem pemerintahanyg ditetapkan oleh Islam bagi sebuah negara atau perkumulan manusia yg Islam dan beriman dan yg akur dengan ketetapan Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) - perintah yg wajib di atas setiap orang yg akui dirinya Islam dan beriman dengan hari akhirat. 
 
Definasi ‘Jema’ah’
 
 ‘Jema’ah’ adalah golongan yang memiliki imam yang sejajar dengan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah serta membai’atnya dan mentaatinya di dalam makruf. Walaupun ada beberapa perselisihan tentang erti ‘jema’ah’ kita tetap mengambil pengertian yang sudah dimangkulkan dalam jema’ah kerana pengertian tersebut (i.e. sedemikian) yang paling kuat dan benar.
Imam Tobari (r.k), setelah menghuraikan beberapa perselisihan pendapat tentang erti ‘jema’ah’ mengatakan: ‘Erti yang benar dari hadith menetapi jema’ah (‘lizulumil jama’ata’) adalah: ‘Orang-orang yang selalu mentaati seseorang yang telah mereka sepakati sebagai Amir (atau, Imam, yakni pemimpin jema’ah), maka barangsiapa merosak bai’atnya (yakni, tidak mentaati Amir atau Imam) bererti dia keluar dari jema’ah.’ 
Al-Imam asy-Syatibi (r.k) juga menyatakan: ‘Kesimpulan dari erti jema’ah adalah ‘berkumpul (yakni, berbai’at) kepada seorang Imam yang sejajar dengan al-Quran dan as-Sunnah’. Demikian itu jelas mengandungi erti bahawa: ‘berkumpul’/berbai’at kepada seseorang Imam yang tidak menetapi (yakni, mengikuti) as-Sunnah (yakni, al-Quran dan al-Hadith) tidak termasuk dalam ‘jema’ah’ yang disebutkan di dalam hadith di atas seperti golongan Khawarij dan seumpamanya (i.e. perkumpulan yang sejenis dengannya). 
Contoh lafaz hadith yang menunjukkan bahawa kata-kata ‘jema’ah’ dalam hadith yang dimaksudkan adalah jema’ah yang mempunyai Imam, adalah hadith berikut:
(a)        Jema’ah dipimpin oleh seorang Imam/Amir Sabda Rasulallah (s.a.w): ‘Man ra-a min amirihi syaian yahrauhu falyasbir ‘alaihi fainnahu man faraqal-jama’ata syibran famata illa mata maitatan jahiliati.’ [Maksud: Barangsiapa melihat sesuatu dari ucapan atau perbuatan Imamnya yang dibencinya maka hendaklah dia bersabar atasnya (i.e. kekal dalam jema’ah), maka sesungguhnya barangsiapa yang memisahi (i.e. meninggalkan) jema’ahnya (i.e. imamnya) sejengkal (jika) mati dia, matinya mati jahiliah.] [Hadith Bukhari, Raqam Hadith]
‘Imam’ dalam jema’ah bukan sekadar pemimpin agama biasa, akan tetapi Imam yang betul-betul diangkat dengan cara dia dibai’at seperti kisah para khalifah dan imam-iman setelahnya, semuanya rasmi disebut Imam/khalifah setelah dibai’at.
(b)        Ada ikrar taat setia (bai’at) Contoh lafaz hadith yang menunjukkan wajib dibai’at: Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Kanat banu israila tasusuhumul anbia’u kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun wa-innahu la nabi ba’di wa-satakuna khulafau takthuru’. Qalu: ‘Fama ta’muruna?Qala fu bi-bai’atil awal fa-awala wa-a’tuhum huqqahum fainnallaha sailuhum ‘amma istar’ahum.’ [Maksud: Adapun Bani Israil telah dipimpin mereka oleh beberapa nabi maka rosak nabi-nabi penganti (i.e. wafat para nabi tersebut). Dan sesungguhnya tiada nabi selepasku, (tetapi) akan ada sesudahku beberapa khalifah yang banyak (yakni, ramai).’ Berkata (mereka para sahabat); ‘Apakah perintah engkau kepada kami?’ Bersabda Nabi (s.a.w): ‘Menetapilah dengan bai’at yang pertama dengan yang pertama. Mendatangkanlah bagi mereka hak-hak mereka, maka sesungguhnya Allah (a.w) akan menanya (i.e. menyoal) mereka dengan apa-apa (i.e. jema’ah) yang dijaga (i.e. rukyah yang dipimpin oleh) mereka.’ [Hadith Muslim] 
Dalam hadith ini diterangkan: Apabila dijumpai banyak imam-imam yang dibai’at maka tetapilah (yakni, taatilah) imam yang dibai’at pertama kalinya (yang pertama sekali diangkat sebagai imam dengan cara dibai’at). Ini menunjukkan bahawa pengangkatan seorang imam wajib dengan cara dibai’at, setelah seorang imam dibai’at sudah semestinya wajib ditaati, kerana makna bai’at adalah berjanji taat pada Imam.
Firman Allah (a.w): 'Wahai orang yang beriman taatkanlah Allah (a.w) dan taatkanlah Rasulallah (s.a.w) dan ‘ulil amri’ dari kalangan kamu sekelian; maka jika berselisih kamu tentang segala sesuatu, maka kembalilah merujuk kepada Allah (a.w) (ie. rujuk kepada al-Quran) dan kepada Rasul (i.e. rujuk kepada as-Sunnah), jika adalah kamu sekelian beriman dengan Allah (a.w) dan (beriman dengan) hari akhirat...‘ [Ayat 59, Surah an-Nisa’]
Jema’ah umat Islam yang yakin akan kembali menemui Allah (a.w) dan yain akan wujudnya hari akhirat, wajib mentaati Imam atau Amir yang diangkat dan disepakati sebagai pemimpin jema’ah umat Islam. Ketaatan tersebut tertakluk kepada satu syarat sahaja, iaitu selagi Imam atau Amir tidak memerintahkan sesuatu yang bersalahan atau bertentangan dengan ketetapan Allah (a.w) (i.e. al-Quran) dan Rasul (i.e. as-Sunnah), wajib mentaatinya.
(c)        Ketaatan anggota jema’ah terhadap Imam/Amir Bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Man baya’a imaman fa’atahu sofqata yadihi wa-thamrata qalbihi fal-yuti’hu mastota’a.’ [Maksud: Barangsiapa berbai’at kepada Imam memberikan (ikrar-janjinya) dengan menghulurkan tangannya dan memberi hatinya (i.e. ridha) dan taat kepadanya apa-apa perintahnya sekuat mampunya.’ [Hadith Abu Daud] 
Dalam hal ini Omar b Khattab (r.a) menyimpulkan dengan perkataannya, sabda Nabi (s.a.w) tentang keimaman ini, dengan berkata: Omar b Khattab (r.a) berkata: Innahu la Islama illa bijama’atin, wala jama’atin illa bi-imaratin, wala imaratin illa bita’atin ... hingga akhir hadith.’ [Maksud: Tidak dikatakan Islam tanpa berjema’ah, tidak dikatakan berjema’ah tanpa imam, tidak dikatakan ada imam tanpa ketaatan kepadanya (i.e. imam).] [Hadith riwayat Darami, Kitab Raqam Hadith]
Walaupun dalam riwayat ini dia tidak sebutkan ‘... wala imarata illa bibai’atin ...’, tetapi pengertian bai’at sudah mafhum kerana memang gandingannya adalah bai’at terhadap Imam. [Nota: Mengambil maklum firman Allah (a.w) dalam al-Quran serta Rasulallah (s.a.w) yang menyebut bahawa dia adalah ‘khattamal nabiyin’ (i.e. nabi penutup), yakni tiada lagi nabi selepas beliau, serta sabda Rasulallah (s.a.w), bahawa jikalah Allah (a.w) mengadakan nabi selepas beliau, nescayalah orang yang dilantik Allah (a.w) sebagai nabi itu adalah Omar b Khattab (r.a). Rasullah (s.a.w) menyebut bahawa Allah (a.w) membenarkan kata-kata Omar (r.a). Jelaslah, Omar (r.a) bercakap benar apakala menyimpulkan sabda-sabda Rasulallah (s.a.w) tentang Islam, syariatnya, tentang jema’ah, Imam dan bai’at dalam Islam, itu semuanya adalah benar.
Maka dengan itu mengambil maklum pula bahawa sunnah khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin itu adalah sebahagian daripada as-Sunnah, maka kata-kata Omar (r.a) itu wajib diterima dan dikuti].
Ketetapan sunnah Omar (r.a) itu jelas memberitahu kita bahawa Islam mensyaratkan bahawa orang Islam itu wajib berjema’ah. Jika tidak berjema’ah tidak diiktiraf sebagai orang Islam. Tidak dianggap berjema’ah tanpa wujudnya dua pra-syarat lain iaitu; pertama, tiada Imam atau Amir (i.e. kepimpinan) yang dibaiat, dan kedua, adanya rukyah (i.e. anggota Jema’ah) mentaati Imam atau Amir tersebut, selagi Imam atau Amir tidak memerintahkan berbuat sesuatu maksiat terhadap Allah (a.w) dan RasulNya. Maka dengan itu belum dikira Islam jika tidak berada dalam jema’ah. Syarat asas sah Islam seseorang itu adalah dia berjema’ah.
 
Wajibnya mengangkat seorang Imam apabila bertiga atau lebih 
 
Syarat sah Islam itu adalah berbai’at. Umat Islam atau anggota jema’ah itu berada dalam jema’ah dan jema’ah itu hendaklah dibawah kepimpian seorang pemimpin yang disepakati diangkat menjadi pemimpin, yakni Imam atau Amir, jema’ah. Tanpa seorang Imam atau Amir diangkat menjadi pemimpin untuk memimpin jema’ah, maka belum sempurna Islam sesuatu perkumpulan umat Islam itu. Malah, suatu jema’ah umat Islam yang tiada Imam atau Amir, yang mereka angkat mengepalai jema’ah mereka, tidak halal kehidupan mereka sebagai orang Islam di muka bumi. Sehubungan itulah Rasulallah (s.a.w) memberitahu bahawa sekumpulan orang yang mengakui dirinya Islam, tidak dianggap sudah halal kehidupannya di dunia, jika mereka tidak mengangkat salah seorang dari mereka sebagai Imam mereka.
Perintah wajib mengangkat seorang Imam bagi sekumpulan orang Islam yang hanya ada bertigaitu menunjukkan utamanya institusi keimanan itu dalam jema’ah Islam. Kalau sekumpulan orang Islam yang bertiga diwajibkan menubuhkan institusi keimaman di kalangan mereka, apatah lagi kalau sekumpulan umat Islam yang lebih dari 3 orang. 
Diriwayatkah hadith dari Abdullah b Amru bahawasanya Nabi (s.a.w) bersabda: ‘La yahillu lithalathatin yakununa bifalatin minal-ardi illa ammaru ‘alaihim ahadahum.’ [Maksud: Tidak halal bagi tiga orang yang berada atau bertempat di tanah lapang di atas bumi, kecuali mengangkat seorang imam atas mereka bertiga.] [Hadith Imam Ahmad, Sahih Laghirah]
Inilah mesej hadith di atas. Hadith ini menunjukkan bahawa wajib mendirikan keimaman apabila sudah ada tiga orang atau lebih yang Islam dan beriman. Perlunya wujud seorang Imam bagi sekumpulan umat Islam yang bermukim dan dalam perjalanan (i.e. musafir). Hanya setelah dilantik seorang Imam di antara mereka bertiga barulah kehidupan mereka sebagai seorang Islam itu halal di sisi Allah (a.w). 
Diriwayatakan hadith dari abi Said bahawasanya Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Iza haraja thalathatun fi safari fal-yuammiru ahadahum’ [Maksud: Ketika keluar tiga orang iman di dalam bermusafir, maka hendaklah menjadikan imam salah seorang dari mereka (bertiga).] [Hadith Abu Daud] 
Dua potongan hadith di atas serta sepotong hadith berikut menunjukkan wajibnya mengangkat seorang Imam apabila ada sekumpulan orang iman bertiga atau lebih di dalam suatu kariah atau qariah penduduk orang iman dan ketika dalam perjalanan (yakni, ketika bermusafir). Jelaslah berjema’ah itu adalah hakikat yang hak dalam Islam. Dan, jema’ah itu wajib mengadakan kepimpinan dengan mengangkat salah seorang dari kalangan mereka sebagai Imam atau Amir.
Diriwayatkan hadith dari abi Hurairah (r.a) bahawasanya Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Iza kana thalathatun fi safari falyuammaru ahadahum’ [Maksud: Ketika ada tiga orang kamu di dalam musafir, maka hendaklah menjadikan imam salah seorang kamu sekalian.] [Hadith Abu Daud] 
Imam asy-Syaukani (r.k) dalam kitabnya ‘Naulul Authar’ menyatakan bahwa riwayat-riwayat di atas itu menunjukkan bahawa bagi tiga orang atau lebih disyariatkan (i.e. diwajibkan secara syariat) mengangkat salah seorang daripada mereka sebagai amir, kerana dengan mendirikan keamiran dapat terhindar dari perselisihan yang dapat menimbulkan kerosakan, dan tidak mendirikan keamiran menyebabkan setiap orang berpaut dengan pendapatnya dan mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya sehingga rosak, dan mendirikan keamiran menyebabkan sedikitnya perselisihan dan bersatunya kalimah dan tujuan (i.e. satu kata dan sepakat). Jika mendirikan keamiran disyariatkan (i.e. diwajibkan) bagi tiga orang yang ada di tanah lapang di permukaan bumi ini atau dalam keadaan semasa dalam musafir, maka syariat wajibnya mendirikan keamiran bagi golongan yang jumlahnya lebih banyak dan bertempat disebuah desa mahupun kota dan menginginkan hilangnya penganianyaan dan putusnya pertikaian tentulah lebih wajib (yang dalam musafir wajib apatah lagi bagi orang iman yang bertempat disuatu tempat yang tetap, yakni wilayah, kota, desa atau kampung). 
Syeikh Sadiq Amin, dalam kitabnya ‘Dakwatul Islamiah’ berkata: Betapa indahnya ungkapan hadith Nabawi (yani, Nabi) ‘Man arada buhbuhatal jannati falyalzamin jama’ata’ itu. Sesungguhnya hadith ini memberi definasi bahawa yang dimaksudkan dengan jema’ah adalah orang-orang yang berkumpul dalam urusan Allah (a.w) dan bersatu dalam mentapai agama Allah (a.w) (berdasarkan al-Quran dan al-Hadith) sekecil apapun jumlahnya, sesungguhnya syaitan bersama satu orang dan dia (syaitan) adalah orang kedua, syaitan lebih menjauhi, lebih sangatnya keperluan manusia pada berbentuknya jema’ah ketika bermaharajalelanya kerosakaan dan meluapnya kebatilan sebagaimana diterangkan dalam permulaan hadith di atas, iaitu: ‘Usikum biashabi ... wahua minathnaini ab’adu ...’ [Hadith riwayat at-Termidzi]. 
Shaikh Sadiq Amin berkata lagi: ‘Kadang-kadang ada yang mengatakan bahawa bai’at kepada Rasulallah (s.a.w) sebagimana bai’at seorang hakim (atau juru hukum atau pemimpin). Ucapan ini ditolak dengan kejadian bai’at Aqabah (bai’atnya orang-orang dari Madinah di Jamrah Aqabah kepada Rasulallah (s.a.w) sebelum Hijrah/ketika keadaan umat Islam masih lemah dan belum berkuasa, tidak henti-hentinya Rasulallah (s.a.w) memimpin jema’ah dari orang Islam dengan tanpa memiliki kekuasaan di bumi dan tanpa kuasa (i.e. kerajaan) resmi. Jelasnya, tidak memerlukan wujud kuasa dahulu atau menunggu kuasa, seumpama kerajaan barulah jema’ah dibentuk atau ditubuhkan. Jelasnya, jema’ah Islam dan Imam itu wajib ada serta bai’at itu wajib walaupun umat Islam tidak berkuasa secara formal dalam sesebuah masyarakat atau negara. Ketika keamiran dalam perjalanan hukumnya wajib kerana sabda Rasulallah (s.a.w): ‘Iza kana thalathatun fi safari falyuammiru ahadahum’, maka aku (Sheikh Sadiq Amin) juga mengatakan kalau hal ini wajib dalam perjalanan, maka bagaimana dengan kenyataan diwaktu yang mengkehendaki kembalinya agama Allah (a.w) (yang murni) di bumi Allah (a.w), insya Allah, apakah membentuk keamiran tidak lebih wajib?? Dan ikrar janji (yakni, bai’at) menetapi taat tidak lebih utama dilaksanakan?? Jawabnya lebih jelas dan lebih utama dilaksanakan.’ 
Imam al-Haramain Abu Mu’alli al-Jauni berkata dalam kitabnya ‘Giathu Imami fi-Tiatil Zulim’: ‘Adapun sahabat Rasulallah (s.a.w) berpendapat segera mendirikan keamiran adalah wajib, sampai-sampai kerana sibuk dengan acara mendirikan keamiran, mereka meninggalkan persiapan pengkebumian Rasulallah (s.a.w) kerana khuatirkan serangan fitnah (cubaan) menimpa mereka (i.e. jema’ah umat Islam).’ Dia (Imam al-Haramain) berkata lagi: ‘Ketika wajibnya mendirikan keimaman telah kokoh, maka yang menjadi rujukan (dasar) jumhurnya (kebanyakan) para imam ahli hadith adalah ‘wajibnya mendirikan keimaman diambil dari syariat yang manqul (dalil al-Quran dan al-Hadith yang mangkul) bukan hasil dari pemikiran.’ 
As-Syeikh Abdul Salam b Barjas berkata dalam kitabnya ‘al-Muamalah Hakama fi dai’il Kitabi wal-Sunnat’, hadith ini (i.e. merujuk kepada hadith) ‘la yahillu lithalatahtin ...’ betul-betul menunjukkan wajibnya imamah (i.e. mendirikan keimaman) kerana Nabi wajibkannya kepada tiga orang untuk menjadikan amir salah seorang dari mereka ketika bepergian dengan syarat jumlah mereka yang sedikit dan dalam masa tinggal yang terbatas (i.e. ketika bermusafir). Maka berertti mendirikan keimaman pada saat berada di rumah (tidak dalam musafir) hukumnya lebih wajib (pengertian seperti ini disebut ‘mafhum uluwi’ atau ‘qias uluwiyah’)’.
Syeikh Islam al-Taimiyah juga menjelaskan seperti ini dalam kitabnya Hasbuh. Dia (as-Syeikh Abdul Salam) juga berkata: ‘Mengangkat imam adalah kewajipan mutlak bagi orang Islam, ini adalah ittifaqnya (i.e. kesepakatannya) para imam ahli hadith dan seluruh umat, tidak ada yang membantah kewajipan mengangkat imam kecuali pembohong (i.e. pelaku kebatilan) yang tuli dari nas-nas al-Quran dan al-Hadith. Dan ijmaknya (i.e. kesepakatan) para sahabat setelah wafatnya Rasulallah (s.a.w) untuk mengangkat seorang imam sebelum sibuk dengan acara pengkebumian Rasulallah (s.a.w), adalah dalil pasti/sangat jelas bahawa mengangkat imam adalah paling pentingnya (i.e. paling utama), perkara wajib (i.e. kerana kehalalan hidup). Tanpanya kehidupan tidak halal. Para pentahqiq (i.e. peneliti) dari ulama’ menceritakan bahawa ‘bab mengangkat imam’ adalah ijmak. 
Dalam kitab ‘al-Ahkam Sultaniah’ karya Abu Hasan al-Mawardi dia menerangakan: ‘Mengangkat seorang Imam yang dapat menjalankannya dalam umat, hukumnya wajib berdasarkan ijmak walaupun ‘al-asam’ menyendiri dari mereka (i.e. maksudnya: membantah apa yang jadi ijmak mereka), aku berkata: ‘Al-Asam’ yang dimaksudkan di atas adalah: Abu Bakar Abdul Rahman b Kisan al-Asam, dia adalah syeikhnya golongan Muktazilah, dan bantahannya tidak berpengaruh pada kekuatan ijmak tersebut.’ [Nota: Muktazilah tahu hukum tetapi menyendiri, yakni tidak mahu berkumpulan seumpama berjema’ah]. 
Bahkan Imam al-Qurtubi juga mengatakan dalam kitabnya al-Jami’i Ahkamil-Quran: ‘Tidak ada perselisihan di dalam wajibnya (i.e. mengokohkan atau mendirikan keimaman) di antara umat dan para a-immah (hal ini betul-betul menjadi ijmak) kecuali perselisihan yang diriwayatkan dari al-Asam kerana dia memang tuli (i.e. bodoh) dari syari’ah, demikian pula orang-orang yang berkata seperti perkataannya dengan dua cara iaitu:
 
Cara/Kaedah pertama: 
Pembai’atan secara khusus: iaitu pembai’atan di tempat pertemuan (bangunan beratap) Bani Sa’idah pada saat itu sebahagian orang-orang Ansar dan Muhajir berkumpul untuk mendirikan kekhalifatan sesudah Rasulallah (s.a.w). Imam Bukhari meriwayatkan hadith dari Aisyah (r.ah) (yang isinya secara garis kasar): Pada saat itu orang-orang Ansar berkumpul di tempat pertemuan Bani Sa’idah  untuk mengangkat Said b Ubadah sebagai imam mereka, dan mereka menuntut agar dari golongan mereka (i.e. golongan Ansar = orang asal Madinah) ada amir sendiri dan golongan Muhajir (= orang yang asalnya Mekah) ada amir sendiri, kemudian mereka didatangi oleh Abu Bakar, Omar, dan Abu Ubadah b Jarah, kerana Omar mengkhuatirkan terjadinya fitnah (seperti yang diucapkan beliau, ‘ ... hatta khasitu ikhtilaf ...’ ) langsung bertindak cepat dengan membai’at Abu Bakar (r.a) sebagai Imam atau khalifah, kemudian diikuti oleh orang-orang yang hadir di saat itu. 
 
Cara/Kaedah Kedua: 
Pembai’atan secara umum: Iaitu pembai’atan yang dilaksanakan di masjid Nabawi selepas resminya pengangkatan khalifah di tempat pertemuan Bani Sa’idah pada saat itu, Omar (r.a) yang bertindak sebagai pembicara (spokeperson) langsung mengumumkan resminya pembai’atan khalifah Abu Bakar (r.a) di tempat pertemuan Bani Sa’idah dan memerintahkan mereka untuk berdiri dan berbai’at kepada khalifah Abu Bakar (r.a).
Saudara, mudah-mudahan penjelasan yg panjang lebar berdasarkan pentafsiran para ulama' yg terkemuka tersebut dapat memberi kita kefaham yg cukup, bahawa sistem jema'ah dalam Islam itu adalah suatu sistem yg formal, tidaklah setakat berjema'ah dalam perkara solat sahaja.
 
Jazakallahu khairah