Friday, August 28, 2015

Ibadah Haji dan Umrah (Samb.)

Assalamualakum,
Saudara dalam Bahagian 16 ini kita lihat satu dimensi lagi panduan haji dan umrah atau panduan ketika berada di tanah suci Madinah dan Mekah - iaitu setiap kali kita berada di Madinah hendaklah kita menziarahi makam Rasulallah (s.a.w) sebagai menghrmati beliau, Di akhirat kelak kita disaksikan oleh Rulallah (s.a.w) sebagai umat beliau.
Apabila berada di Mekah pula pertama yang harus kita lakukan adalah mengerjakan Tawaf Kudum (= Selamat Datang) kepada Ka'abah sebagai menghormati Ka'abah. Kemudian apabila kita hendak meninggalkan Mekaha, maka kita di suruh buat Tawah Wada' (= Tawaf Selamat Tinggal atau perpisahan) pula

Tawaf Qudum - Menghormati Ka’abah 

Seseorang Islam yang berkesempatan sampai ke Mekah, adalah diwajibkan dia membuat Tawaf Qudum (i.e. Tawaf Selamat Datang) sebagai menghormati Ka’abah. Tawaf – sama ada Tawaf Ifadah (i.e. Tawaf Haji), Tawaf Umrah, Tawaf Qudum, Tawaf Wada’ (i.e. Tawaf Selamat Tinggal), dan Tawaf Sunat - adalah diwajibkan ada Wudu’, mengelilingi Ka’abah 7 pusingan – berjalan dari Rukun/Sudut Hajar Aswad ke Sudut/Rukun Yamani, dan seterusya dari Rukun Yamani sampai semula ke Rukun/Sudut Hajar Aswad. Itu dikira satu pusingan. 
Bagi kes Tawaf Qudum (i.e. Tawaf Selamat Datang), ketika pertama kali sampai ke Mekah, tidak diwajibkan berikhram, memadai ada wudu’ sahaja. Begitu jugalah untuk Tawaf Wada’ (i.e. Tawaf Selamat Tinggal) ketika hendak balik ke Malaysia, menghormati dan hendak meninggalkan Mekah/Ka’abah dengan mengerjakan Tawaf Wada’. Bagi Tawaf Umrah diwajibkan berwudu’ dan memakai Ikhram dan berniat Ikhram dan umrah di Miqat. Cara dan kaedah mengelilingi Ka’abah itu untuk semua jenis Tawaf adalah sama, diperjelaskan dalam hadith berikut: 
Diriwayatkan hadith dari Ibnu Abbas (r.a) bahawa Nabi (s.a.w) memasukkan kain ikhramnya dari bawah ketiak kanannya dan menyelubungkan kepada (katiak atau bahunya) yang kiri, setelah itu mengusap Hajar Aswad lalu bertakbir (yakni, menyebut ‘Allahu Akbar’. Kemudian beliau berlari-lari kecil (lari-lari anak) tiga kali pusingan (yang mula-mula dalam Tawaf). Apabila sampai ke Rukun Yamani dan tidak terlihat oleh orang Qurais, mereka berjalan biasa, kemudian keluar terlihat berlari-lari kecil pula oleh orang Qurais (musyrik) berkata: ‘Mereka seolah-olah bagai kijang’. Kata Ibnu Abbas (r.a): ‘Maka cara yang demikian itu adalah sunnah (yakni, perlakuan) Rasulallah (s.a.w) ketika Tawaaf).’ - Hadith Abu Daud. 
Perhatian: Berlari-lari anak itu adalah untuk 3 pusingan pertama (i.e. pusingan 1, 2 dan 3) dari Rukun Hajar Aswad hingga sampai Rukun Yamani. Dari Rukun Yamani ke Rukun Hajar Aswad berjalan seperti biasa. Bagi pusingan 4 seterusnya sampai 7 tak perlu berlari-lari anak, dan hanyalah berjalan seperti biasa. Satu pusingan itu dikira mulai dari Rukun (Sudut) Hajar Aswad sampai semula ke Rukun Hajar Aswad. Ketika memulakan pusingan Tawaf di Rukun Hajar Aswad memulakan dengan beristilam (melambai ke Sudut itu sambil menyebut ‘Bismillah, Allahu Akbar’ dan mulakan perjalanan (counter clockwise). Bila sampai ke Rukun (Sudut) Yamani beristilam (melambai) semula dengan mengangkat tangan kanan sambil menyebut ‘Bismillah, Allahu Akbar dan kemudian mengucup telapak tangan kita. 
Semasa berjalan dari Rukun Hajar Aswad ke Rukun Yamani membaca Tasbihnya, diulang-ulang beberapa kali yang dapat. Kemudian mulai dari Sudut Yamani pula ke Sudut Hajar Aswad membaca Tasbihnya yang lain pula. Bacaan-bacaan tasbh itu diperjelaskan dalam hadith-hadith di bawah. Setelah beristilam, yakni melambai ke Sudut-sudut tersebut, mengucup telapak tangan kanan. 
Peringatan: Bagi Jema’ah Haji yang sudah memakai ikhram di Malaysia/Kompleks Tabung Haji, Kelana Jaya, berniat dalam kapalterbang ketika sampai ke Ya Lam Lam/Qarnul Manazil – Miqat jema’ah Haji dari Malaysia - kalau mengerjakan Haji Ifrad atau ketika berniat untuk Umrah bagi Haji Tamattuk. Apabila mengerjakan Tawaf Umrah maka tak perlulah buat Tawaf Qudum. Kalau berikhram untuk Haji Ifrad, di dalam pesawat di Ya Lam Lam/Qarnul Manazil, maka ketika sampai ke melah wajib membuat Tawaf Qudum yang khusus. 

Jazakallahu khairah


Ibadah Haji dan Umrah (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara dalam Bahagian ke-16 ini kita teliti ketetapan Islam dalam perkara Haji Qiran. Dalam zaman Rasulallah (s.a.w) Rasulallah (s.a.w) mengerjakan Haji Qiran, Aisyah (r.ah) mengerjakan Haji Ifrad dan para sahabat kebanyakannya mengerjakan Haji Tammatuk.
Dalam zaman ini tak mungkin kita boleh mengerjakan Haji Qiran kerana tak mungkin kita boleh Tawaf mengelilingi Ka'abah dengan menaiki unta atau lembu, yang selepas Tawaf dikurbankan.

Kefadhalan Haji Qiran

(-)        Haji Qiran adalah mengerjakan haji dan umarh pada satu masa/satu ikhram 
Diriwayatkan hadith dari ‘Asim hadith dari Syaqiq hadith dari Abdillah berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Tabi’u bainal-hajji wal-umrati, fainnahahuma yanfiyanil-faqra waz-zunuba kama yanfil-kiru khabathal-hadidi waz-zahabi wal-fiddati wa-laisa lilhajjil-mabruri thawabun dunal-jannati.’ (Yang bermaksud: Ikutilah antara haji dan umrah maka sesungguhnya kedua-duanya boleh menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana pandi (i.e. ubupan (furnace)) menghapuskan kekotoran (i.e. karat-karat) besi, dan emas dan perak; dan tiada (balasan) bagi haji mabrur pahala kecuali syurga.’) - Hadith an-Nasa’i, Kitab Manasik (Peraturan Haji). 
Hari qiran’ mengerjakan ibadah haji dan umrah dengan satu ikhram dan Tawaf di atas kenderaan yang dibawa atau ditunggang. Rasulallah (s.a.w) Tawaf Ifadah/Haji mengelilingi Ka’abah dengan menaiki untanya, yang kemudiannya dijadikan haiwan qurban. Aisyah (r.ah) mengerjakan Haji Ifrad iaitu dia berikhram mengerjakan haji kemudian dalam ikhram yang sama mengerjakan umrah. Para sahabat lain kebanyakkannya mengerjakan Haji Tamattuk iaitu mengasingkan kedua-dua ibdah tersebut – mengerjakan Umrah dahulu kemudian baru mengerjakan Haji dalam dua ikhram yang berasingan.

Jazakallahu khairah

Ibadah Haji dan Umrah (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, meneruskan lagi penelitian kita tentang beberapa lagi keistimewaan yang seharusnya - bila kita berkesempatan - dalam Bahagian 15 ini, kita diperingatkan suoaya tidak mengabaikannya, di sebutkan dalam hadith berikut. Tapi, malangnya majoriti umat Islam yang datang ke Mekah dan Madinah, sering menghabiskan masa membuat pelbagai perkara yang tidakpun mendatangkan sebarang manfaat, spt membeli belah. Sepatutnya, bagi orang iman yang sedar bahawa dia perlu membuat banyak persiapan untuk akhiratnya - satu kehidupan yang kekal yang pasti dilalui, adalah menyediakan banyak bekalan untuk kebajikan akhirat. Antaranya memaksimumkan manfaat yang mngkin ketika berada di kedua-dua tanah suchi itu - Madinah dan Mekah.

Memanfaatkan masa di dalam Masjidil Haram/Kaabah

(-)        Menghabiskan masa di dalam Masjidil Haram 
Diriwayatkan hadith dari Auza’i dari ‘Atak dari Ibnu Abbas (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Innallah ta’ala yunzilu fi kulli yaumin wa-lailatin ‘isrina wamiata rahmatin yanzilu ‘ala hazal baiti sittuna lit-toifina wa-arba’una lil musollina wa-‘isruna lin-nazirina.’ (Yang bermaksud: Sesungguhnya Allah yang maha Agung menjadikan (i.e. menurunkan) bagi setiap hari dan setiap malam seratus dua puluh (100+20) kerahmatan atas masjid Baitullah ini (i.e Masjid al-Haram), 60 kerahmatan untuk orang-orang yang tawaf, 40 kerahmatan bagi orang yang bersolat dalam Baitullah dan 20 kerhamatan bagi orang yang melihat Baitullah (atau Ka’bah) (i.e. memandang ke arahnya sambil berdo’a).) - Hadith Tobrani. 
[Nota: Sesiapa yang berpeluang berada di Masjidil Haram, eloklah dia memperbanyakkan amalan di dalam Masjidil Haram kerana: pertama, mengerjkan Tawaf sunat mendapat 60 kerahmatan; kedua, mengerjakan solat sunat mendapat 40 kerahmatan; dan ketiga, berdo’a sambil memandang ke arah Ka’abah, mendapat 20 kerahmatan, mejadikan jumlahnya 120 kerahmatan pada siang harinya dan begitu juga pada malam harinya. Kerahmatanlah yang membolehkan seseorang itu mendapat balasan syurga di akhirat kelak. Selain, segala amalan dalam Masjidil Haram diberi gandaan pahala sebanyak 100,000 kali gandaan pula.]

(-)        Berdo’a di Multazam 
Saudara, antara tempat yang mustajab kita berdoa adalah di Mutazam.
Mencerita Mussana bin Syu’bah hadith dari ‘Amru bin Syuib hadith dari bapanya dikatakan bertawaf bersama-sama Abdullah maka ketika apa-apa sampai di belakang Ka’abah berkata aku: ‘Tawaf aku beserta Abdullah, maka ketika datang aku di belakang Ka’bah, berkata aku: ‘Tidak memohon engkau perlindungan (dari Allah (a.w)?’ Maka berkata Abdullah: ‘Aku berlindung dengan Allah (a.w) dari neraka.’ Kemudian berjalan sehingga mengusap Hajar Aswad, dan berdiri antara rukun (Hajar Aswad) dan pintu (Ka’bah), maka meletakkan dadanya dan wajahnya dan kedua-dua tangannya begini (sambil menunjukkan bagaimana Rasulallah (s.a.w) berbuat) terbuka kedua-dua tangannya apa-apa yang terbuka.’ Kemudian berkata: ‘Beginilah aku melihat Rasulallah (s.a.w) berbuat seperti itu.’ - Hadith Abu Daud, dalam Kitab Manasik. 
Saudara, Multazam itu di mana? Ianya adalah di tepi Ka'abah duduknya antara Sudut Hajar Aswad dan Pintu Ka'abah. Hari ini kerana begitu ramainya manusia yang mengambil peluang untuk kekal berpaut di kawasan tersebut kerana ingin mencoum Hajar Aswad tidak mungkin dapat kita berdoa - lebih-lebih lagi berdoa cara Rasulallah (s.a.w) berdoa - di kawasan Multazam itu.
Hadith ini menceritakan perlakuan Rasulallah (s.a.w) berdo’a di Mutazam – dia melekapkan tubuhnya dengan tangan kanannya di angkat ke atas sementara tangan kirinya diletakkan di bawah, sementara pipi kanannya diletakkan di dinding Ka’abah, sambil berdo’a. Kerana ramainya manusia berada di sekeliling Ka’abah tidak mungkin perlakuan ini dilakukan sekarag ini.

(-)        Cara berdo’a selepas mengusap Hajar Aswad 
Diriwayatkan hadith dari Abdul Rahman b Safuan berkata: ‘Nescaya apa-apa sesudah penaklukan kota Mekah oleh Rasulallah (s.aw) berkata aku: ‘Nescaya ketika memakai aku pakaianku dan adapun aku di rumahku yang letaknya di atas salah satu jalan (ke Mekah), maka melihat aku bagaimana berbuat Rasulallah (s.a.w). Maka berangkat aku, maka melihat aku akan Nabi (s.a.w) sungguh-sungguh sudah keluar dari Ka’bah dan dia dan para sahabat sungguh-sungguh mengusap Baitullah dari pintu al-Hatim dan sunggh-sungguh meletakkan pipinya atas (dinding) dan Rasulallah (s.a.w) di tengah-tengah mereka.’ - Hadith Abu Daud, Kitab Manasik 
Sila rujuk nota di atas. Hadith yang serupa dari perawi yang lain adalah seperti hadith di bawah ini. 
Menceritakan Mussana bin Syu’bah hadith dari ‘Amru bin Syuib hadith dari bapanya dikatakan bertawaf bersama-sama Abdullah maka ketika apa-apa sampai di belakang Ka’abah berkata aku: ‘Tawaf aku beserta Abdullah, maka ketika datang aku di belakang Ka’bah, berkata aku: ‘Tidak memohon engkau perlindungan (dari Allah (a.w)?’ Maka berkata Abdullah: ‘Aku berlindung dengan Allah (a.w) dari neraka.’ Kemudian berjalan sehingga mengusap Hajar Aswad, dan berdiri antara rukun (Hajar Aswad) dan pintu (Ka’bah), maka meletakkan dadanya dan wajahnya dan kedua-dua tangannya begini (sambil menunjukkan bagaimana Rasulallah (s.a.w) berbuat) terbuka kedua-dua tangannya apa-apa yang terbuka.’ Kemudian berkata: ‘Beginilah aku melihat Rasulallah (s.a.w) berbuat seperti itu.’ - Hadith Abu Daud, dalam Kitab Manasik

(-)        Minum air zamzam sedang berdiri 
Diriwayatkan hadith dari ‘Asim dari Sya’biyi bahawasanya Ibnu Abbas (r.a) menceritakan hadith berkata: ‘Berhenti sebentar Rasulallah (s.a.w) dari zam-zam dan minum dia (air zam-zam) sedangkan dia sedang berdiri (yakni, keadaannya berdiri).’ - Hadith Bukhari, Kitab Haji. 
Hadith ini menyebutkan cara minum air zam zam, iaitu minumnya dalam keadaan berdiri, membaca ‘Bismillah’ kemudian membaca do’a khususnya dan disudahi dengan menyebut ‘Alhamdulillah’.
Peringatan: Setiap kali kita ingin melakukan sesuatu kebaikan hendaklah dimulakan dengan menyebut ‘Bismillah’ dan setiap kali kita mendapat manfaat atau cubaan atau musibah sebutlah ‘Alhamdulillah’.

(-)        Adab Ketika minum air zamzam dan ketika selesai minum 
Diriwayatkan hadith dari Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Bakrin berkata: ‘Adapun aku di sisi Ibnu Abbas (r.a) sedang duduk, maka datang seorang lelaki maka berkata dia (i.e. bertanya): ‘Dari mana kamu datang?’ Berkata (lelaki): ‘Dari Zamzam’, berkata Ibnu Abbas: ‘Maka meminum engkau darinya sebagaimana yang kami buat?’, berkata dia: ‘Bagaimana?’, berkata Ibnu Abbas: ‘Ketika minum darinya maka menghadaplah ke Kaabah dan bacalah ‘Bismillah’ dan bernafaslah (yakni, minum tegukan) tiga kali dan ketika selesai minum maka ucaplah ‘Alhamdulillah’ kepada Allah (a.w) Yang Maha Mulia lagi Maha Agung’, sesungguhnya Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Sesungguhnya tanda-tanda (yang membezakan) apa-apa antara kami (orang Islam dan beriman) dan orang-orang munafiq, (adalah, orang munafiq) tidak minum mereka air zam-zam.’ - Hadith Ibnu Majah, Kitab Manasik.

(-)        Do’a ketika minum air zamzam 
Diriwayatkan hadith dari Mujahid hadith dari Ibnu Abbas (r.a) berkata Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Air zam-zam itu nescaya sesiapa meminumnya mengenyangkan.’ Berkata (Mujahid): ‘Dan adapun Ibnu Abbas ketika meminum air zamzam berkata (berdo’a): ‘Allahumma inni asaluka ‘ilman nafi’an, wa-rizqan wasingan, wa-syifaan min kulli dain.’ (Yang bermaksud: Ya Allah (a.w) ya Tuhan kami! Sesungguhnya aku meminta padaMu ilmu yang bermanfaat (yakni, berguna untuk dunia dan akhiratku) dan rezki yang luas (yakni, banyak serta berterusan tidak putus-putus) dan disembohkan dari setiap penyakit, supaya tidak terganggu beribadah kepadaMu.) - Hadith Imam Hakim dalam Mustadrak, Kitab Manasik. 
Do’a ketika minum air zam zam dengan dimulakan dengan menyebut 'Bismillah' dan air zam zam diminum dalam tiga tegukkan, sambil memandang arah Ka'abah, dan selepas minum sebutlah 'Alhamdulillah' dan baca do'a tersebut. Do'a itu boleh dibaca setelah menyebut 'Bismillah'.

(-)        Bersolat di dalam Hijir Ismail 
Saudara, Hijir Ismail adalah kawasan semi-circle di sebelah Ka'abah, yang seringkali dipenuhi oleh manusia. Kalau nak bersolat terpaksalah kita bersempit dan berhimpit. Di sana juga mustajam berdo'a.
Diriwayatkan hadith dari ‘Alqamah Ibni Abi Alqamah hadith dari bapanya hadith dari Aisyah (r.ah) berkata: ‘Adapun aku suka apabila memasuki Baitullah maka bersolat di dalamnya, maka memegang akan aku oleh Rasulallah (s.a.w) dengan tangannya, maka memasukkan aku ke dalam Hijir (Ismail), maka bersabda Nabi (s.a.w): ‘Solla fil hijri in aradti duhulul bait fainnama hua qit’atun minal baiti walakin qaumakis taqsaruhu hina bauwulka’bata fa-akhrajuhu minal baiti’ (Yang bermaksud: Bersolat di dalam Hijir (Ismail) sungguh-sungguh mengkehendaki engkau masuk ke dalam Ka’abah, maka sesungguhnya Hijir itu sepotongan /sebahagian dari Ka’bah, akan tetapi kaum kamu memendekkan mereka (Ka’bah) ketika membangunkan (yakni, membina) Ka’bah, maka mengeluarkannya dari Ka’bah’.) - Hadith at-Termidzi, Kitab Haji. 
Kawasan Hijir Ismail adalah sebahagian daripada binaan Ka’abah, maka ketika Tawaf tidak dibolehkan lalu mengelilingi Ka’ah dengan masuk kawasannya. Diberikan ganjaran pahala yang besar bila bersolat sunat di dalam kawasan Hijir Ismail.

(-)        Asal usul Hajar Aswad 
Diriwayatkan hadith dari Ibnu Abbas (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Diturunkan (oleh Allah (a.w)) Hajar Aswad (batu hitam) (dari syurga) dan batu itu (asalnya) terlebih sangat putih warnanya dari (warna putih) susu, maka menghitamkannya oleh beberapa kesalahan (yakni, dosa) anak-anak Adam.’ - Hadith at-Termidzi, Kitab Haji.

(-)        Hajar Aswad mempersaksikan mereka yang Tawaf 
Diriwayatkan hadith dari Said b Jubairin berkata: ‘Aku mendengar Ibnu Abbas (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Nescaya sungguh akan datang ini Hajar (Aswad) pada hari Kiamat dan padanya ada dua mata yang melihat kedua-duanya dan (padanya ada) mulut yang akan bercakap (berkata-kata) dan menyaksikan atas orang yang mengusapnya dengan benar (yakni, kerana Allah (a.w)).’ - Hadith Ibnu Majah, Kitab Manasik (=Tatacara) Haji.

Jazakallahu khairah

Ibadah Haji dan Umrah (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, dalam Bahagian ke-14 post kita dalam siri ini kita teruskan meneliti keistimewaan beberapa lagilandmark Islam, iaitu Masjid Quba. Masjid ini adalah masjid yang pertama di bina oleh Rasulallah (s.a.w) setlah berhijrah ke Madinah. Dan, kerana kelebihan tersebut, sesiapa yang bersolat solat sunat dua rakaat di dalamnya diberikan ganjaran pahala selain pahala solat sunat, ganjaran seumpama mengerjakan satu umrah. Alangkan pemurahnya Allah (a.w) keoada hambaNya!

Kefadhalan Masjid Quba

Saudara, apabila saudara berkesempatan ke Mekah atau Madinah, terutama ketika di Madinah, berusahalah untuk mengerjakan solat sunat di Masjid Quba.
Diriwayatkan hadith dari Ibnu Omar (r.a) berkata: ‘Adalah Rasulallah (s.a.w) datang ke masjid Quba untuk solat di sana, kadang-kadang berkenderaan dan ada kalanya berjalan kaki.’ (Nota: Pada riwayat lain: ‘tiap-tiap hari Sabtu’) - Hadith Muslim.
Di dalam hadith di bawah ini disebutkan bahawa bersolat satu solat sunat (2 rakaat) di Masjid Quba mendapat ganjaran pahala seumpama satu umrah.
Ketetapan yang serupa juga disebutkan dalam hadith berikut dari riawayat Shali.
Diriwayatkan hadith dari Muhammad bin Sulaiman al-Karmani berkata: ‘Aku mendengar Aba Umamah bin Sahli bin Hunaifin (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Man haraja hatta yakti hazal masjida masjida Quba fasolla fihi kana lahu ‘adla umratin.’ (Yang bermaksud: Barangsiapa keluar sehingga sampai ke masjid Quba maka (kemudian) bersolat di dalamnya (dua rakaat solat sunat) adalah baginya pahala seumpama mengerjakan satu umrah.) - Hadith an-Nasa’i, Kitab Masjid.

Jazakallahu khairah

Wednesday, August 26, 2015

Ibadah Haji dan Umrah (Samb.)

Assalamualaikum,
Dalam Bahagian ke- 13 post kita menegnai panduan dasar ibadah haji dan umrah ini, kita lihat apakah kebaikannya kedua-dua tanah haram -Mekah dan Madinah - kepada kita yang sempat menziarahinya.

Kefadhalan Mati di Tanah Haram

(-)        Yang mati di Mekah ketika menunaikan haji/umrah 

Diriwayatkan hadith dari Nafi’ hadith dari Ibnu Omar berkata: ‘Bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Manis-tota’a minkum an yamutu bil-Madinati falyaf’al fainni asyhadu liman mata biha.’ (Yang bermaksud: Barangsapa di kalangan kamu bahawasanya yang mampu (yakni, ditakdirkan) mati di Madinah, maka berbuatlah (yakni, silakanlah) bahawasanya aku (Nabi) sungguh-sungguh menyaksikan (yakni, menyaksikan keIslaman) bagi orang yang mati di sana.’ - Hadith ibnu Majah, Kitab Manasik (Peraturan Haji).

(-)        Mati di dua tanah haram (i.e. Mekah dan Madinah) 

Diriwayatkan hadith dari Abdillah b Muaammal-Makiyi hadith dari Zubeir hadith dari Jabir berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Man mata fi ahadil-haramaini bu’itha amina yaumal-qiamati.’ (Yang bermaksud: Barangsiapa yang mati di dalam dua tanah haram (yakni, Mekah dan Madinah) dibangkitkan aman di hari kiamat (i.e. masuk syurga selamat dari neraka).) - Hadith at-Tobrani.

Bersolat di Masjidil Haram

(-)        Dua masjid yang disebutkan dalam al-Quran 

Diriwayatkan hadith dari Abi Said al-Khudri (r.a) berkata: ‘Berkata aku: ‘Wahai Rasulallah (s.a.w) manakah di antara dua masjid (yang disebut di dalam al-Quran) ‘yang dibina atas asas taqwa’? Bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Hua masjidukum haza.’ (Yang bermaksud: Ialah masjid kamu ini (yakni, Masjid Nabawi)) - Hadith Muslim.
                                                   
(-)        Tempat terbaik melancong 

Memberitahu Abdul Malik bin ‘Umarin hadith dari Qaza’ah berkata: ‘Aku mendengar Abi Said (r.a) empat kali berkata: ‘Aku mendengar dari Nabi (s.a.w) dan adapun aku mengerjakan umrah bersamanya: ‘Syinta ‘asratan ghazwatan.’ (Yang bermaksud: Sepuluh ribu pahala’) (ha) Diriwayatkan hadith dari Said hadith dari Abi Hurairah (r.a) hadith dari Nabi (s.a.w) bersabda: ‘La tusyaddur-rijalu illa ila thalatha masajida: al-Masjidil Haram, wa-masjidil Rasuli wal-masjidil Aqsa.’ (Yang bermaksud: Tidak ada kunjungan (yakni, berkunjung) (dalam) perjalanan jauh seseorang lelaki (yang dituntut Allah (a.w)) kecuali kepada tiga masjid iaitu (berkunjung ke) Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa.) - Hadith Bukhari & Muslim, Kitab Solat.

(-)        Pahala setiap amalan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi 

Dirwayatkan hadith dari ‘Atak hadith dari Jabir (r.a) bahawasanya Rasulallah (s.a.w) bersabda: Solatun fil masjidi afdhali min alfi solatin fima siwahu illa masjidil harama wa-solatu fi masjidil harami afdhalu min miatin alfi solatin fima siwahu) [Yang bermaksud: Solat di dalam masjidku (yakni, Masjid Nabawi di Madinah) adalah lebih afdhal dari seribu (i.e. 1,000) solat di lain-lain masjid kecuali Masjidil Haram, dan solat di dalam Masjidil Haram lebih afdhal dari 100,000 solat di lain-lain masjid. - Hadith ibnu Majah.

Jazakallahu khairah

Ibadah Haji dan Umrah (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara kita sambung lagi post kita tentang ketetapan dasar mengenai ibadah haji dan umrah. Dalam Bahagian ke-12 ini kta teliti pakah yang istimewa ketika berada di Mekah, terutama dalam Masjidil Haram, keistimewaan berpuasa Ramadhan di Mekah, mengerjakan umrah dalam bulan Ramadhan, dll. Kesemua ini adalah bertujuan supaya kita tahu pelaburan akhirat apakah yang banyak dividen akhiratnya, insya Allah.

Keistimewaan Masjidil Haram 

Diriwayatkan hadith dari Jubairin b Mut’im bahawasanya Nabi (s.a.w) bersabda: ‘Ya Bani Abdi Manaf, la tamna’unna ahadan tofa bihazal-bait wa-solla aiya satin sya-a min laili au nahari.’ (Yang bermaksud: Wahai Bani Abdil Manaf! Jangan mencegah (atau melarang) kamu seseorangpun Tawaf dengan ini Baitullah dan (jangan melarang seseorang) bersolat dia dalam waktu mana (atau mana-mana ketika) yang mengkehendaki dia dari waktu malam ataupun waktu siang.) - Hadith an-Nasa’i, Kitab Manasik (Peraturan Haji) 
Bani Abdul Manaf adalah keluarga yang diberikuasa oleh Rasulallah (s.a.w) mentadbir-uruskan Masjidil Haram. Hadith ini adalah nas dan dalil bahawa tiada batasan waktu bagi solat di Mekah. Di tempat-tempat lain ada 3 waktu haram; iaitu ketika matahari terbit, ketika matahari tegak, dan ketika terbenam matahari. Umat Islm ditegah mengerjakan sebarang solat dalam tiga waktu ini. Justeru itu, jika terlena atau terlupa, maka kita terjaga/tersedar dari lupa ketika 3 masa haram ini, maka tunggu dahulu kira-kira 20 min sebelum bersolat.

Mengerjakan Umrah bulan Ramadhan 

Diriwayatkan hadith dari Ibnu Abbas berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘’Umratun fi Ramadhana ta’dilu hajjatan.’ (Yang bermaksud: ‘Satu umrah dalam bulan Ramadhan membandingi (yakni, sama pahalanya dengan) satu haji.) - Hadith Ibnu Majah, Kitab Manasik (Peraturan Haji). 
Inilah nas dan dalil as-Sunnah bahawa sekali mengerjakan umrah dalam bulan Ramadhan sama pahalanya dengan satu haji, atau dalam hadith yang lain seumpama mengerjakan haji bersama-sama Rasulallah (s.a.w).

Kefadhalan Berpuasa Ramadhan di Mekah 
Diriwayatkan hadith dari Said b Jubairin hadith dari ibni Abbas (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Barangsiapa menjumpai Ramadhan di Mekah maka berpuasa dia dan berdiri (yakni, solat dia Solat Terawih dll) apa-apa yang memudahkan baginya, (pertama) ditulis Allah (a.w) baginya 100,000 berpuasa Ramadhan di dalam apa-apa selainnya (i.e. selain Mekah); dan (kedua) ditulis Allah (a.w) baginya dengan setiap siangnya memerdekakan seorang hamba dan setiap malamnya memerdekakan seorang hamba, dan (ketiga) setiap siangnya menyerahkan (yakni, memberi) seekor kuda pada sabilillah (yakni, membela agama Allah (a.w); dan (keempat) pada setiap hari kebaikan dan pada setiap malamnya kebaikan (yakni, kebaikan ibadah di Masjidil Haram, iaitu gandaan pahala 100,000 pahala).’ - Hadith ibnu Majah, Kitab Manasik. 
Gandaan pahala beramal di Masjidil Haram adalah gandaan 100,000 kali ganda – sama ada dalam bulan Ramadhan ataupun tidak. Tetapi, berpuasa Ramadhan di Mekah mendapat gandaan pahala 100,000 hari puasa bagi setiap hari berpuasa. Dengan syarat setiap ketetapan al-Quran dan as-Sunnah hendaklah ditepati – seumpama berjema’ah, tidak mencemarkan ibadah dengan bida’ah, niatnya tepat sebagaimana ditetapkan oleh Allah (a.w) – Ayat 56: al-Isra’, dll.

Keutamaan Mekah dan Masjid al-Haram

(-)        Job Specs Rasulallah (s.a.w) 

Firman Allah (a.w): ‘Innama umirtu ‘an ‘abuda rabba hazihil baldatil lazi harramaha walahu kullu syai-in wa-umirtu an akuna minal muslimina.’ (Yang bermaksud: (Katakanlah wahai Muhammad): Aku hanyalah diperintahkan supaya menyembah Allah Tuhan negeri (Mekah) ini yang telah menjadikannya suci lagi dihormati dan Allah (a.w) Yang Menguasai segala-galanya dan aku diperintahkan supaya tetap menjadi dari kalangan orang-orang Islam (yakni, yang menyerah diri atau pasrah kepadaNya)’) - Ayat 97: an-Namli.

(-)        Mekah akan tetap aman (janji Allah (a.w) 

Firman Allah (a.w): ‘Awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilahi thamaratu kulli syai-in rizkan min ladunna wa-lakinna aktharahum la ya’lamuna.’ (Yang bermaksud: Bukankah Kami (Allah (a.w)) telah melindungi mereka dan menjadikan (negeri Mekah) tempat tinggal mereka sebagai tanah suci yang aman, yang dibawa kepadanya hasil tanaman dari segala jenis, sebagai rezeki pemberian (yakni, kurniaan) dari sisi Kami (Allah (a.w))? (Benar, Kami telah menjadikan semuanya itu), tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti (i.e. tidak memikirkan perkara itu untuk mengetahuinya (yakni, tidak bersyukur).) - Ayat 57: al-Qasas.

(-)        Larangan kepada pengunjung Mekah 

Diriwayatkan hadith dari Taus hadith dari Ibnu Abbas (r.a) berkata pada hari pembukaan Mekah (penaklukan Mekah): ‘Bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Inna haza balada harramahullahu la yu’dadu syaukuhu wala yunaffaru soiduhu wala Naltaqit luqatotahu illa man harafaha.’ (Yang bermaksud Sesungguhnya ini negeri (yakni, Mekah) ini dimuliakan (i.e. diharamkan oleh) Allah (a.w), (maka) tidak boleh atau jangan (dipotong atau dirosakkan) pohon-pohonya (i.e. kayu kayannya), dan jangan diburu binatang buruannya dan jangan mengambil barang-barang yang dijumpai di Mekah kecuali (apabila diambilnya, maka) orang yang sanggup menyiarkannya (selama satu tahun).) - Hadith Bukhari, Kitab Haji. 
Jema’ah haji/umrah ditegah mengambil apa saja barang berharaga yang dijumpainya dalam tanah haram (di Mekah), kerana jika diambilnya maka dia diwajibkan memberitahu semua yang ada di Mekah siapa yang memunyai barangan tersebut – disiarkan selama setahun – maka wajib dia menetap di sana sehingga tamat tempoh menyiarkannya.

Kefadhalan Mati di Tanah Haram

(-)        Yang mati di Mekah ketika menunaikan haji/umrah 

Diriwayatkan hadith dari Nafi’ hadith dari Ibnu Omar berkata: ‘Bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Manis-tota’a minkum an yamutu bil-Madinati falyaf’al fainni asyhadu liman mata biha.’ (Yang bermaksud: Barangsapa di kalangan kamu bahawasanya yang mampu (yakni, ditakdirkan) mati di Madinah, maka berbuatlah (yakni, silakanlah) bahawasanya aku (Nabi) sungguh-sungguh menyaksikan (yakni, menyaksikan keIslaman) bagi orang yang mati di sana.’ - Hadith ibnu Majah, Kitab Manasik (Peraturan Haji).

(-)        Mati di dua tanah haram (i.e. Mekah dan Madinah) 

Diriwayatkan hadith dari Abdillah b Muaammal-Makiyi hadith dari Zubeir hadith dari Jabir berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Man mata fi ahadil-haramaini bu’itha amina yaumal-qiamati.’ (Yang bermaksud: Barangsiapa yang mati di dalam dua tanah haram (yakni, Mekah dan Madinah) dibangkitkan aman di hari kiamat (i.e. masuk syurga selamat dari neraka).) - Hadith at-Tobrani.

Jazakallahu khairah


Monday, August 24, 2015

Ibadah Haji dan Umrah (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, menyambung lagi posting kita mengenai ibdah haji dan umrah itu, dalam Bahagian 11 kita lihat ketetapan Islam bahawa kita boleh mengerjakan ibadah haji dan umrah untuk orang lain. Yang paling dituntut dalam Islam adalah anak itu wajib menghajikan orang tuanya kalaulah semasa hayat mreka, mereka tidak menghajikan diri mereka.
Seorang anak itu boleh menghajikan ibubapanya, asalkan dia telah terdahulu mengerjakan haji untuk dirinya sendiri. Malah mana-mana orang Islam yang sudah menghajikan dirinya boleh mengambil upah haji untuk menghajikan orang lain. Tapi, hendaklah dia kerjakan haji atau umrah untuk seorang sahaja, bukanlah dia mengambil upah untuk menghajikan dalam satu haji itu lebih dari seorang!

Mengerjakan Haji Untuk Orang Lain 

Saudara, dalam hadith ini Rasulallah (s.a.w) menyuruh seorang anak supaya menghajikan bapanya yang tidak mampu menunaikan haji untuk dirinya sendiri. Maka boleh seorang anak itu kerjakan haji untuk ibu bapanya.
Diriwayatkan hadith dari al-Fadzli (r.a) berkata: ‘Bahawasanya seorang wanita berkata (yakni, bertanya) kepada Rasulallah (s.a.w): ‘Bapa aku telah tua benar, belum juga menunaikan haji, sedangkan dia tidak boleh duduk tegap di atas untanya (yakni, kenderaan untuk mengerjakan haji).’ Bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Fa-hajji ‘anhu.’ (Yang bermaksud: Kerjakanlah olehmu haji untuknya.) - Hadith Muslim. 
Jika mendapat peluang, kita bolehkan kerjakan ibadah haji bagi pihak seorang lain – spt ibu bapa atau siapa saja yang belum menunaikan haji – kerana selain orang yang meminta kita kerjakan haji untuknya mendapat pahala, kita juga mendapat pahala sama dengan pahala yang didapati oleh orang yang kita hajikan untuknya.
Soalnya,berapa orang anak yang melakukan sedemikian untuk keduaibubapanya? Mudah-mudahan melalui post ini mana-mana anak yang masih mempunyai kedua orang tuanya yang masih hidup tetapi tidak lagi mampu ntuk mengerjakan ibadah haji bagi dirinya sendiri, bolehlah menghajikan kedua-dua ibu bapanya. Atau, mungkin kedua ibu bapanya telah meninggal dunia dan semasa hidup mereka tak berkesempatan mengerjakan haji maka, hajikanlah untuk mereka.
Kita diberitahu bahawa sesiapa yang mengerjakan haji atau umrah untuk seseorang, dia mendapat pahala haji/umrah dan orang yang dihajikan/diumrahkannya juga mendapat pahala haji/umrah, tanpa mengurangkan pahala yang didapatinya. 

Jazakallahu khairah