Sunday, October 27, 2013

Peringatan: Janganlah rugikan diri ... (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara dalam beberapa post sebelum ini kita telahpun tahu dan faham bahawa pra-syarat benarnya Islam kita itu bergantung kepada dua perkara; iaitu, pertama, kita kerajakan segala amalan dan ibadah itu menepati bentuk, kaedah dan cara yang ditetapkan oleh Rasulallah (s.a.w), yakni, as-Sunnah; dan kedua, kita adalah berjema'ah dalam Islam, yakni kita berada dalam jema'ah. Dan, 'jema'ah' dalam Islam itu suau sistem danorganisasi yang formal - ada imam, ada ikrar janji taat setia antara anggota jema'ah dengan kepimpinan jema'ah yang mereka angkat, disebut secara generic sebagai imam, dan ketetapan Imam wajib didengari dan ditaati selagi perintah dan ketetapan Imam itu bukan suatu yang maksiat, yakni bertentangan dengan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah.
Saudara, dengan itu wajib kita faham dan jadikan panduan mesej hadith berikut:

Berjema’ah dalam Islam (Samb.)
Amalan tak diterima jika tak berjema’ah

Saudara, dalam hadith ini Rasulallah (s.a.w) memberitahu umatnya bahawa amalan dan ibadah seeorang Islam itu hanya diterima Allah (a.w) jika dia berjema'ah dalam Islam. Kita telahpun tahu dan faham bahawa Islam yang benar itu menepati dua pra-syarat, iaitu berpegang dan berpandukan kepada as-Sunnah dan kedua berjema'ah. Berjema'ah itu adalah perintah dan ketetapan Allah (a.w). Dan, Rasulallah (s.a.w) diperintahkan supaya laksanakan lima perkara dalam Islam, satu adalah berjema'ah dalam Islam.
Diriwayatkan hadith bahawa Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Man ‘amila lillahi fil-jama’ati fa-asoba qabilallahu minhu wa-in akhta-a ghafara lahu; wa-man ‘amila yabtaghil-firqata fa-asoba lam yataqabbalillahu minhu wa-akhta-a fal-falyatabauwak maq’adathu minan-nari.’ (Yang bermaksud: Barangsiapa beramal kerana Allah (a.w) di dalam jema’ah lantas ‘amalannya benar (=sesuai atau secocok dengan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah) maka Allah (a.w) menerima darinya (amalannya) dan jika keliru (atau tersilap) maka Allah (a.w) mengampuninya; dan barangsiapa yang ber’amal dalam firqah (=tidak berjema’ah) lantas ‘amalannya benar maka Allah (a.w) tidak menerima darinya (amalannya) dan jika keliru (atau tersilap beramal atau silap amalannya) maka supaya bertempat dia tempat duduknya di neraka (i.e. masuk neraka)) – Hadith at-Tobrani.
[Nota: Kalimah ‘kerana Allah (a.w)’ dalam hadith ini bermaksud segala amalan dan ibadahnya dengan niat yang betul, iaitu Ayat 57, Surah al-Isra’ (Iaitu mengharapkan kerahmatan Allah (a.w), yakni syurga, dan takutkan siksaan Allah (a.w), yakni neraka). Kalimah ‘Benar’ bermaksud sejajar dengan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah dari semua segi termasuk bentuk amalan dan ibadah, cara dan kaedah diamalkan atau diibadahkan, betul rukun qalbi, rukun qauli dan rukun fe’linya. Jika begitu, amalan atau ibadah tersebut tetap tidak diterima, sekiranya yang beramal atau mengibadahkannya tidak berjema’ah. Kalau tersilap dikerjakan, dimaafkan. Sebaliknya, kalau berjema’ah, betul amalan dan ibadahnya diterima Allah (a.w) diberi pahala sebagaimana dijanjikan oleh Allah (a.w), dan kalau tersilap atau keliru mengamalkannya, tetap dimaafkan oleh Allah (a.w). Hadith ini memberikan dalil al-Hadith bahawa untuk mempastikan kesemua amalan dan ibadh yang ditetapkan oleh Allah (a.w) dan RasulNya hanya diterima Allah (a.w) jika yang mengamalkannya adalah berjema’ah. Counter factualnya, kalau tidak berjema’ah walaupun Islam dan istiqamah beramal dan beribadah, menepati bentuk-bentuk amalan dan ibadah berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Rasulallah (s.a.w) (i.e. menepati as-Sunnah) tetap ditolak Allah (a.w), kerana tidak berjema’ah.
Kita telahpun diberitahu bahawa Islam yang benar itu adalah menepati ketetapan as-Sunah dan kita yang mengamalkannya berjema’ah. Justeru itu, jika demikian, maka kita terselamat dari termasuk dalam 72 golongan fahaman Islam yang dikatakan tidak berjaya mendapat syurga, sebaliknya masuk neraka. Kerana, Rasulallah (s.a.w) memberitahu hanya satu golongan sahaja fahaman Islam yang berjaya mendapat syurga, iaitu ikuti as-Sunnah dan berjema’ah.]

Tidak berjema’ah pasti masuk neraka

Saudara, hadith berikut menyebut bahawa bahawa berjema'ah itu menyelamatkan orang Islam dari nerka, kalau tidak berjema'ah, walaupun lahiriahnya nampak Islam masih belum diakui Islam.
Diriwayatkan hadith dari Abdullah b Dinar hadith dari ibnu Omar (r.a) bahawasanya Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Innallaha la yajma’u ummati’ au ‘ummata muhammadin ‘ala dolalatin wa-yadullahi ma’al jama’ati waman syazza syazza ilan-nari.’ (Yang bermaksud: ‘Sesungguhnya Allah (a.w) tidak mengumpulkan umatku’ atau (dalam satu riwayat, dikatakan tidak akan mengumpulkan) ‘umat Muhammad’ atas kesesatan dan tangan (yakni, pertolongan) Allah (a.w) beserta dengan jema’ah dan barangsiapa memencilkan diri (atau bersendirian atau menyendiri, yakni berada di luar jema’ah atau tidak berjema’ah) maka memencilkan dirinya menuju ke neraka.) - Hadith at-Termidzi, Kitab Fitan

Bukan Islam kalau tak berjema’ah

Saudara, dalam hadith berikut Rasulallah (s.a.w) memberitahu satu ketetapam Islam yang amat petng menjadi panduan kita - Islam seseorang itu sah jika dia berjema'ah dalam Islam.
Diriwayatkan hadith daripada Abdul Rahman b Maisarah hadith dari Tamim ad-Dariyi berkata: ‘Berlumba-lumba (atau bersaingan) manusia (yakni, para sahabat Muslimin) di dalam membina binaan atau bangunan (yang tinggi dan tersergam) dalam zaman Omar (r.a), maka berkata Omar (r.a): ‘La Islama illa bi-jama’atin wa-la jama’ata illa bi-imaratin wa-la imarata illa bi-to’atin faman sauwadahu qaumuhu ‘ala fiqhi kana hayatan lahu wa-lahum, wa-man sauwadahu qaumuhu ‘ala ghairi fiqhin kana halakan lahu wa-lahum.’ (Yang bermaksud: Tidak atau bukan (dikatakan) Islam kecuali dengan berjemaah dan tidak (dikatakan) berjemaah kecuali dengan berimam (yakni, dangkat menjadi Imam seorang dari kalangan mereka menjadi imam) dan tidak (dikatakan) berimam kecuali dengan ketaatan (rukyah atau rakyat kepada imam); maka barangsiapa memilih imam dari kalangan kaumnya yang faqih (yakni, kefahaman tentang Islam) ada kehidupan (yakni, tenteram, selamat dan bahagia) bagi imam dan ada kehidupan bagi mereka (kaumnya). Barangsiapa memilih imam mereka kerana pertimbangan-pertimbangan selain kefaqihan (tentang syariat Islam sedemikian) ada baginya (imam) kerosakan dan kerosakan bagi kaumnya.] [Hadith ad-Darami]
[Nota: Ketetapan dalam hadith ini wajib dijadikan panduan oleh semua yang akui dirinya Islam. Hadith itu menyebutkan beberapa prinsip atau ketetapan utama mengenai Islam: Pertama, tidak Islam seseorang yang mengakui dirinya Islam itu jika tanpa berjemaah atau berada dalam Jemaah Islam; Kedua, tidak dikira berjema’ah jika tiada ‘imam’, yakni orang yang memimpin dan mengetuai Jemaah itu; Ketiga, tidak dikatakan ada ‘imam’, yakni kepimpinan dalam Jemaah Islam jika pemimpin tidak ditaati oleh rukyah (anggota jemaahnya); dan keempat, jika jema’ah umat Islam mengangkat sebagai pemimpin orang yang faqih (=faham urusan agama Islam, berdasarkan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah, maka selamatlah imam dan selamatlah rukyahnya; dan jika, sebaliknya, jika diangkat oleh mereka seorang atas pertimbangan selain kafqihan (= kefahaman) terhadap Islam dan tuntutannya, maka celaka dan kemusnahanlah bagi imam dan rukyah, i.e. jma’ah tersebut.]

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment