Monday, July 21, 2014

Beberapa kesilapan/kesalahan dalam ibadah (Samb.)

Assalamualaikum,
saudara, kita teruskan penelitian kita tentang tajuk penting ini. Kerana memahaminya - menentukan apakah kita sebenarnya beramal dan beribadah menepati spesifikasi Allah (a.w) (i.e. ketetapan al-Quran) dan spesifikasi Rasulallah (s.a.w) (i.e. ketetapan as-Sunnah) - yang juga ketetapan Allah (a.w) (Ayat 7: al-Hasyr, Ayat 80: an-Nisa', dll).
Dalam post ini kita lihat suatu amalan yang sangat membahayakan aqidah Islam dan merosakkan syariat amalan dan ibadah, kerana yang rugi kita yang mengamalkannya! Amalan itu adalah mengenai perbuatan atau perlakuan atau amalan lazim umat Islam Melayu menokok-tambah kepada sesuatu amalan dan ibadah tanpa di dasari oleh ketetapan al-Quran mahupun as-Sunnah. Ia diistilahkan oleh Rasulallah (s.a.w) sebagai 'pembaharuan dalam perkara agama' - dalam konteks aqidah dan syariat - melibatkan bentuk-bentuknya, cara dan kaedah mengamalkannya atau mengibadahkannya, iaitu 'bida'ah'.

Beberapa amalan/perlakuan atau bacaan
Yang bertentangan dengan
as-Sunnah/tidak dicontohkan oleh Rasulallah (s.a.w)

(Sambungan)

7. Do’a Qunut dalam Solat Subuh

(-) Tiada Do’a Qunut pada Solat Subuh

Saudara, kelainan utama ketika Solat Subuh dalam masyarakat Melayu yang telah menjadi kelaziman mereka, sehinggakan menjadi sebahagian syariat Solat Subuh, adalah membaca Do’a Qunut. Do’a Qunut dibaca setelah selesai Rukuk pada rakaat kedua, bangun Iktidal dan ketika berdiri Iktidal, sebelum bongkok untuk Sujud mengangkat kedua tangan dan membaca Do’a Qunut. Ada dua kesilapan di sini kalaupun memang wujud syariat membacanya pada Solat Subuh; pertama: berdoa di dalam solat/ketika solat tanpa mengangkat tangan sebagai berdoa di luar solat; dan kedua, makmum mengaminkan Do’a Qunut yang dibaca imam. Rasulallah (s.a.w) tidak mencontohkan bahawa ketika Solat Subuh itu hendaklah dibaca Do’a Qunut. Tiada dalam syariat solat fardhu Subuh membaca Do’a Qunut.

(-) Tiada Do’a Qunut pada Solat Subuh 

 
Saudara, nas dan dalil pasti bahawa tiada Doa Qunut pada Solat Subuh itu disebutkan dalah hadith berikut:
Diriwayatkan hadith daripada Abi Malik al-Asyja’i (r.a) hadith daripada bapanya, berkata (bapanya): ‘Solat aku dibelakang Rasulallah (s.a.w), maka tidak membaca Qunut dia (Nabi), dan solat aku di belakang Abu Bakar (r.a), maka tidak membaca Qunut dia, dan solat aku di belakang Omar (r.a) maka tidak membaca Qunut dia, dan solat aku di belakang Othman (r.a) maka tidak membaca Qunut dia, dan solat aku di belakang Ali (r.a), maka tidak membaca Qunut dia.’ Kemudian berkata bapa Abi Malik (r.a)(menyambung cakapnya): ‘Wahai anakku, bahawasanya (membaca Qunut itu) satu bida’ah.’ - Hadith sahih an-Nasa’i.
Kelainan kedua dalam perkara Do’a Qunut ini adalah kalimah do’a yang dibacakan adalah kalimah Do’a Qunut yang dikhususkan untuk dibaca ketika selesai Rukuk rakaat ke-3 Solat Witir dalam bulan Ramadhan, ketika berdiri Iktidal, sebelum membongkok untuk Sujud rakaat terakhir itu, membaca Do’a Qunut. Do’a Qunut ini dibaca pada malam 15 Ramadhan hingga selesi Ramadhan sahaja.

(-) Kalimah Do’a Qunut Solat Witir

Saudara, adalah menjadi kelaziman umat Islam Melayu membaca Doa Qunut ketika Solat Subuh. Dan, Doa Qunut yang dibaca itu mengandungi kalimah-kalimah dalam hadith berikut, dan ditambah dengan beberapa kalimah lain pula.
Diriwayatkan hadith daripada Husin bin Ali (r.a) berkata: ‘Mengajar akan aku oleh datukku (yakni, Rasulallah (s.a.w)) beberapa kalimah yang dibacanya pada qunut solat witir ‘Allahumma ‘afini fiman ‘afait, wa-tawallani fiman tawallait, wahdini fiman hadait, wa-qini syarama qadait, wa-barikli fima a’tait. Innaka taqdi wala uqda ‘alaik. Innahu la yazillu man walait. Subhanaka rabbana tabarakta wa-ta’alait) (Maksud doa: Ya Allah (a.w) ya Tuhan kami semoga memberi kesihatan Engkau atas aku dengan orang yang Engkau kurniakan kesihatan, dan semoga mengatur Engkau akan daku dalam orang-orang yang mengaturkan akan Engkau, dan semoa memberi petunjuk Engkau padaku dalam orang-orang yang Engkau beri petunjuk (hidayah), dan semoa menjauhkan Engkau keburukan yang Engkau hukumkan, dan semoga memberkati Engkau akan daku dalam apa-apa yang Engkau berikan, sesungguhnya Engkau menghukumi dan tidaklah Engkau menghukumi daku, sesungguhnya tidak menjatuhkan Engkau orang-orang yang Engkau sayangi, maha suci Engkau Tuhanku dan memberi berkat Engkau dan maha luhur Engkau.) - Hadith Ibnu Majah & Abu Daud.
Nota-1: Do’a Qunut dibaca dalam Solat Witir pada 15 hingga 30 Ramadhan sahaja. Dalam hadith at-Termidzi disebutkan berikut:
Diriwayatkan hadith daripada Abi al-Khauwari (as-Sa’di) berkata: ‘Berkata Hassan bin Ali (r.a): ‘Mengajar akan daku oleh datukku, Rasulallah (s.a.w), beberapa kalimah yang (disuruh) aku baca akandia di dalam Solat Witir: ‘Allahummah dini fiman hadait, wa-afini fiman ‘afait, wa-tawallani fiman tawalait, wa-barikli fima ‘atoit, wa-qini syarrama qadait, fainnaka taqdi, wa-la yuqda ‘alaik, wa-innahu la yazilluman wa-lait, tabarakta rabbana wa-ta’alait.’ (Yang bermaksud: Ya Allah (a.w) ya Tuhan kami! Semoga Engkau berikan aku petunjuk (atau hidayah) di dalam (yakni, sebagaimana) orang yang Engkau berikan petunjuk (atau hidayah); semoga Engkau memaafkan aku di dalam (yakni, sebagaimana) Enkau memaafkan orang-orang yang Engkau maafkan; dan semoga Engkau pelihara (yakni, selamatkan) aku di dalam (yakni, sebagaimana) Engkau memelihara (atau menjaga , yakni menyelamatkan) orang-orang yang Engkau selamatkan; semoga Engkau memberkati aku sebagaimana orang-orang yang Engkau berikan; semoga Engkau menjaga (atau melindungi) aku daru keburukan yang menghukumi Engkau, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha menghkumi, dan tidak dihukumi atas Engkau; dan sesungguhnya tidak akan hina orang-orang yang Engkau kasihi; dan tidak akan menjadi mulia orang-orang yang Engkau musuhi; semoga memberi keberkatan Engkau, whai tuhanku yang maha tinggi Engkau.) - Hadith at-Termidzi
Nota-2: Dan dalam bab (perkara atau topik) ini, yakni, hadith dari Ali (r.a), tidak berselisih pandangan di kalangan muhadithin (ulama’ hadith), hadith ini terbaik dalam wajah ini. Bahawa Rasulallah (s.a.w) berqunut ketika Solat Witir. Ada perselisihan di kalangan ahli ilmu mengenai qunut dalam bulan Ramadhan (yakni, Solat Witir). Mengikut Abdullah bin Masud (r.a) bahawa Rasulallah (s.a.w) berqunut setiap malam sebulan, dan berselisih pendapat mengenai qunut itu sebelum Ruku’. Dan daripada riwayat Ali bin Abi Thalib (r.a) tidak berqunut kecuali bermula pertengahan akhir dari bulan Ramadhan, dan adalah qunut itu dibaca selepas Ruku’. Dan berpegang ahli ilmu atas ini hadith. Dan dengannya berkata as-Shafie (Imam Shafie) dan Imam Ahmad. - Hadith at-Termidzi.
Nota-3: Suatu ketika zaman Rasulallah (s.a.w) pernah Rasulallah (s.a.w) membaca Do’a Qunut pada setiap solat fardhu yang lima, termasuk Solat Subuh, selama sebulanmubaligh yang dihantarkan untuk mendo’akan kehancuran/kebinasaan kepada penduduk 4 perkampungan Arab yang munafiq yang membunuh 69 daripada 70 orang yang dihantar/dikirim oleh Rasulallah (s.a.w) mengajarkan syariat Islam atas prmintaan mereka. Keana pembunuhan tersebut, Rasulallah (s.a.w) diwahyukan untuk mengadakan bacaan do’a khusus tersebut – dibaca etiap solat fardhu selama sebulan. Allah (a.w) memakbulkan doa orang iman dengan membinasakan 4 perkampungan tersebut melalui kemarau panjang seumpa kemarau yang dialami oleh Mesir zaman Nabi Yusof (a.s.). In adalah Qunut Nazilah yang merupakan satu senjata orang imam untuk membinasakan orang yang memusuhi mereka melaui do’a khusus.

(-) Mendo’akan kecelakaan kepada munafiq

Diriwayatkan hadith daripada Anas bin Malik (r.a) berkata: ‘Membaca Qunut Rasulallah (s.a.w) sebulan lamanya selepas Ruku’ dan berdoa (Rasulallah (s.a.w)) atas (kehancuran kaum musyrikin dan munafiq di) desa-desa Ri’lin dan Zakwan dan ‘Usoiyah yang menentang Allah (a.w) dan RasulNya.’ [Hadith sahih an-Nasa’i]

(-) Bila/ketika mana Qunut Nazilah dibaca 

  Saudara, hadith ini memberitahu bilakah ketikanya dibaca Doa Qunut Nazilah tersebut:
Diriwayatkan hadith daripada Abi Salamah (r.a) hadith daripada Abu Hurairah (r.a) berkata (kepada Abi Salamah): ‘Maka mencontohi aku pada kamu (yakni, menunjukkan) solat Rasulallah (s.a.w) (yakni, Abu Hurairah (r.a) berkata kepada Abi Salamah, dia hendak tunjukkan amalan Rasulallah (s.a.w) mengenai bacaan Qunut Nazilah tersebut)’. Berkata Abi Salamah (r.a): ‘Maka adapun Abu Hurairah membaca Qunut di dalam rakaat akhir dari solat Zohor, dan solat Isya’, pada rakaat terakhir, dan solat Subuh selepas dia membaca ‘Samiallahu liman hamidah’, maka mendoa dia (yakni, doa qunut nazilah) bagi orang-orang mukmin dan mela’nat dia orang-orang kafir.’ [Hadith sahih an-Nasa’i]

(-) Kalimah-kalimah do’anya 

 
Saudara, kalimah-kalimah yang dibaca dalam Doa Qunut Nazilah selama sebulan itu adalah berikut:
Diriwayatkan hadith daripada Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf berkata mendengar hadith daripada Abu Hurairah yang berkata: ‘Rasulallah (s.a.w) berdoa semasa solat Subuh (doa Qunut Nazilah) ketika sudah takbir selepas Ruku’ dengan bersabda (yakni, membaca): ‘Sami-allahu liman hamidah’[Yang bermaksud: Sesungguhnya telah mendengar Allah (a.w) orang-orang yang memujinya], kemudian semasa berdiri (Iktidal) dia berdoa: ‘Allahumma najji Walidadnil-Walid, allahumma najji Salamah bin Hisyam, allahumma najjil mustad’afina minal mukminina, allahummasy-dud wat’ataka ‘ala Mudara, allahummaj-‘alha ‘alaihim sinina kasini Yusufa) (Maksud kalimah do’a: Ya Allah (a.w) ya Tuhan kami! Selamatkanlah Walid bin Walid, ya Allah (a.w) ya Tuhan kami! Selamatkan Selamat bin Hisyam. Ya Allah (a.w) ya Tuhanku! Selamatkanlah ‘Aiyasy bin Abi Rabi’ah. Ya Allah (a.w) ya Tuhan kami! Selamatkanlah orang-orang yang lemah dari kalangan orang yang beriman. Ya Allah (a.w) ya Tuhan kami! Engkau kuatkanlah seksaanMu atas kaum Mudar. Ya Allah (a.w) ya Tuhan kami! Engkau jadikanlah atas mereka tahun-tahun yang kemarau seumpama (kemarau) zaman Yusof (a.s)). – Hadith ibnu Majah.
Dalam riwayat lain disebutkan nama-nama perkampungan tersebut kesemuanya (rujuk hadith Ibnu Majah di bawah): 
Selamatkanlah al-Walid bin Walid, Salama bin Hisyam, Ayasy bin Rabia’, dan orang-orang yang lemah di kalangan umat Islam. Ya Allah (a.w) ya Tuhan kami! Engkau azablah (kaum) Mudar dan turunkanlah kemarau panjang sebagaimana Engkau turunkan kepada kaum Nabi Yusof (a.s). Ya Allah (a.w) ya Tuhanku! Engkau laknatlah (kaum) Lihyan, Ri’lin, Zakwan dan Usyaya kerana mereka derhaka kepada Allah (a.w) dan RasulNya.’- Hadith ibnu Majah.

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment