Saturday, August 22, 2015

Ibadah Hajidan Umrah - Samb.

Assalamualaium,
Dalam Bahagian ke-4 kuliyah haji dan umrah kita teruskan membincangkan betapa bahayanya ibadah dan amalan kita, termasuk ibadah haji dan umrah, yang tercemar oleh sesuatu yang tiada sandaran nas dan dalil al-Quran dan as-Sunnah, khususnya buda'ah. Bida'ah adalah sesuatu perkara yang dirangkumkan atau ditambah atau dikurangkan dari ketetapan al-Quran dan as-Sunnah melibatkan sesuatu amalan dan ibadah sama ada yang fardhu mahupun yang sunat.
Saudara, amat penting kita tahu latarbelakang segala sesuatu menyentuh dua ibadah ini sebelum kita lihat perincian bagaimana mengerjakannya.

(-)        Amalkan bida’ah membahayakan keIslaman 
Saudara, dalam urusan ibadah haji dan umrah, panduan kita adalah sabda Rasulallah (s.a.w): 'Khuzu 'anni manasikakum ...' - al-Hadith (Yang bermaksud: Ambil dariku Nabi cara dan kaedah kalian mengerjakan ibadah haji dan umrah). Justeru itu, kita wajib semak setiap perlakuaan dan ucapan menyentuh rukun-rukunya berdasarkan sabda ini. Tanpa meneliti apakah yang dicontohkan oleh Rasulallah (s.a.w) sudah pasti kita tidak tahu apa yang boleh dan apa yang tidak dibolehkan.
Bida’ah itu membahayakan keIslaman seseorang, menyesatkan dan mengeluarkan mereka dari Islam menjadi kafir tanpa disedari. 
Rasulallah (s.a.w): ‘Syarrul umuri mukhdatha tuha, kullu mukdathin bid’atun, kullu bid’atu dolalatun, kullu dolalatun fin-nari.’ (Yang bermaksud: Seburuk-buruk perkara yang urusan perkara agama adalah pembaharuan dalam perkara atau urusan agama, setiap pembaharuan dalam urusan agama adalah bida’ah dan setiap bida’ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempat (yang beramal dan berpegang kepadanya) adalah neraka.) – Hadith Ibnu Majah 
Rasulallah (s.a.w) memberitau: ‘Man amila ‘amalan laisa fihi amruna, fahua raddun.’ (Yang bermaksud: Barangsiapa yang mengerjakan sesuatu amalan atau ibadah yang amalan atau ibadah tersebut tidak didatangkan dari aku (Nabi), maka dia (i.e. amalan atau ibadah tersebut) ditolak.) – Hadith Bukhari dan Muslim.

(-)        Terkeluar Islam tanpa disedari kerana bida’ah 
Diriwayatkan hadith dari Ibrahim b Abi ‘Ablata hadith dari Abdillah b Dailamii hadith dari Khuzaifah berkata: ‘La yaqbalullahu lisohibi bid’atin sauman wa-la solatan wa-la sodaqatan wa-la hajjan wa-la ‘umratan wa-la jihadan wa-la sorfan wa-la ‘adlan yakhruju minal-Islami kama takhrujus-sya’aratu minal-‘ajin.’ (Yang bermaksud: Tidak diterima Allah (a.w) pada ahli bida’ah (i.e. yang mengajar atau mempromosikan atau mengamalkan bida’ah) puasanya dan tidak (diterima) solatnya dan tidak (diterima) sodakahnya dan tidak (diterima) umrahnya dan tidak (diterima) jihadnya dan tidak (diterima) amalan fardunya yang lain dan tidak (juga diterima) amalan sunatnya yang lain, (malah) terkeluar dia dari agama Islam sebagaimana (atau seperti mana) keluarnya (sehelai) rambut (yang ditarik keluar) dari tepung (yang telah diuli) - Hadith ibnu Majah 
Nota dan peringatan: Mengamalkan bida’ah membatalkan keIslaman seseorang yang Islam itu walaupun dia benar-benar istiqamah beramal dan beribadah. Semua amalan dan ibadah itu benar dan diterima Allah (a.w) hanya jika menepati apa yang diajarkan dan ditunjukkan oleh Rasulallah (s.a.w). Kerana Rasulallah (s.a.w), sebagai orang yang ditus Allah (a.w) untuk menyampaikan syariat agama Allah (a.w) dan mengajarkan manusia, sahaja yang sempurna ilmunya tentang Islam.

Haji dan Umrah: Perintah Allah (a.w)

(-)        Peringatan Allah (a.w) – Ibadah Haji itu fardhu (Bagi yang mampu) 
Firman Allah (a.w): ‘Wa-lillahi ‘alan nasi hijjul baiti manistota’a ilaihi sabilan waman kafara fa-innallaha ghaniyun ‘annil ‘alamina.’ (Yang bermaksud: Dan Allah (a.w.) mewajibkan atas manusia (yang Islam) (mengerjakan) haji di Baitullah bagi barangsiapa yang mampu atasnya membuat perjalanan (ke Baitullah) dan barangsiapa kufur (yakni, mampu tetapi ingkar dari mengerjakannya) maka sesungguhnya Allah (a.w) zat yang Maha Kaya dari seluruh ‘alam (yakni, sekelian makhluk).) - Ayat 97: ali-Imran. 
[Nota: ‘Mampu’ maksudnya dia mempunyai sumber yang cukup untuk ke Mekah dan berada di sana beberapa hari – sekurang-kurangnya seminggu, meninggalkan secukup sara hidup untuk keluarganya yang ditinggalkan sementara, dan dia sudah mempunyai ilmu mengenai ibadah tersebut berdasarkan ilmu al-Quran dan as-Sunnah.]

(-)        Peringatan Allah (a.w) – Percepatkan ibadah Haji
(-)        Mati jika mampu, tapi belum haji, kafir 
Menceritakan Hilal bin Abdullah, hamba merdeka Rabi’ah bin ‘Amru Ibni Muslim al-Bahiliu, menceritakan hadith kepadanya oleh Abu Ishak al-Hamdiyu hadith dari Harith, hadith daripada Ali (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Man malaka zadan wa-rahilatan tubalighuhu ila baitillahi walam yahujja fala ‘alaihi an yamutu yahudiyan wa-nasraniyan wa-zalika annallaha yaqulu fi kitabihi ‘Walillahi alannasi hijjul baiti manistota’a ilaihi sabila.’ (Yang bermaksud: Barangsiapa diberi kekuasaan (yakni, kesempatan dan bekalan) dan kenderaan untuk mengerjakannya (haji) ke Baitullah dan tidak mengerjakannya maka tiada baginya (Islam) apakala mati dia maka mati dia sebagai seorang Yahudi atau orang Nesrani, dan demikianlah bahawasanya Allah (a.w) berfirman di dalam KitabNya (yakni, al-Quran): ‘Dan diwajibkan oleh Allah (a.w) atas manusia menunaikan haji ke Baitullah sekuat mampu mereka mengadakan perjalanan kepadanya’ (Ayat 97, Surah ali-Imran di atas yang dirujuk).) - Hadith at-Termidzi, Kitab Haji 
Diriwayatkan hadith dari Ibnu Abbas (r.a) berkata: ‘Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Man aradal hajja falyata’ajjal.’ (Yang bermaksud: Barangsiapa hendak mengerjakan haji hendaklah disegerakan olehnya (mengerjakan haji).) - Hadith Abu Daud.

(-)        Rasulallah (s.a.w) mengulangi perigatan Allah (a.w) 
Menceritakan hadith dari Muhammad bin Ziadin hadith dari Abu Hurairah (r.a) berkata: ‘Berkhutbah Rasulallah (s.a.w) atas manusia, bersabda dia: ‘Innallaha ‘aza wajal: ‘Qad farada ‘alaikumul hajja’. (Yang bermaksud Sesungguhnya Allah (a.w) Yang Maha Mulia lagi Maha Agung berfirman: Sungguh-sungguh difardukan (yakni, diwajibkan) atas kamu sekelian (ibadah) Haji’. Maka berkata seorang lelaki: ‘Di dalam setiap tahun?’ Maka terdiam (Nabi (s.a.w)) sehingga ditanyakan tiga kali, maka bersabda dia: ‘Lau kultu na’am lawajabat walau wajabat ma qumtum biha. Zaruni ma taraktukum fainnama halaka man kana qablahum bi kathrati sualuhum wahtilafihim ‘ala ambiaihim faiza amartukum bisyai-in fakhuzuhu mastotahtum wa-iza nahatukum ‘an syai-in fajtanibuhu.’ (Yang bermaksud: Jika aku katakan ‘ya’ maka menjadi wajib (apa-apa yang aku tetapkan atas kamu) dan seandainya diwajibkan, tidak mampu kamu mengerjakannya. Biarkanlah apa-apa yang aku tinggalkan (yakni, apa-apa yang aku tidak suruh, janganlah tanyakan mengenainya). Maka sesungguhnya apa-apa yang mencelakakan (atau merosakkan) barangsiapa (kaum-kaum) sebelum kamu (yakni, kaum-kaum dahulu zaman nabi dan rasul dahulu) kerana memperbanyakkan soal terhadap dan berselisih faham dengan nabi-nabi mereka, maka apabila memerintah aku akan kamu sesuatu maka ambillah sekuat mampu kamu, dan apabila menegah aku akan kamu sesuatu, maka tinggalkanlah. )- Hadith an-Nasa’i, Kitab Manasik Haji

(-)        Haji menghapus dosa 
Abi Hazim berkata mendengar dia Aba Hurairah (r.a) berkata: ‘Aku mendengar Nabi (s.a.w) bersabda: ‘Man hajja lillahi falam yasfuth wala yamsuq raja’a kayaumi waladathu ummuhu.’ (Yang bermaksud: Barangsiapa mengerjakan haji (dengan murni dan ikhlas semata-mata) kerana Allah (a.w) dan tidak menyetubuhi isterinya dan melakukan pelanggaran (yakni, dalam pantang larang berikhram) maka kembali dia pada hari qiamat seumpama anak kecil yang dilahirkan ibunya (i.e. dalam keadaan fitrah, yakni tanpa dosa).) - Hadith Bukhari & Muslim, Kitab Haji

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment