Saturday, August 22, 2015

Ibadah Haji dan Umarah - Samb.

Assalamualaikum,
Saudara, di dalam Bahagian ke-2 kita teruskan meneliti prinsip-prinsip utama menyentuh ibadah haji dan umrah. Perkara pokok yang wajib orang iman fahami adalah kewajipan berjema'ah dalam Islam:

(-)        Islam itu wajib dijema’ahkan 
Islam itu bukan setakat suatu agama, tetapi adalah cara hidup (way of life). Cara hidup Islam itu panduannya hanyalah al-Quran dan as-Sunnah sahaja. Allah (a.w) menjanjikan bahawa sesiapa yang akur dengan ketetapan Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w), maka dia dimasukkan ke dalam syurga – Ayat 13: an-Nisa’. Dia mendapat keridhaan Allah (a.w) maka dia berjaya di akhirat. 
Rasulallah (s.a.w) memberitahu hanya ada dua panduan yang diwariskannya/ditinggalkannya untukumatnya, iaitu al-Quran dan as-Sunnah. Ciri orang Islam yang diterima Allah (a.w) itu adalah dua, iaitu dia ikuti panduan as-Sunnah – Sunnah Rasulallah (s.a.w) dan Sunnah khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin, dan dai berjema’ah dalam Islam. Islam itu adalah agama yang wajib dijema’ahkan. 
Melalui Ayat 103: ali-Imran Allah (a.w) memeberitahu kita orang iman  bahawa sistem jema’ah itu adalah sistem dan cara hidup orang iman formal yang ditetapkan oleh Allah (a.w). Hakikat ini diperjelaskan oleh Rasulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah spt yang didapati dalam kitab-kitab hadith menyebut hakikat/tajuk 'umarak' (kepimpinan dalam Islam). Ia adalah sistem yang formal ada pemimpinnya (yang disebut ‘ulil amri’ dalam al-Quran – Ayat 59: an-Nisa’, dan diperjelaskan oleh Rasulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah sebagai ‘Imam/Amir’ dan ‘amirul mukminin’), ada ikrar taat setia (bai’at) rukyah terhadap kepimpinan. 
Firman Allah (a.w): ‘Wa’tasimu bihablillahi jamian wala tafarraqu.’ (Yang bermaksud Dan, berpeganglah teguhlah dengan tali (yakni, agama Allah (a.w), iaitu Islam) secara berjemaah dan jangan berpecah-pecah (yakni, berfirqah-firqah atau bermazhab) - Ayat 103: ali-Imran. 
Kepimpinan Islam (yakni, Imam/Amir) itu wajib ditaati selagi tidak memerintahkan jema’ahnya atau rukyahnya sesuatu yang bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah – Ayat 59: an-Nisa.  Rujukan segala sesuatu dalam Islam adalah al-Quran dan as-Sunnah. 
Firman Allah (a.w): ‘Wahai orang-orang yang beriman! Taatkanlah Allah (a.w) dan taatkanlah Rasulallah (s.a.w) dan (taatkanlah) ‘ulil amri’ di kalangan kamu) - Ayat 59: an-Nisa’. 
Kewujudan seorang Imam/Amir bagi setiap orang Islam itu menghalalkan kehidupannya di dunia – al-Hadith. Seseorang yang akui dirinya Islam itu belum diiktiraf Islam selagi dia tidak berjema’ah – al-Hadith.

(-)        Allah (a.w) ridha kalau berjema’ah 
Kita diberitahu pada Ayat 3: al-Maidah bahawa Allah (a.w) ridha terhadap manusia apabila mereka ambil Islam sebagai agama mereka. Dan, Allah (a.w) memberitahu pada Ayat 19: ali-Imran bahawa Allah (a.w) hanya terima sebagai agama agama Islam. Lain-lain agama tidak diterima Allah (a.w). Dan, Islam itu agama yang wajib dijema’ahkan. Hakikat berjema’ah ini diperjelaskan dalam hadith berikut: 
Diriwayatkan hadith daripada Suhailin hadith dari bapanya hadith dari Abi Hurairah (r.a) berkata: ‘Bersabda Rasulallah (s.a.w): ‘Innallaha yarda lakum thalatha wa-yakrahu lakum thalathan fayarda lakum an ta’buduhu wala tusyriku bihi syaian waan ta’tasimu bihablillahi jami’an wala tafarraqu wa-yakrahu lakum qila wa-qala wa-kathiratas-suali wa-ida’atal-mali.’ (Yang bermaksud: Sesungguhnya Allah (a.w) rida bagi kamu sekelian tiga perkara dan benci Allah (a.w) atas kamu tiga perkara; maka rida Allah (a.w) bagi kamu bahawa (pertama) kamu sembah hanya Dia (Allah) (sebagai Tuhan) dan tidak syirik (menyekutukan) kepadaNya dengan sesuatupun, dan (kedua) bahawasanya kamu berpegang teguh dengan tali (agama) Allah (a.w) dengan berjemaah dan (ketiga) jangan kamu berfirqah-firqah (berpecah belah, seumpama mengutamakan mazhab dan meremehkan as-Sunnah); dan benci Allah (a.w) atas kamu tiga perkara, (pertama) kata-kata itu dan kata-kata ini (yakni, ikuti cakap-cakap orang begitu dan begini tanpa sandaran nas dan dalil dari al-Quran dan as-Sunnah), dan (kedua) memperbanyakkan soal (pertanyaan dalam agama kerana dipengaruhi oleh hasutan syaitan dan kata-kata sianu sianu), dan (ketiga) mensia-siakan harta (yakni, membazirkan harta kerana tidak dimanfaatkan demi Islam (yakni, kebajikan akhiratnya)) - Hadith Muslim 
Allah (a.w) memberitahu dalam al-Quran bahawa orang iman itu apakala diberitahu sesuatu ketetapan dalam al-Quran dan as-Sunnah hendaklah dia ‘dengar, dan taat’ bukan mempersoalkannya atau meraguinya. Sesiapa yang meragui ketetapan Allah (a.w) telah melakukan sesuatu kekufuran, yang mengakibatkan diri menjadi kafir secara automatic.

(-)        Wajib berimam dalam Islam 
Diriwayatkan hadith dari Abi Salim al-Jaisyani hadith dari Abdullah b Omar (r.a) bahawasanya Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘…wala yahilli li-thalathai nafari yakununa biardhi falatin illa ammaru ‘alaihim ahadahum …’ (Yang bermaksud: dan tidak halal bagi tiga orang dalam satu kumpulan di atas bumi lapang ini kecuali membuat (maksudnya, melantik menjadi) imam atas mereka salah seorang dari mereka…) - Hadith Imam Ahmad. 
Hadith ini menyebutkan bahawa kehidupan seorang yang akui dirinya Islam itu hanya halal di sisi Allah (a.w) jika mereka mengangkat seorang Imam untuk meramut (menguruskan dan membimbing serta memimpin) mereka dalam urusan agama. 
Diriwayatkan hadith dari Nafi’ hadith dari Abi Salamah hadith dari Abu Hurairah (r.a) berkata bahawasanya Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Iza kana thalathatun fi safari fal-yuammiru ahadahum’ (Yang bermaksud: Ketika ada tiga orang di dalam bermusafir maka jadikanlah imam atau amir salah seorang dari kamu.) Berkata Nafi’: ‘Maka berkata aku kepada Abi Salamah (kerana beliau seorang dari bertiga): ‘Maka engkaulah amir kami.’ - Hadith Abu Daud. 
Islam mewajibkan umatnya supaya bernaung di bawah seorang Imam. Hadith ini menyebutkan kalau bertigapun wajib mengangkat Imam, apatah lagi kalau umat Islam itu lebih dari tiga. Kewajipan berimam itu adalah tersirat dan tersurat dalam firman Allah (a.w): 
Firman Allah (a.w): ‘Ya aiyuhal lazina amanu ati’ullah wa-ati’ur rasula wal-ulil mari minkum; ...’ (Yang bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman taatkanlah Allah (a.w) (yakni, ikuti al-Quran) dan taatkanlah Rasulallah (s.a.w) (yakni, ikuti as-Sunnah) dan (taatilah) ‘ulil amri’ di kalangan kamu sekelian ...) - Ayat 59: an-Nisa.

(-)        Belum diakui sah Islam kalau tak berjema’ah 
Maka, Omar (r.a) merumuskan aqidah dan syariat agama Islam yang benar itu, serta menjelaskan hakikat berjema’ah dengan menyebutkan: ‘… innahu la Islama illa bijama’ati, wa-la jama’ati illa bi-imarati, wa-la imarati illa bi-to’ati; faman saudahu qaumuhu ‘ala fiqhi kana hayatan lahu wa-lahum; wa-man saudahu qamuhu ‘ala ghairi fiqhin, kana halakan lahu wa-lahum.’ (Yang bermaksud: Sesungguhnya tidak dikatakan Islam (seseorang itu) kecuali dengan berjema’ah, dan tdak dikatakan berjema’ah kecuali dengan berimam, dan tidak dikatakan beriman kecuali dengan ketaatan (terhadap Imam), maka sesiapa yang menjadikan pemimpin atas kaumnya orang yang faqih (i.e. faham agama Islam) ada kehidupan baginya (i.e. bagi yang memimpin) dan bagi yang dipimpin; dan sesiapa yang menjadikan pemimpin atas kaumnya atas selain kefaqihan (i.e. faham agama Islam), maka rosaklah yang memimpin (Imam/Amir) dan yang dipimpin (Rukyah).) – Hadith ad-Darami dalam Kitab Ilmu.

(-)        Aqidah dan syariat Islam itu wajib dimurnikan dan tidak dicemarkan 
Aqidah Islam itu tidak boleh dicemarkan oleh kepercayaan yang bersifat syirik, kurafat, tahayul – al-Quran dan al-Hadith. Syariat agama Islam itu wajib dikekalkan murni tanpa dicemari dengan/oleh amalan yang bentuknya, cara dan kaedah mengamalkannya dicemarkan. Dalam perkara aqidah dicemari oleh syirik, tahayul, dan kurafat. Dan, dalam perkara syariatnya dicemari oleh taklid (ikut-ikutan) dan bida’ah (pembaharuan dalam bentuk-bentuk serta cara dan kaedah beramal dan beribdadah) – al-Hadith 
Firman Allah (a.w): ‘Wa-ma umiru illa li-ya’budullaha mukhlisina lahud-dina hunafa-a wa-yuqimus solata wa-yu’tuz-zakatan wa-zalika dinula-qaimah.’ (Yang bermaksud: Dan tidaklah diperintahkan (kalian) kecuali supaya mengabdikan diri kepada Allah (a.w) orang yang memurnikan kepada Allah (a.w) pada agama dengan condong (i.e. benar mencintai agama Allah (a.w)) dan menetapilah/mengerjakanlah solat dan tunaikanlah zakat, dan demikian itulah (yakni, cintakan agama Allah (a.w), menetapi solat dan mengeluarkan zakat itu) agama yang bernar/lurus/tegak.) - Ayat 5: al-Baiyinah.
Firman Allah (a.w): ‘Inna anzalna ilaikal-kitaba bil-haqqi fa’budillaha mukhlisina lahud-dina @ ala lillahid-dinul-khalisu … al-ayat.’ (Yang bermaksud: ‘Sesungguhnya Aku (Allah) menurunkan Aku (Allah) atas/kepada engkau (Muhammad) Kitab (yakni, al-Quran) dengan kebenaran, maka mengabdikanlah diri (yakni, beribadahlah) kepada Allah (a.w) dengan memukhliskan (yakni, memurnikan) bagiNya (Allah) agama Islam; ingatlah bagi Allah (a.w) itu agama yang mukhlis (i.e. murni) … sehingga akhir ayat.) -Ayat 2 dan 3:  az-Zumar.

(-)        Umat Islam diperintah ikuti hanya al-Quran dan as-Sunnah 
Firman Allah (a.w): ‘Wa-an haza siratal mustaqiman fat-tabi’uhu, wa-la tattabi’us-subula fa-tafarraqa bikum ‘an sabilihi; zalikum wossakum bihi la’allakum tattaquna.’ (Yang bermaksud: Dan ini (al-Quran) adalah ‘siratul mustaqim’ (=jalan lurus ke syurga), maka ikuti jalan itu, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan selainnya (maksudnya, jangan ikuti kitab-kitab dan cakap-cakap seseorang) maka (jika kalian ikuti jalan selain jalan al-Quran itu) akan berfirqah (atau berpecah-belahlah dan menyimpanglah) kalian dari jalan lurus itu, demikianlah kalian diwasiatkan (i.e. diperintahkan dan diperingatkan) dengan jalan itu (i.e. menetapi ketetapan al-Quran dan as-Sunnah itu) supaya kalian bertaqwa (maksudnya, menjadi orang yang bertaqwa atau takutkan Allah (a.w).) - Ayat 153: al-An’am
Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Innallaha la yaqbalu minal-‘amali illa ma kana lahu kholisan wabtughiya bihi wajhuhu.’ (Yang bermaksud: Sesungguhnya Allah (a.w) tidak menerima dari amalan seseorang kecuali apa-apa ada baginya (yang diamalkan atau dipersembahkan) kholis (=murni) dan mencari dengannya (i.e. kerana amalan atau ibadah itu) wajah Allah (a.w), (i.e. keridaanNya dan kerahmatanNya) - Hadith an-Nasa-i.

(-)        Siratul mustaqim itu adalah berpandukan al-Quran dan as-Sunnah
Rasulallah (s.a.w) ketika menyampaikan khutbah wada’ (khutbah terakhir semasa mengerjakan ibadah haji wada’), memberitahu umat Islam: ‘Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamasaktum bihima, kitabbali wa-sunnata nabiyi.’ (Yang bermaksud: Aku (Nabi) tinggalkan kepada kalian dua perkara, jika kalian berpegang (=berpandukan) kepada kedua-duanya, pasti kalian tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu Kitab Allah (a.w) (yakni, al-Quran) dan sunnah NabiNya (yakni, as-Sunnah) – Hadith Hakim, Malik dll 
Aqidah dan syariat Islam itu, termasuk penterjemahannya melalui amalan dan ibadah dan segala bentuk amal soleh dan amal makruf itu, murni dan tidak tercemar jika panduannya al-Quran dan as-Sunnah. Ketetapan Islam itu wajib didasarkan hanya kepada al-Quran dan as-Sunnah. Semua ketetapan Allah (a.w) wajib diambil dan diterima semuanya atau keseluruhannya dan tidak boleh dipilih-pilih. Setelah mempelajari al-Quran dan as-Sunnah, kesemua keraguan manusia akan terjawab. Maka dengan itu dalam firman Allah (a.w) berikut: 
Firman Allah (a.w): ‘Ya aiyuhallazina amanu ati’ullaha ati’ur rasulallah wa-uli amri minkum; (Yang bermaksud: Wahai orang yang beriman taatkanlah Allah (a.w) dan taatkanlah Rasulallah (s.a.w) dan (taatkanlah) ‘ulil amri’ (i.e. orang yang berkuasa terhadap kalian dalam Islam)’ dan disambung ‘fa-in tanaza’tum fi syai-in faruddu ilallahi war-rasuli … al-ayat’ (Yang bermaksud: ‘jika timbul perselisihan mengenai sesuatu maka kembalilah (maksudnya, rujuk kembali kepada) al-Quran dan as-Sunnah untuk penyelesaian, dan itulah sebaik-baik penyelesian) – Ayat 59: an-Nisa’. 
Jelaslah bahawa ketaatan yang mutlak adalah kepada dua pihak,iaitu Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w). Dan, ketaatan bersyarat adalah ketaatan kepada ‘ulil amri’(atau, Imam/Amir). Imam/Amir boleh membuat ketetapan dan keputusan dan iijtihad mengenai segala sesuatu yang tidak bercanggah/bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah. Ketetapan dan ijtihad Imam/Amir yang bertentangan dengan dan brlawanan dari ketetapan al-Quran dan as-Sunnah adalah bersifat ‘maksiat’, umat /jema’ah Islam tidak boleh dengar dan akur atau patuh. 
Firman Allah (a.w): ‘Ya aiyuhallazina amanud-udkhulu fis-silmi kaffatan wa-la tattabi-‘u khutuwatis-syaitani innahu lakum ‘adu-um mobina ...’ (Yang bermaksud:  Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu sekelian ke dalam agama Islam itu secara menyeluruh (i.e. ambil semua tidak boleh pilih-pilih, maksudnya tanpa pengecualian) dan jangan kamu sekelian mengikuti pada langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu sekelian musuh yang jelas.) - Ayat 208: al-Baqarah 
‘Langkah-langkah syaitan’ itu diperincikan dalam sumpah syaitan kepada Allah (a.w) yang dimuatkan dalam al-Quran, contohnya dalam Surah al-A’raf.

(-)        Amalan/ibadah tanpa berjema’ah tak diterima 
Dalam perbincangan di awal kertas ini kita telahpun bayangkan bahawa setiap amalan/ibadah yang dikerjakan oleh orang Islam tanpa dalam system berjema’ah adalah batil dan batal. Inilah ketetapan dalam hadith berikut: 
Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Man ‘amila lillahi fil-jama’ati fa-asoba qabilallahu minhu, wa-in akhto-a ghafara lahu; wa-man ‘amila yab taghil-firqata fa-asoba lam yataqabbalillahu minhu, wa-in akhto-a fal-yatabauwa-a maq’adahu minan-nari.’ (Yang bermaksud: Sesiapa yang beramal kerana Allah (a.w) di dalam jema’ah lantas amalannya benar (sejajar dengan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah), maka Allah (a.w) menerima darinya (amalannya) dan jika keliru/tersilap maka Allah (a.w) mengampuninya; dan (sebaliknya) sesiapa yang beramal dalam firqah (i.e. tidak berjema’ah) lantas amalannya benar (yakni, dari segi bentuk, cara dan kaedah sejajar dengan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah), maka Allah (a.w) tidak menerima darinya dan jika keliru/tersilap maka supaya bertempat dia tempat duduknya di neraka, i.e. masuk neraka.) – Hadith at-Tobrani. 
Nota dan peringatan: Jelas bahawa setiap amalan dan ibadah – apa jua bentuknya, kaedah dan cara mengamalkannya, termasuk betul rukun-rukunnya menepati ketetapan al-Quran dan as-Sunnah - hanya diterima Allah (a.w) jika berjema’ah. Maka dengan itu Islam sahaja tidak cukup untuk membuktikan seseorang itu benar Islamnya dan diterima amalan dan ibadahnya. Majoriti umat Islam, terutama para ulama’ arus perdana tidak pernah menasihatkan umat Islam ketetapan dalam hadith ini. Apakah mereka tidak tahu? Atau, mereka tahu tetapi meremehkannya? Atau, mereka tahu tetapi menolak dan tidak mahu terima kerana pertimbangan duniawi?
Insya Allah kita akan sambung lagi penelitian kita ini dalam post seterusnya.

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment