Tuesday, September 8, 2015

Cara dan kaedah mengerjakan ibadah haji dan umrah (Samb.)

Assalamualaikum,
Saudara, dalam post hari ini kita engok bagaimanakanh mengerjakan Sa'i Haji setelah kita selesai mengerjakan Tawaf Ifadhah (i.e. Tawaf Haji) dan kemudian kita bertahlul - dengan menggndolkan kepala atau memendekkan rambut sebagai menandakan selesainya proses ibadah haji kita. Sa'i Haji dan berTahlul adalah proses terakhir ibadah haji.
Dalam post-ost yang lalu kita telahpun jelaskan proses-proses terdahulu merangkumi:
1.   Bersedia untuk memakai ikhram dengan mengenakan pakaian ikhram bagi Jema'ah lelaki (dan telekong biasa bagi Jema'ah perempuan), kemudian menunaikan solat Ikhram dua rakaat, dan kemudian melfazkan niat haji: 'Labbaika, Allahumma Hajjan';
2.   Berlepas pagi 9 Zulhijjah ke Arafah untuk Wukuf di Arafah - waktu Wukuf itu adalah setelah tergelincir matahari (i.e. masukwaktu Solat Zohor) dan tamat ketika terbenam matahari (i.e. masuk waktu Solat Maghrib);
3.   Ketika sudah masuk waktu Solat Maghrib, yakni petang 9 Zulhijjah, kita bertolak ke Muzdalifah untuk berhenti sekejap dan mengambil batu-batu kecil untuk tujuan lontaran jamrah kelak;
4.   Sebelum masuk Waktu Subuh, pagi 10 Zulhijjah, keluar dari Muzdalifah pergi ke Mina untuk bermalam di Mina selama 3 malam 4 hari untuk melontar jamrah - mula-mula pada 10 Zulhijjah melontar melontar Jamrah Aqabah, kemudian pada hari-hari Tasyrik melontar ketiga-tiga jamrah;
5.   Meninggalkan Mina sama ada setelah Nafar Awal (12 Zulhijjah) atau Nafar Thani (13 Zulhijjah) pergi ke Mekah, ke Ka'abah untuk mengerjakan Tawaf Ifadhah (i.e. Tawaf Haji);
6. Dalam post ini mengerjakan Sa'i Hai dan kemudian berTahlul (Tahlul Thani) - dengan Tahlul Thani itu kesemua larangan atau keharaman ikhram gugr semuanya dan kita dalam keadaan sediakala.
Saudara, kalau kita lakukan kesemua proses haji ini menepati apa yang Rasulallah (s.a.w) demo atau tunjukkan atau ajarkan dan kita menjaga pantang larang berikhram (atau, keharaman dalam berikhram) dan mulut kita serta tangan kita terjaga darisebarag kemaksiatan, maka dapatlah kita Haji Mabrur itu. Pahala haji mabrur itu tak lain dan tak bukan adalah menjadikan kita dalam keadaan fitrah semua sebagaimana di lahirkan oleh ibu kiita dahulu, masya Allah.

Cara dan Kaedah mengerjakan ibadah haji
(Sambungan)

7.   Sa’i Haji/umrah - dari Bukit Safa ke Bukit Marwah
(Tujuh pusingan)

(-)        Ketika berjalan menuju Bukit Safa

Diriwayatkan hadith daripada Hisyam bn Urwat hadith daripada bapanya bahawasanya (bapanya) berkata: ‘Berkata aku kepada Aisyah (r.ah), isteri Nabi (s.a.w): Dan aku pada hari ini mendengar hadith ... firman Allah (a.w) Yang Maha Mulia lagi Maha Agung ‘Innas sofa wal-marwata min sya’airillaha in yatauwafa bihima’ (Yang bermaksud: Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah sebahagian daripada syiar (tanda-tanda kebesaran) Allah (a.w)) - Hadith Bukhari, Kitab Tafsir. 
Sesiapa yang hendak mengerjakan haji dan umrah, mereka diwajibkan Tawaf (i.e. mengelilingi Ka’abah) tujuh pusingan, kemudian hendaklah dia mengerjakan Sa’i Haji berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan kembali semula ke Bukit Safa tujuh kali. Proses Sa'i itu berakhir di Bukit Marwah. Satu Sa’i adalah berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan kembali ke Bukit Safa, maka dibuat 7 kali dan Sa’i selesai selepas tujuh kali di Bukit Marwah, di nana jma’ah haji bertahlul dengan menggondolkan kepala/bercukur/memotong beberapa helai rambut.

 (-)        Do’a ketika berada di atas Bukit Safa (dan juga Bukit Marwah)

Sa’i itu adalah berjalan kaki dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, dan kembali dari Bukit marwah ke Bukit Safa, dan seterusya diulangi 7 kali jalanan. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah satu Sa’i, dari Buit Marwah ke Bukit Safa satu Sa’i. Jalanan yang ke-7, terakhir, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, kemudian bertahlul, i.e. Tahlul Thani dengan mencukur rambut atau membotakkan kepala. Setelah bertahlul selesailah Ibadah Haji/Umrah dan gugurlah pantang larang terakhir.
Apabila sampai ke kaki Bukit Safa (dan kemudian Bulit Marwah) mengadaplah ke arah Kaabah dengan membaca do’a:Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Lailaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul muku wa-lahul hamdu yuhyi wa-yumit wa-hua ‘ala kulli syai’in qadir, lailaha illallah wahdahu lasyarika lahu anjaza wa’dahu wa-nasara ‘abdahu wa-hazamal ahzaba wahdahu.’(3x)
Dan seterusnya berdo’a dengan do’a (bebas). Contoh do’a adalah do’a yang dibacakan oleh Ibnu Omar (r.a) semasa dia berada di atas Bukit Safa dan Marwah:Allahumma innaka qultu … (hingga) … waj’alna a-immatil muttaqina.’

(-)        Berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah

Di antara Bukit Safa dan ukit Marwah ada bahagian yang ditanda dengan lapu Hijau menandakan Jurang Nauisir bilaman Jema’ah Haji/Umrah dkehendaki berlari-lari anak. Ini melambangkan perbuataan isteri Nabi Ibrahim (Siti Hajar) yang terpaksa berlari-lari dari dua bukit tersebut untuk mencari air untuk diminumoeh anaknya Nabi Ismail (a.s). Maka, semasa mengerjakan Sa’i itu, setiap kali berjalan dan sampai ke kawasan yang ditandakan sekarang dengan lampu hijau, jema’ah Haji/Umrah dikehendaki berelari-lari anak, i.e. dari tempat lampu hijau sehingga sampai ke lampu hijau kedua-dua belah jalanan Sa’i itu. 

(-)        Do’a-do’a yang dibaca semasa Sa’i

Semasa turun dari Bukit Safa (atau Bukit Marwah) memulakan perjalanan, berjalan bacalah ‘‘Subhanallah, wal-hamdulillah, wa-lailaha ilallah, wal-llahu akhbar’, kemudian membaca ‘wala haula wala quata illa billahi’ dan ketika sampai ke bahagian lampu hijau (di atas) berlari-lari anak (bagi lelaki) sambil membaca do’a:Rabbir fir warham wa-anta (atau) ‘wa-annaka a’azzul akramu.’ sehingga sampai ke bahagian lampu hijau yang satu lagi. Kemudian membaca lagiSubhanallah, wal-hamdulillah, wa-lailaha ilallah, wal-llahu akhbar’… sehingga sampai ke kaki Bukit Marwah membaca A’uzubillahi minas syaitanir rajim. Bismilahhir rahamnir Rahim.  Innas safa wal-umrata min syaa’irillahi’. Dan, setelah sampai ke atas Bukit Marwah, berdiri mengadap ke arah Ka’abah, berdoa, yakni membaca: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Lailaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul muku wa-lahul hamdu yuhyi wa-yumit wa-hua ‘ala kulli syai’in qadir, lailaha illallah wahdahu lasyarika lahu anjaza wa’dahu wa-nasara ‘abdahu wa-hazamal ahzaba wahdahu.’(3x). Demikianlah diperbuat setiap perjalanan tujuh kali berSai tersebut.
Diriwayatkan hadith dari Nafi’ hadith dari Ibnu Omar (r.a) bahawasanya Ibnu Omar (r.a) ada berdoa atas Bukit Safa (dan Marwah) (dengan doa ini): ‘Allahumma’-simana bidinika wa-tawa’itiatika, tawa’iyati rasulika wa-jannibna hududaka. Allahumma-aj’alna nuhibbuka wa-nujiba malaikatika, wa-abiyatika wa-rasulika, wa-nuhibbu ‘ibadakas solihina. Allahumma habibana ilaika wa-ila malaikatika wa-inni anbiyaika wa-rasulika wa-ila ‘ibadis solihina. Allahumma yasirna lilyusra wa-janibnal-‘usra wa’sarlana fil-akhirati wa-ula waj’alna min aimmatil-muttaqina) [Maksud kalimah doa: Ya Allah (a.w) semoga Engkau menjaga aku dengan agamaMu dan menjaga ketaatanku terhadapMu dan menjaga ketaatan kepada Rasul Engkau dan semoga menjauhkan aku beberapa hukum hudud Engkau. Ya Allah (a.w) semoga menjadikan Engkau aku suka kepadaMu dan suka aku kepada para malaikatmu dan para nabiMu dan para RasulMu dan suka akan hambaMu yang soleh. Ya Allah (a.w) semoga menyenangkanku kepada Engkau (Allah (a.w)) dan kepadapara malaikatMu dan kepada para nabiMu dan kepada para RasulMu dan kepada hamba-hambaMu yang soleh. Ya Allah (a.w) semoga memudahkan pada yang memudahkan kepadaku dan semoga Engkau (Allah (a.w)) menjauhkan padaku (apa-apa) yang menyulitkan (atau merumitkan) aku dan semoga mengampuni akadaku di dalam urusan akhiratku dan urusan yang awal (yakni, dunia) dan semoga menjadikan Engkau (Allah (a.w) aku pemimpin dari kalangan orang yang bertaqwa.] [Hadith al-Baihaqi, Kitab Haji]

(-)        Lari-lari Anak di Wadi (jurang) antara Bukit Safa dan Bukit Marwah

Diriwayatkan hadith dari Safiah bt Syaibah hadith dari seorang perempuan yang berkata: ‘Melihat aku Rasulallah (s.a.w) lari-lari anak di dalam tengah-tengah tempat banjir, dan bersabda: ‘Tidak boleh dilalui wadi (jurang) kecuali berat (yakni, berjalan dengan cepat).’ - Hadith an-Nasa’i, Kitab Manasik Haji.
Nota: Hadith di atas menyebutkan perlakuan Rasulallah (s.a.w) ketika Sa’i tatkala sampai satu kawasan lembah dia berlari-lari anak. Kawasan ‘lembah’ inilah sekarang ini ditandakan dengan lampu hijau untuk mengingati peristiwa Siti hajar (a.s), isteri Nabi Ibrahim (a.s), yang berlari-lari anak dari Bukit safa ke Bukit Marwah mencari danau atau air.  Ketika sampai di kawasan lembah tersebut Siti Hajar (a.s) berlari-lari anak, kerana takutkan banjir kilat (falsh flood). Anaknya, Ismail (a.s) ditinggalkan di suatu tempat sebelah Ka’abah, maka keluarlah anak air yang mengalirkan air, iaitu air zam-zam. 
Diriwayatkan hadith dari ‘Amru b Dinar hadith dari Taus hadith dari Ibnu Abbas (r.a) berkata: ‘Sesungguhnya apa-apa berlari-lari anak Rasulallah (s.a.w) di Baitullah antara Bukit Safa dan Bukit Marwah supaya dilihat oleh orang-orang musyrik kekuatan Nabi (s.a.w). Berkata Ibnu Abbas (r.a): ‘Dalam ini bab hadith dari Aisyah (r.ah) dan Ibnu Omar (r.a) dan Jabir (r.a). Berkata Abu Isa (i.e. at-Termidzi) bahawa hadith Ibnu Abbas (r.a) adalah hadith yang baik lagi sahih dan dia orang-orang ahli ilmu suka pada hadith ini apabila lari-lari anak antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, maka jika tidak berbuat sedemikian berjalan antara Bukit Safa dan Bukit Marwah pada pendapatnya tidak dibolehkan. - Hadith at-Termidzi.
Nota: Hadith di atas menyebutkan bahawa adalah afdhal bagi orang yang mengerjakan haji dan umrah, ketika Sa’i berlari-lari anak di kawasan yang disebutkan itu. Dalam hadith berikut pula, disebutkan bahawa ketika Rasulallah (s.a.w) sudah uzur, beliau tidak berlari-lari anak, tetapi berjalan seperti biasa sahaja. Jelaslah, yang terbaik berlari-lari anak, tetapi jika tidak mampu kerana keuzuran dan sebagainya, boleh terus berjalan seperti biasa.
Diriwayatkan hadith dari ‘Atak b Saib hadith dari Kathir b Jumhan berkata: ‘Melihat aku Ibnu Omar (r.a) berjalan di dalam tempat berlari-lari anak, maka berkata aku kepadanya (Ibnu Omar (r.a)): ‘Adakah berjalan engkau di dalam tempat berlari-lari anak antara Bukit Safa dan Bukit Marwah?’ Maka berkata Ibnu Omar (r.a): ‘Nescaya jika berlari-lari anak aku maka sungguh-sungguh melihat aku Rasulallah (s.a.w) berlari-lari anak. Dan nescaya berjalan aku maka sungguh-sungguh melihat aku Rasulallah (s.a.w) berjalan. Dan adapun aku orang tua dan tersangat tua.’ - Hadith at-Termidzi, Kitab Haji.
Nota: Dalam hadith di atas, Ibnu Omar (r.a) menyatakan bahawa Rasulallah (s.a.w) ada berjalan sahaja dan tidak berlari anak ketika memasuki kawasan lembah antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, yakni kawasan yang bertanda lampu hijau sekarang ini.
Menceritakan hadith dari Zuhair menceritakan hadith dari Abu Ishak berkata: ‘Mendengar aku Ibnu Omar (r.a) berkata (yakni, membaca) antara Bukit safa dan Bukit Marwah (yakni, kawasan wadi, i.e. lari-lari anak) ‘Rabbighfirli warham wa-anta’ atau ‘annakal a’azzul akram’ (Yang bermaksud: Semoga mengampuni dan semoga menyayangi dan Engkau (Allah (a.w))’ atau ‘dan sesungguhnya Engkau (Allah (a.w)) zat yang Maha Mulia (i.e. tidak dikalahkan oleh sesiapa) lagi Maha Mulia (i.e. mengalahkan kurniaanNya atas seluruh alam).) - Hadith al-Baihaqi, Kitab haji

8.   Bertahalul (Tahlul Thani - Bercukur atau memendekkan rambut) 

Diriwayatkan hadith dari Muawiyah bin Abi Sufyan (r.a) berkata: ‘Aku potong rambut Nabi (s.a.w) dengan (mata) sebatang anak panah bermata lebar di (bukit) Marwah. Atau, aku melihat beliau dipotong rambutnya dengan sebatang anak panah yang lebar matanya di atas (bukit) Marwah.’- Hadith Abu Daud dan juga Bukhari, Muslim dan an-Nasa’i. 
Diriwayatkan hadith dari Umarah b Ka’ka’ hadith dari Abu Hurairah (r.a) berkata: ‘Telah bersabda (yakni, berdoa) Rasulallah (s.a.w): ‘Allahummaghfir lil-muhaliqina.’ (Yang bermaksud: Ya Allah (a.w), semoga Engkau (Allah) mengampuni orang-orang yang bercukur gondol kepalanya). Dikatakan oleh seorang sahabat: ‘Wa-lil muqassirina?’ (Yang bermaksud: Dan orang-orang yang memendekkan rambut?’). Bersabda Nabi (s.a.w):  Allahummaghfir lil-muhaliqina’. Berkata sahabat: ‘Wa-lil muqassirina?’ Dan, berdoa Nabi (s.a.w), yakni menyebut tiga (3) kali (kalimah ‘al-muhaliqina’) (kemudian) Nabi (s.a.w) bersabda (yakni, berdoa): ‘Wa-lilmuqassirna’ (Yang bermaksud: Ornag yang memendekkan rambutnya.) - Hadith Bukhari.

9.   Selesai Haji segera pulang

Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Ketika telah menyelesaikan salah seorang kamu akan (ibadah) haji maka mempercepatkanlah kembali kepada keluarga kamu sekelian, maka sesungguhnya (berbuat demikian) itu lebih besar pahalanya.’ - Hadith riwayat Hakim dan al-Baihaqi dalam Kanzil Umal. 
Nota: Sebelum pulang ke Malaysia hendaklah buat Tawaf Wada’ (Tawaf selamat tinggal) tanpa memakai ikhram – Tawaf 7 keliling, kemudian solat dua rakaat di belakang Makam Ibrahim dan berdo’a (maksudnya, baca Do’a Nabi Adam, dan Do’a Nabi Ibrahim), dan ditambah dengan do’a semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezki dan diberi kesihatan tubuh badan dan mental, dan diberi peluang oleh Allah (a.w) kembali untuk haji dan umrah lagi.

Akhir kalam/kata

Alhamdulillah selesai sudah ilmu mengenai cara dan kaedah mengerjakan haji (dan umrah) berdasarkan sabda Rasulallah (s.a.w): 'Khuzu 'anni manasikakum' itu. Sama ada sah atau batalnya haji seseorang itu bergantung kepada sama ada dia Berjaya mengerjakan haji menepati cara dan kaedah ini. Kerana Allah (a.w) mewajibkan manusia yang akui dirinya Islam dan beriman supaya mengambil Rasulallah (s.a.w) sebagai 'uswatun hasanah' - contoh atau model ikutan - terbaik dalam Islam dan mengambil kesemua perkara yang dibawakan oleh Rasulallah (i.e. al-Quran dan al-hikman (yakni, as-Sunnah) itu adalah perintah wajb. Jika diabaikan atau diubahsuai maka kita melakukan 'pembaharuan dalam urusan agama' atau 'bida'ah'. Rasulallah (s.a.w) mengingatkan kuta dalam sepotong hadith sesiapa yang menjadi ahli bida'ah atau mengamalkan bida'ah batal segala amalan dan ibadahnya dan terkeluar dia dari Islam, wal ya zubillah.

Jazakallahu khairahNo comments:

Post a Comment