Monday, December 23, 2013

Kesilapan Umat Islam Hari Ini

Assalamualaikum,
Saudara, maaf kerana terlalu lama tidak menulis dalam blog ini, kerana sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, namun tetap kelalaian diri terhadap tanggung jawab memberitahu saudara sesama Islam.
Kali ini kita bicarakan tentang beberapa perkara yang secara langsung atau tidak langsung telah melalaikan umat Islam, malah telah membuatkan umat Islam lalai dan menyimpang dari jalan yang lurus. Ada banyak perkara yang telah merugikan umat Islam; antaranya:
Pertama, dalam Islam begitu ramainya umat Islam yang berdosa tanpa mereka sedari apabila mereka abaikan ketetapan/suruhan Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) dalam perkara ilmu. Allah (a.w) berfirman: '...wa-la taqfu ma laisa bihi ilmun ' (Yang bermaksud: Dan janganlah kalian mengerjakan sesuatu dalam Islam (i.e. mengerjakan amalan dan ibadah) tanpa kalian tahu ilmu mengenainya.) - Ayat 36: al-Isra'. Jelasnya, segala amalan dan ibadah itu diberi ganjaran pahala hanya jika dikerjakan dengan ilmu. Dalam perkara agama - setiap amalan dan ibadah itu wajib didahului dengan ilmu. Kerana, tanpa ilmu amalan dan ibadah tersebut akan menyimpang dari preskripsi Allah (a.w) dan contoh Rasulallah (s.a.w). Hari ini begitu banyaknya manusiayang akui dirinya Islam mengerjakan amalan dan ibadah secara taklid atau ikut-ikutan - sama ada dia melihat perlakuan seseorang atau dia bertanyakan sesuat amalan kepada seseorang tanpa menyemak kebenran apa yang dikatakan. Atau, umat Islam akan meniru perbuatan penganut agama lain. Contoh: melagukan kalimah-kalimah al-Quran dan sabda Rasulallah (s.a.w) sebagaimana penganut agama Yahudi dan nesrani melagukan dan menyanyikan - secara bersendirian atau berkumpulan (choir) - di gereja masing-masing, semata-mata kerana perlakuan sedemikian dibuat oleh segolongan orang yang akui diri mereka, walhal mereka sendiri jahil apakah syariat Islam menggalakkan sedemikian?
Rasulallah (s.a.w) bersabda: 'Al-ilmu qabla 'amal' (Yang bermaksud: Berilmulah kalian dahulu sebelemu kalian mengamalkan sesuatu) - al-Hadith.
Jelasnya, ketetapan dalam Islam itu sudahpun ditetapkan dan dimaktubkan oleh Allah (a.w) dalam al-Quran dan dicontohkan atau diajarkan oleh Rasulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah. Segala sesuatu yang dikatakan berupa amalan dan ibadah itu hanya benar amalan dan ibadah dalam Islam - mendapat ganjaran pahala - jika terdapat etetapan atau suruhan mengenai dalam al-Quran dan s-Sunnah, dan dicontohkan oleh Rasulallah (s.a.w) atau ada asas ketetapan as-Snnah. Jika tidak bukanlah bersifat amalan dan ibadah dalam Islam, walaupun nampak indah dan dijadikan upacara atau amalan harian yang disukai oleh manusia. Yang benar dan merupakan amalan dan ibadah yang diberi pahala oleh Allah (a.w) adalah segala sesuatu yang termasuk dalam ketetapan berikut:
Sabda Rasulallah (s.a.w): 'Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamasaktum bihima, Kitabbala wa-Sunnatu nabiyi.' (Yang bermaksud: Aku (Nabi) tinggalkan pada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang kepadanya pasti tidak sekali-kali kalian akan sesat selama-lamanya) - Hadith al-Malik dll.
Saudara, ketetapan dalam hadit ini jelas menunjukkan bahaw jika umat Islam kerjakan sesuatu yang termasuk dalam ketetapan dua hazanah panduan Islam dan hazanah ilmu ini, pasti dia berada di atas jalan yang benar - mendapat pahala - selamat dari neraka dan pasti mendapat syurga - iaitu panduan al-Quran dan as-Sunnah. Apa-apa yang tiada dalam al-Quran dan as-Sunnah dijadikan amalan dan ibadah - walaupun umum - tetap sesuatu kesesatan dan tidak mendapat apa-pa ganjaran. Justeru itu jugalah batilnya pendapat dn pandangan ramai orang abhahawa mengajarkan ilmu dunia itu adalah kebaikan dalam Islam, mendapat pahala. Mereka lupa ilmu selain al-Quran dan as-Sunnah tiada nilai pada Allah (a.w) . maksudnya tidak ada ganaran pahala. Kerana pada Allah (a.w) dunia ini tiada nilainya pada Allah (a.w). Kerana Rasulallah (s.a.w) memberitahu kalaulah dunia ini (dan isi dunia ini) sama nilainya dengan nilai sekeping kepak nyamuk, pastilah Allah (a.w) tidak akan memberikan setitik minumanpun kepada orang yang kafir (= orang yang tidak mahu terima agama Allah (a.w)).
Kedua, hari ini begitu ramainya umat Islam yang mendapat 'dosa kering' setiap saat dalam hidup mereka apabila mereka tidak menyempatkan dirinya untuk belajar ilmu mengenai Islam - aqidah dan syariat Islam. Ramai umat Islam yang mengerjakan pelbagai amalan dan ibadah tanpa didasari dengan ilmu mengenai apa yang mereka kerjakan - amalkan dan ibadahkan. Mempealjari ilmu itu wajib atas setiap orang yang akui dirinya Islam.
Rasulallah (s.a.w) bersabda: 'Talabul ilmi faridatun 'ala kulli Muslim.' (Yang bermaksud: Mempelajari ilmu itu adalah wajib bagi seorang Islam) - ibnu Majah.
Ini ada perintah wajib sebagaimana perintah Allah (a.w) pada Ayat 36: al-Isra' yang kita rujuk di atas. Maka jika seseorang itu akui dirinya Islam tetapi tidakpun menyempatkan dirinya belajar ilmu mengenai Islam, maka dia berdoa setiap saat dan ketika dalam hidupnya. Jika dia melapangkan masa untuk mengaji dan belajar ilmu, maka terlepas dia dari dosa.
Saudara, ada orang islam yang berpandangan bahawa mendengar Kuliyah Subuh atau kuiah Maghrib atau mengikut ceramah atau tazkirah melalui program TV adalah program ilmu! Mereka tersilap. Ilmu dalam Islam itu wajib dipelajari secara formal dalam majlis ilmu yang formal - ada guru dan murid bel;ajar di depan guru, dan guru dan murid membuka kitab (al-Quran atau Kitab al-Hadith), belajar secara berdepan, sebagaimana Rasulallah (s.a.w) dahulu diajarkan ilmu - al-Quran dan as-Sunnah secara berdepan dengan malaikat Jibril (a.s).Justeru itu, bukanlah belajar ilmu kalau guru dan murid itu membuka kiab karangan mansuia dalam perkara ilmu. Kerana, umat Islam diperingatkan:
Sabda Rasulallah (s.a.w): 'Al-ilmu thalathatun wa-ma siwa zalika fahua fadlun; ayatun mukhkamatun au sunnatun qaimatun aufaridatun adilatun.' (Yang bermaksud: Adapun ilmu (yang wajib dipeajari dalam Islam itu) adalah tiga, selain yang tiga itu baik untuk dunia; (yang diwajibkan itu) Ayat-ayat yang menghukum (yakni, al-Quran), dan sunnah yang tegak (yakni, al-Hadith = sunnah Rasulallah (s.a.w) dan sunnah khalifahyang empat) dan ilmu pembahagian harta warisan yang adil) - Abu Daud.
Saudara, ilmu yang wajib dipelajari dan difahami dan dijadikan atau diterjemahkan sebagai amalan dan ibadah dan amalan adalah al-Quran dan as-Sunnah (atau al-Hadith). Dan, mempelajari ilmu itu hendaklah secara langsung merujuk kepada kitab-kitab tersebut - al-Quran dan kitab Hadith atau salinan kitab-kitab hadith. Yang mengajarnya pula hendaklah berdasarkan ilmu yang guru itu perolehi melalui kaedah dan sistem yang sama dari gurunya. dalam pengajian atau pembeajaran ilmu a-Quran dan as-Sunnah itu, umat Islam tidak dibenarkan belajar dari sumber sekunder (secondary sources) (i.e. kitab-kitab karangan manusia. Kerana, manusia, dalam zaman moden ini, suka menyampaikan pendaat dan pandangan sehinggakan ada yang berani menidakkan ketetapan as-Sunnah atau meninggalkan ketetapan Allah (a.w) dan menerima pendapat dan logik hujjah dan pendapat manusia. Dalam perkara Islam - aqidah dan syariatnya - hanya dua pihak yang sempurna ilmunya iaitu Allah (a.w), yang mencipta Islam sebagai agama manusia yang Dia ridhai dan Rasulallah (s.a.w) yang diutus Allah (a.w) untuk menyampaikannya dan mengajar serta membimbing manusia. Orang lain yang berkata-kata denga 'kebijaksanaan akal dan otaknya' - walaupun memiliki ijazah Ph Da sekalipun, tidak ada hak emmbuat penyesesuai atau penjelasan epada ketetapan Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w). Malah Allah (a.w) memurkai manusia yang menulis kitab-kitab agama danb erani menyatakan bahawa apa yang ditulisnya adalah bersumberkan al-Quran dan as-Sunah wajal tidak! Kita diperingatkan oleh Rasulallah (s.a.w):
Diriwayatkan hadith dari Sya’biyi hadith dari Jabir bahawasanya Omar b Khattab datang kepada Nabi (s.a.w) dengan (membawa) kitab-kitab (Yahudi dan Nesrani) dari sebahagian ahli kitab, maka berkata dia: ‘Wahai Rasulallah (s.a.w)! Sesungguhnya aku mendapati kitab-kitab ini baik dari sebahagian ahli kitab (Yakni, Yahudi dan Nesrani).’ Berkata Jabir: ‘Maka marah Rasulallah (s.a.w). Dan berkata Rasulallah (s.a.w): ‘Apakah engkau orang yang bingung di dalam perkara kitab wahai anak Khattab! Maka demi zat yang diriku di dalam tanganNya! Nescaya telah datang kepada kamu sekelian dengannya Kitab yang putih dan bersih (merujuk kepada al-Quran) ...’[Hadith Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ahmad]
Umat Islam itu diwajibkan mengutamakan atau menombor-satukan al-Quran dan as-Sunnah dalam mengamalkan syariat Islam dan dalam memandu hidup sebagai orang iman, bukan mengutamakan lain-lain kitab atau buku sebagai panduan beragama. Rasulallah (s.a.w) memebritahu dalam sepotong hadith lain bahaw Allah (a.w) murka kepada seorang Islam yang beriman itu apabila dia mengutamakan kitab-kitab karangan manusia dan menombor-duakan al-Quran dan as-Sunnah, kerana Allah (a.w) meninggikan kedudukan KitabNya dan as-Sunnah (wahyuNya). Maka seseorang yang berpandukan sesuatu dari sumber lain, walhal dia telahpun tahu segala sesuatu dalam Islam itu ada pada al-Quran dan as-Sunnah, maka dia meremehkan atau merendahkan sesuatu yang ditinggikan oleh Allah (a.w) (i.e. al-Quran dan as-Sunnah) dan meninggikan kedudukan sesuatu yang diremehkan oleh Allah (a.w) (i.e. pendapat manusia). Umat Islam diberitahu bahawa sebaik-baik kitab yang ditulis itu adalah al-Quran dan sebaik-baik petunjuk mengenai Islam itu adalah petunjuk Rasulallah (s.a.w) (yakni, as-Sunnah). Malah umat Islam diberitahu bahawa sesiapa yang berpegang teguh kepada al-Quran dan as-Sunnah pasti takkan sesat dalam hidupnya mencari ‘siratul mustaqi,’ yang dpinta oleh setiap umat Islam sekurang-kurangnya 17 kali sehari (i.e. 5 solat fardu, ada 17 rakataan semuanya dibaca Ummul Kitab atau Surah al-Fatihah).
Dalam sepotong hadith lain pula disebutkan bahawa sesiapa yang diberitahu atau mendapat tahu sesuatu ketetapan itu ada dalam al-Quran atau as-Sunnah, kemudian dia kurang yakin, malah meragukannya, maka dijatuh kafir serta merta. Apatah lagi menolak ketetapan al-Quran dan as-Sunnah secara otomatis menjadi kafir. Orang kafir tidak akui al-Quran dan tidak terima as-Sunnah.
Adalah suatu kebatilan kalau seseorang itu mengutamakan al-Quran dan as-Sunnah dalam mempelajari tunttuan Islam atau dalam mengamalkan atau mengibadahkan sesuau dalam Islam. Ilmu dalam Islam itu tidak disampaikan dengan cara berceramah atau bertazkirah atau menaynyi atau melagukannya! Caranya hendaklah menepati apa yang dialami oleh Rasulallah (s.a.w) sendiri - berguru dan murid berdepan dengan guru secara terus.
Saudara, kita diberitahu bahawa ada dua hazanah agama yang dibawakan oleh Rasulallah (s.a.w) - al-Quran dan as-Sunnah. Ini disebutkan dalam hadith berikut:
Rasulallah ((s.a.w) bersabda: ‘Ketahuilah aku telah diberikan sebuah kitab (i.e. al-Quran) dan bersamanya (yakni, yang diberikan Allah (a.w) bersekali dengan al-Quran itu) sesuatu yang menyerupainya (yakni, yang seiring dengan al-Quran, yakni as-Sunnah atau al-Hadith).’ [Hadith Abu Daud]
Hadith ini menyebut perspektif lain mengenai ilmu dalam sabda Rasulallah (s.a.w), sebelum ini, bahawa ilmu yang wajib dipelajari dalam Islam itu tiga, iaitu al-Quran, as-Sunnah dan hukum faraid yang ‘adil. Rasulallah (s.a.w), dalam hadith ini, memberitahu kita bahawa manusia itu diberikan dua panduan pengabdian – supaya boleh memenuhi tanggung-jawab terhadap Allah (a.w) pada firmanNya pada Ayat 56; az-Zariat. Dengan adanya al-Quran (Kitab Allah) dan as-Sunnah (sunnah NabiNya), manusia terpandu untuk mengabdikan diri merka kepada dan terhadap Allah (a.w) dengan betul. Tanpa panduan dua khazanah ilmu dan panduan tersebut, manusia akan sesat – pasti tersilap dalam beramal dan mengerjakan ibadah, maka tidak diterima Allah (a.w) pengabdian mereka. Justeru itulah, Rasulallah (s.a.w) memberitahu di akhirat hayatnya bahawa manusia amnya, dan umat Islam khususnya, hanya tidak akan sesat dalam mencari ‘siratul mustaqim’, yakni mendapatkan kerahmatan Allah (a.w), kalau mereka berpandukan al-Quran dan as-Sunnah. Inilah maksud hadith: ‘Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamasaktum bihima, kitaballahi wa-sunnata (-an) nabiyi.’ (Yang bermaksud: Aku (Nabi) tinggalkan pada kalian dua perkara, jika kalian bepegang dengan kedua-duanya, tidak kalian akan sesat selama-lamanya) (mencari siratul mustaqim dan kerahmatan Allah (a.w), maka kerna itu mendapat syurga dan selamat dari neraka).)
Malangnya hari ini, umat Islam sendiri abaikan al-Quran. Malah, lebih terabai adalah as-Sunnah. Ada umat Islam yang berpandangan perintah Allah (a.w) – yakni, al-Quran wajib, tidak boleh tidak dipatuhi. Tapi, as-Sunnah tidak sama dengan al-Quran, kerana ia mengandungi sabda Rasulallah (s.a.w), yakni kata-kata manusia, bukan kalam Allah (a.w). Benar! Tapi, mereka tak faham bahawa al-Quran dan as-Sunnah itu wajib diterima dan dipatuhi kesemua ketetapannya tanpa pengecualian. Malah as-Sunnah yang membolehkan manusia itu faham firman Allah (a.w), khususnya dalam perkara amalan dan ibadah, kerana as-Sunnah menjelaskan bagaimana mengabdikan diri dllnya. Maka dengan itulah dalam Ayat 7: al-Haysr, Allah (a.w) perintahkan manusia supaya ambil ketetapan Rasulallah (s.a.w) – yang disuruh buat dan yang ditegahnya tinggalkan. Hakikatnya, umat Islam itu wajib taati Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w), kemudian taatkan ‘ulil amri’ (kepimpinan jema’ah Islam) – Ayat 59: an-Nisa’; dan kepimpinan dan para ilmuwan Islam, selagi mereka tidak perintahkan mereka lakukan sesuatu yang maksiat, iaitu yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah – as-Sunnah.
Saudara, ketiga janganlah seseorang Islam itu tergolong dari kalangan orang yang disebutkan dalam hadith berikut, pintar dan berjaya di dunia, tapi bodoh lagi dungu tentang kebajikan akhiratnya:
Rasulallah ((s.a.w) bersabda: ‘Sesungguhnya Allah (a.w), Zat yang Maha Luhur murka pada setiap orang (Islam yang beriman) yang pandai (i.e. bijak dan pintar) dalam ilmu dunianya (tetapi) yang bodoh (i.e. jahil) dalam ilmu akhiratnya.’ [Hadith al-Hakim dan Hadith ad-Dalimi]
Keempat, ilmu dalam Islam itu bukan diperolehi dengan mendengar ceramah atau tazkirah atau secara umum dalam majlis-majlis umum, tetapi wajib dipeajari yakni mengaji secara formal:
Sabda Rasulallah ((s.a.w): ‘Wahai manusia! Sesungguhnya ilmu hanya didapati dengan belajar (i.e. mengaji) dan kefahaman agama itu hanya diperolehi dengan mencari kefahaman (dari orang yang faham, yakni belajar ilmu dari orang yang faham) dan sesungguhnya orang yang taqwa (i.e. takutkan Allah (a.w) itu) adalah hamba-hambaNya yang berilmu.’ [Hadith at-Tobrani]
Kelima, setiap yang akui dirinya Islam itu wajib tahu dan faham bahawa Islam sahaja bukanlah tiket untuk mendapat syurga. Islam itu adalah pre-qualification untuk membolehkan dapat syurga syurga sebagaimana dalam dunia Sijil atau Diploma atau Ijazah itu adalah pre-qualification untuk dapat pertimbangan untuk sesuatu jawatan - dalam kerajaan atau swasta. Kejayaan bergantung kepada ketetapan dalam firman Allah (a.w) berikut: Firman Allah (a.w) (i.e. zat yang maha perkasa (mulia) dan maha agung): ‘Wa-tilkal-jannatul-lati urithtumuha bima kuntum ta’lamuna.’ (Yang bermaksud: Demikianlah syurga itu diwariskan (i.e. diberikan) sebab apa-apa yang ada kamu beramal (i.e. mengerjakannya) (i.e. apa-apa yang diperintahkan oleh Allah (a.w) dan RasulNya)). [Ayat 72, Surah az-Zuhruf]
Firman Allah (a.w) menyebutkan bahawa sesiapa yang inginkan mendapat syurga di akhirat nanti, hendaklah dia mengerjakan amalan dan ibadah. Islam sahaja tak dapat. Tanpa amalan dan tanpa mengerjakan ibadah, pasti tak dapat syurga walaupun Islam. Dan, kita diberitahu bahawa hendaklah kita amalkan atau ibadah sesuatu perintah Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) hanya berdasarkan ilmu – tidak diterima amalan dan ibadah yang dikerjakan tanpa ilmu (atau dalam kejahilan) – Ayat 36, Surah al-Isra’ : ‘wa-la taqfu ma laisa bihi ilmun’ (Yang bermaksud: Janganlah kamu kerjakan atau buat sesuatu (amalan dan ibadah) yang kamu tiada imu mengenainya) dan sabda Rasulallah (s.a.w): ‘al-Ilmu qabla ‘amal’ (Yang bermaksud: Berilmu dahulu sebelaum mengerjakan sebarang amalan dan ibadah). Dengan syarat ilmu yang diwajibkan digunapakai dalam mengabdikan diri (i.e. beramal dan beribadah) adalah al-Quran dan as-Sunnah). Dalam al-Hadith kita diberitahu Sabda Rasulallah (s.a.w): ‘Man ‘amila ‘amilan laisa amruna fahua raddun’ (Yang bermaksud: Sesiapa yang mengamalkan sesuatu amalan (atau ibadah) yang tiada didatangkan (atau dibawakan atau dicontohkan oleh aku (Nabi)), maka amalannya ditolak (i.e. tidak diterima Allah (a.w) – Hadith Bukhari dan Muslim
Rasulallah (s.a.w) memperingatkan umatnya bahawa neraka wel itu disediakan bagi orang yang beramal (sesuatu amalan dan ibadah) tanpa ilmu. Neraka wel juga disediakan bagi orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya.
Keenam, dalam Islam setiap orang Islam itu wajib tahu dan faham apa yang disebutkan dalam hadith berikut:
Sabda Rasulallah ((s.a.w): ‘Keutamaan kalam Allah (a.w) (i.e. al-Quran) (itu) mengalahkan semua kalam (i.e. kitab-kitab karangan manusia) sebagaimana keutamaan Allah (a.w) mengalahkan makhluknya.’ [Hadith at-Termidzi, Kitab Kefadhalan al-Quran]
Dalam hadith ini, Rasulallah (s.a.w) memberitahu bahawa manusia itu wajib utamakan al-Quran dan as-Sunnah sebagai panduan hidup dan panduan beragama. janganlah direndahkan taraf al-Quran dan as-Sunnah dan ditinggikan atau dimuliakan kitab-kitab karangan manusia. Hadith ini menghukumkan bahawa sesiapa yang mengutamakan sebagai panduan ilmu dan panduan hidupnya kepada kitab-kitab atau buku-buku atau risalah karangan manusia – ulama’ sekalipun – dan tidak mengutamakan al-Quran dan as-Sunnah, dalam perkara agama dan ilmu mengenai agama, telah menyalahi ketetapan ini. Mereka telah menombor-duakan apa yang sewajibnya dinombor-satukan, kerana itulah ketetapan Allah (a.w) dan RasulNya. Al-Quran itu kalimah Allah (a.w), petunjuk kepada jalan lurus ke syurga, yang diwahyukan kepada Muhammad (s.a.w) atau di sampaikan oleh malaikat Jibril (a.s). As-Sunnah atau al-Hikmah itu adalah juga wahyu dari Allah (a.w), sama ada melalui ilham atau mimpi yang benar ataupun melalui pengajaran secara berdepan oleh Jibril (a.s) yang bertemu dengan Rasulallah (s.a.w) dari masa ke semasa membawakan, memangqulkan atau mengajarkan ayat-ayat al-Quran dan menunjukkan praktikal sesuatu amalan, maka as-Sunnah juga adalah sebaik-baik panduan manusia. Maka dengan itulah sebagai seorang Islam wajib atasnya menyemak ketetapan al-Quran dan as-Sunnah dahulu sebelum melihat ketetapan manusia mengenai sesuatu. Ilmu yang sempurna tentang Islam dan perincian syariat dan tuntutannya adalah as-Sunnah atau al-Hadith. Justeru itu, tiada siapa yang lebih sempurna ilmunya mengenai Islam kecuailah Rasulallah (s.a.w). Maka dngan itu ketetapan as-Sunnah sewajarnyalah mengalahkan ketetapan atau buah fikiran manusia, bukan sebaliknya.
Malah dalam perkara Islam dan syariatnya, umat Islam itu diwajibkan taatkan Allah (a.w) (i.e. ikuti ketetapan al-Quran) dan taatkan Rasulallah (s.a.w) (i.e. ikuti ketetapan as-Sunnah) dan taakan ‘ulil amri’ (i.e. orang yang diangkat umat/jema’ah umat Islam sebagai pemimpin/Imam). Namun, ketaatan terhadap ‘ulil amri’ (= imam/kepimpinan dan para ulama’) itu tidak mutlak. Keraa Allah (a.w) memerintahkan umat Islam bahawa jika wujud perselisihan faham atau pertelingkahan dalam sesuatu perkara berkaitan dengan ketetapan atau perintah atau ijtihad ‘ulil amri’, maka umat Islam, termasuk ‘ulil amri’, hendaklah kembali kepada ketetapan al-Quran dan as-Sunnah sebelum melakukan sesuatu untuk mendapatkan jawapan atau penyelesaian yang pasti – Ayat 59: an-Nisa’. Justeru itu jugalah Rasulallah (s.a.w) memberitahu bahawa ketetapan atau perintah keImaman (=Imam) itu wajib didengarkan dan wajib juga dipatuhi selagi perintah atau suruhan atau ijtihad Imam itu tidak bersifat maksiat (=sesuatu yang bertentangan dengan ketetapan Allah (a.w) (i.e. al-Quran) dan ketetapan Rasulallah (s.a.w) (i.e. as-Sunnah atau al-Hadith). Maka dengan itu umat Islam tidak sekali-kali boleh menombor-duakan al-Quran dan as-Sunnah dalam perkara Islam sama ada dari segi aqidah dan muamalah dan apa juga menyentuh kehidupan orang iman.

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment