Saturday, November 9, 2013

Tahukah saudara Syariat Agama Islam yang Benar?

Assalamualaikum,
Saudara, semua orang menyebut tentang sesuatu menyentuh agama Islam. Topik yang sering menjadi hakikat perbincangan adalah 'aqidah' dan 'syariah'. Dalam perkara aqidah, Islam menetapkan tentang keEsaan Allah (a.w) secara mutlak. Maka dengan itu sesipa yang akui dirinya Islam tetapi mengamalkan pelbagai perkara menyentuh kepercayaan atau keyakinan mutlak tentang keEsaan Allah (a.w), tercemar tanpa disedari mereka. Contoh tercemarnya aqidah apabila seseorang Islam itu mempercayai atau meyakini sesuatu yang mempunyai kuasa ketuhanan. Maka timbullah hakikat 'syirik khaufi' (= syirik samar). Syirik samar yang berleluasa zaman ini adalah kepercayaan orang Islam terhadap 'kuasa' yang ada pada sesuatu benda - contohnya gelang magnetik - yang dipakai oleh sesetengah orang yang akui dirinya Islam. Kononnya 'gelang magnetik' ini boleh menyerap ke dalam saluran darah kita yang menjadikan pemakainya terselamat dari sesuatu kemudaratan atau bencana yang datangnya dari luar atau gelang magnetik ini boleh menahan atau menghalang terjadinya sesuatu kemudaratan terhadap pemakainya. Inilah keyakinan atau kepercayaan yang bersifat syirik khaufi/samar. Kerana ia menidakkan hakikat bahawa kuasa terhadap sesuatu - menghalang kemudaratan dan memberi kemanfaatan itu - hanyalah pada Allah (a.w) tanpa perantaraan. Kepercayaan sedemikian itu samalah dengan keyakin orang kafir yang menyembah berhala sebagi perantaran antara manusia dengan Tuhan.
Saudara, sesetengah umat Islam juga percaya tentang 'tahyul' bahawa ada sesuatu benda atau pohon yang didiami oleh sesuatu makhluk yang boleh memudaratkan manusia melaluinya, maka diwajibkan mereka sopan apabila melintas atau melalui tempat-tempat tersebut. Dan, sesetengah orang Islam juga yakin tentang kuasa-kuasa ghaib yang ada pada sesuatu benda atau tempat, yang boleh memudaratkan seseorang. Maka dengan itu mereka akan menghindari tempat-tempat tersebut. Atau, mereka tidak akan melakukan sesuatu yang akan menimbulkan kemarahan penunggu-penunggu tempat atau pohon tersebut. Inilah perbuatan atau kepercayaan bersifat 'kurafat'. Memakai 'tangkal' atau 'membuat persembahan' yang dialirkan melalui sungai atau memakai 'gelang magnetik' itu adaah contoh-contoh 'kurafat' dalam amalan umat Islam. Inilah beberapa dimensi yang umat Isam terjebak dalam hidupnya.
Saudara, apakah akibat perlakuan atau perbuatan atau kefahaman atau kepercayaan sedemikian. Semua ini ini adalah mencemarkan, malah membatalkan aqidah Islam seseorang yang akui dirinya Islam. Apabila tercemar aqidah seseorang itu, maka segala amalan dan ibadahnya tercemar, dan tidak diterima Allah (a.w). Allah (a.w) hanya menerima aqidah yang mukhlis atau suci atau murni. Kemurnian aqidah itu amat utama dalam Islam. Sesiapa yang terlibat dengan sesuatu yang bersifat 'syirik samar', 'tahyul', 'kurafat' dan sesuatu yang seumapanya membatalkan aqidah Islamnya, maka mereka yang sedemikian itu jatuh syirik tanpa disedari. malah seseorang yang meyakini bahawa ada kuasa ketuhanan - seumpama kuasa Allah (a.w) - memudaratkan manusia dan memanfaatkan manusia - terlibat dalam kesyirikan, membatalkan aqidahnya. Maka wajib dia bertaubat semula, jika tidak terkeluar dari Islam tanpa diketahui, dan cacat dan batil segala amalannya. Di akhirat kelak, orang-orang sedemikian ini apakala diberikan Kitab Catatan Amalannya, di dapatinya kosong tanpa catatan pahala! Dan, di akhirat kelak, Allah (a.w) perintahkan mereka supaya mencari orang atau benda atau tempat yang boleh memberikan pahala terhadap segala amalan dan ibadahnya semasa hidup dahulu.
Saudara, wajib kita sedar lagi faham bahawasanya kesucian aqidah agama itu amat utama. Kemurniaan aqidah yang kita yakini dan percayai itu amat penting. Justeru itu, kita lihat beberapa panduan dalam firman Allah (a.w) dan sabda Rasulallah (s.a.w) dalam post ini dan post akan datang supaya kita terpandu.

Agama yang murni 

Firman Allah (a.w): ‘Inna anzalna ilaikal-kitaba bil-haqqi fa’budillaha mukhlisan lahud-dina @ ala lillahid-dinul-khalisu … al-ayat.’ (Yang bermaksud: ‘Sesungguhnya Aku (Allah) menurunkan Aku (Allah) atas/kepada engkau (Muhammad) Kitab (yakni, al-Quran) dengan kebenaran, maka mengabdikanlah diri (yakni, beribadahlah) kepada Allah (a.w) dengan memukhliskan (yakni, memurnikan) bagiNya (Allah) agamanya; ingatlah bagi Allah (a.w) itu agama yang mukhlis (i.e. murni) … sehingga akhir ayat.) - Ayat 2 dan 3, Surah az-Zumar
[Nota: Kemurniaan agama Islam itu wajib diteliti dan difahami dalam dimensi-dimensi berikut, supaya tidaklah rugi di akhirat kelak:
Pertama, panduan yang haq mengenai Islam itu adalah al-Quran dan as-Sunnah. Maka jika dicemari oleh sesuatu yang tiada dalam al-Quran dan as-Sunnah, yakni tidak ada contoh yang dicontohkan oleh Rasulallah (s.a.w) maka agama Islam itu tidak murni lagi, sudah tercemar.
Kedua, semua bentuk amalan dan ibadah dan kaedah serta cara mengamalkan dan mengibadahkan sesuatu ibadah/amalan yang ditetapkan bagi umat Islam itu hendaklah murni, yakni tercemar, tidak ditokok tambah ataupun dikurangkan atau diubahsuai supaya berbeza atau berlainan dari atau tidak sejajar dengan apa yang dicontohkan atau ditunjukkan oleh Rasulallah (s.a.w). Juteru itu, semua amalan dan ibadah dalam Islam itu murni jika tidak dicapuradukkan dengan ketetapan atau pandangan manusia, tidak kira siapa saja yang membuat perubahan tersebut, apa kedudukan mereka, kalau menyimpang dari ketetapan al-Quran dan as-Sunnah, selagi itulah agama Islam itu tidak murni dan sudah dicemar. Segala amalan dan ibadah yang tercemar itu tidak diterima Allah (a.w).
Ketiga, agama dan syariat Islam itu kekal murni apabila dianuti secara berjema’ah. Kerana, perintah berjema'ah itu adalah perintah Allah (a.w) dalam Ayat 103, Surah ali-Imran. Walaupun, perintah ini amat jelas, hanya satu ayat sahaja, namun amat fundamental dalam aqidah dan syriat Islam. Rasulallah (s.a.w) dalam as-Sunnah mendetailkan kewajipan berjema'ah ini dalam Bab Imarah (Kepimpinan dalam Islam). Syariat Islam itu tercemar dari segi bentuk aqidah dan penghayatannya jika penganutnya tidak berjema’ah. Segala amalan dan ibadah yang dikerjakan tanpa pelakunya berada, dan mengikuti dan menetapi, jema’ah tidak diterima Allah (a.w). Dalam sepotong hadith Rasulallah (s.a.w) memberitahu bahawa kalau umat Islam itu berjema’ah maka sah Islamnya. Betapa fundamentalnya kewajipan berjema'ah itu dirumuskan oleh hadith Omar b Khattab (r.a) (yang berkata): 'La Islama illa bl-jama'ati ...' (Yang bermaksud: Tidak dikatakan/diakui Islam jika tidak berjema'ah ...) - Hadith ad-Darami. Antara sebab tercemarnya aqidah dan syariat Islam kita adalah kerana kita tidak berjema'ah. 
Janganlah jadi orang yang disebutkan dalam firman berikut. Amalan mereka walaupun secocok dengan ketetapan al-Quran dan as-Sunnah, namun kerana tercemar, tidak berjema’ah, tidak diterima. Inilah ketetapan Rasulallah (s.a.w) berikut:
Rasulallah (s.a.w) bersabda: ‘Man ‘amila lillahi fil-jama’ati fa-asoba qabilallahu minhu, wa-in akhto-a ghafara lahu; wa-man ‘amila yab taghil-firqata fa-asoba lam yataqabbalillahu minhu, wa-in akhto-a fal-yatabauwa-a maq’adahu minan-nari.’ (Yang bermaksud: Sesiapa yang beramal kerana Allah (a.w) di dalam jema’ah lantas amalannya benar (sejajar dengan ketetpan al-Quran dan as-Sunnah), maka Allah (a.w) menerima darinya (amalannya) dan jika keliru/terilap maka Allah (a.w) mengampuninya; dan sesiapa yang beramal dalam firqah (i.e. tidak berjema’ah) lantas amalannya benar, maka Allah (a.w) tidak menerima darinya dan jika keliru/tersilap maka supaya bertempat dia tempat duduknya di neraka) – Hadith at-Tobrani.
Apabila sah Islam seseorang itu maka setiap amalan dan ibadah yang dikerjakan kalau terkeliru atau tersalah, maka dimaafkan, dan jika betul amalan dan ibadah tersebut, maka mendapat ganjaran pahala mengerjakannya. Jika diamalkan oleh seseorang yang tidak berjema’ah, kalau amalan dan ibadahnya betul tetap dikira salah dan tidak terima Allah (a.w), dan kalau salah pula dikerjakan, pasti disiksa dalam neraka.
Keempat, kemurniaan syariat agama Islam itu kekal jika semua amalan dan ibadah yang dikerjakan oleh umatnya adalah brdasarkan ilmu al-Quran dan as-Sunnah. Allah (a.w) melarang umat Islam mengamalkan sesuatu amalan dan ibadah tanpa ilmu. Maksudnya, umat Islam wajib belajar dan tahu serta faham tentang sesuatu amalan dan ibadah itu sebelum mengamalkannya.
Kelima, syariat agama Islam itu murni dalam pelaksanaannya jika sesuatu amalan dan ibadah itu diniatkan ‘…wa-yarjuna rahmatahu, wa-yahafuna ‘azabahu;’ (Yang bermaksud: … semata-mata untuk mendapatkan kerahmatan Allah (a.w) (i.e. untuk mendapatkan syurga) dan takutkan siksaan Allah (a.w) (i.e. siksaan neraka)) – Ayat 57, Surah al-Isra’.
Keenam, syariat agama Islam itu kekal murni selagi tidak dicemari oleh sebarang pembaharuan atau penambahan supaya kononnya menjadikan apa yang diamalkan dan diibadahkan itu kelihatan ‘lebih baik’ dari bentuk dan sifat aslinya. Pandangan sedemikian itu adalah batil, kerana, syariat agama Islam itu sudah sempurna sebelum Rasulallah (s.a.w) diwafatkan. Inilah maksud (dalil) firman Allah (a.w): ‘Al-yauma akmaltu lakum dinakum … wa-raditum Islama dina; …’ (Yang bermaksud: Pada hri ini Aku (Allah (a.w)) telahpun sempurnakan agama kalian … dan Aku (Allah (a.w)) ridha Islam sebagai agama anutan kalian…’ – Ayat 3, Surah al-Maidah
Oleh kerana itulah wajib bagi seseorang yang akui dirinya Islam dan beriman, mengaji/belajar ilmu al-Quran dan ilmu as-Sunnah secara betul supaya terpandu dalam beramal dan beribadah dan dalam menjalani kehidupan dunia sebagai orang Islam yang beriman. Terpandu dan faham. Tidaklah ikut cakap-cakap orang-orang yang akui diri mereka ‘alim’ atau dinobatkan oleh orang /masyarakat sebagai ‘alim', walhal jahil ilmu al-Quran dan as-Sunnah. Islam saja tak cukup. Iman yang lebih utama, supaya tidak tergolong dari kalangan orang yang disebutkan dalam firman Allah (a.w) berikut:
Allah (a.w) berfirman: ‘Wa qadimna ma ‘amilu min ‘amalin faja’alna haba-an mansyuran.’ (Yang bermaksud: Dan Kami (Allah (a.w)) periksa amal mereka, kemudian Aku (Allah (a.w) jadikannya (yakni, amalannya) bagaikan debu yang berhamburan (atau beterbangan)’ (yakni, tidak diterima seumpama habuk dan debu sahaja segala apa yang diamalkan) – Ayat 23, Surah al-Furqan
Dan, kemudian Allah (a.w) menggambarkan pula dalam Ayat 2, 3 dan 4, Surah al-Ghasiyah, dengan firman Allah (a.w) yang berikut:
Firman Allah (a.w): ‘Wujuhuy yaumaizin khasyi’ah @Amilatun nasibah @ Tasla naran hamiah.’ (Yang bermaksud: Beberapa wajah manusia pada hari itu (di akhirat ketika berhimpun di padang makhsyar di hapan Allah (a.w) untuk dihisab) tunduk merasa hina dan rendah diri @ Dahulu (ketika di dunia) mereka telah beramal dengan bersusah payah (secara istiqamah, pagi petang, siang malam) @ Akhirnya (kerana batal dan batil amalannya, tak diterima amalan dan ibadahnya) masuk ke neraka yang sangat panas.) - Ayat 2-4, Surah al-Ghasyiah
Saudara, jelas Allah (a.w) memperingatkan kita yang Islam dan beriman supaya janganlah terjadi tergolong dari kalangan orang-orang yang kerugian besar di akhirat. Oleh itu semaklah aqidah kita dan semaklah syariat kita dalam mengerjakan amalan dan ibadah. Janganlah kita, setelah diberitahu sesuatu ketetapan as-Sunnah - yakni, Rasulallah (s.a.w) - oleh seseorang yang benar dan sahih, kita persoalkan, dan kita tidak akur, maka hilanglah kemurniaan aqidah dan amalan kita. Kerana, mentaati ketetapan Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) itu adalah mutlak - kewajipan/ketetapan yang mutlak. Maka dengan itulah Allah (aw) memberitahu dalam Ayat 80, Surah an-Nisa' bahawa sesiapa yang mentaati Rasulallah (s.a.w) diakui mentaati Allah (a.w). Kerana Allah (a.w) perintahkan pada Ayat 7, Surah al-Haysr, supaya ikuti as-Sunnah. Kalau tidak belajar ilmu as-Sunnah, pastilah banyak ketetapan as-Sunnah yang kita tidak tahu. Dalam Islam 'ignorance is no excuse' kerana kita diwajibkan belajar ilmu dalam hidup kita. Dan, dalam Islam belajar ilmu itu tiada waktu penamat terminal period)!

Jazakallahu khairah

No comments:

Post a Comment